Stanje na dan: 15.01.2018. (Last update: 15.01.2018.)

UPISNIK OBJEKATA ODOBRENIH U POSLOVANJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE (Register of approved establishments dealing with feed)

Legenda:

proizvodnja hrane za životinje dobivene u proizvodnji biodizela - kod djelatnosti O-BD1 stavljanje na tržište hrane za životinje dobivene u proizvodnji biodizela - kod djelatnosti O-BD2 prerada sirovog biljnog ulja za korištenje u hrani za životinje - kod djelatnosti O-PU1 stavljanje na tržište prerađenog sirovog biljnog ulja za korištenje u hrani za životinje - kod djelatnosti O-PU2 detoksifikacija kontaminirane hrane za životinje - kod djelatnosti O-DET proizvodnja krmnih smjesa uz korištenje dikalcij fosfata i tri kalcij fosfata životinjskog podrijetla - kod djelatnosti O-DTP proizvodnja krmnih smjesa uz korištenje dikalcij fosfata i tri kalcij fosfata životinjskog podrijetla - kod djelatnosti O-DTP uvoz ljekovite hrane za životinje - kod djelatnosti O-LJ1 stavljanje na tržište ljekovite hrane za životinje i/ili intermedijarnih proizvoda (krmne smjese ili intermedijarni proizvodi koji sadrže veterinarsko - medicinske proizvode odobrene za izradu ljekovite hrane za životinje) - kod djelatnosti O-LJ2 skladištenje ljekovite hrane za životinje i/ili intermedijarnih proizvoda (krmne smjese ili intermedijarni proizvodi koji sadrže veterinarsko - medicinske proizvode odobrene za izradu ljekovite hrane za životinje) - kod djelatnosti O-LJ3 prijevoz ljekovite hrane za životinje i/ili intermedijarnih proizvoda (krmne smjese ili intermedijarni proizvodi koji sadrže veterinarsko - medicinske proizvode odobrene za izradu ljekovite hrane za životinje) - kod djelatnosti OLJ-4 oleokemijska proizvodnja masnih kiselina za korištenje u hrani za životinje - kod djelatnosti O-MK1 stavljanje na tržište masnih kiselina dobivenih oleokemijskom proizvodnjom za korištenje u hrani za životinje - kod djelatnosti O-MK2 miješanje masti za korištenje u hrani za životinje - kod djelatnosti O-MM1 stavljanje na tržište miješane masti za korištenje u hrani za životinje - kod djelatnosti O-MM2 proizvodnja krmnih smjesa uz korištenje proizvoda od krvi i krvnog brašna - kod djelatnosti O-PK proizvodnja krmnih smjesa uz korištenje proizvoda od krvi i krvnog brašna - kod djelatnosti O-PK prerada sirovog biljnog ulja za korištenje u hrani za životinje - kod djelatnosti O-PU1 stavljanje na tržište prerađenog sirovog biljnog ulja za korištenje u hrani za životinje - kod djelatnosti O-PU2 proizvodnja krmnih smjesa uz korištenje ribljeg brašna - kod djelatnosti O-RB proizvodnja krmnih smjesa uz korištenje ribljeg brašna - kod djelatnosti O-RB proizvodnja nutritivnih dodataka hrani za životinje - kod djelatnosti O1-1 stavljanje na tržište nutritivnih dodataka hrani za životinje - kod djelatnosti O1-2 skladištenje nutritivnih dodataka hrani za životinje - kod djelatnosti O1-3 proizvodnja nebjelančevinastih dušičnih spojeva i aminokiselina - kod djelatnosti O1-4 stavljanje na tržište nebjelančevinastih dušičnih spojeva i aminokiselina - kod djelatnosti O1-5 proizvodnja dodataka hrani za životinje kategorije kokcidiostatici i/ili histomonostatici - kod djelatnosti O1-6 stavljanje na tržište dodataka hrani za životinje kategorije kokcidiostatici i/ili histomonostatici - kod djelatnosti O1-7 skladištenje dodataka hrani za životinje kategorije kokcidiostatici i/ili histomonostatici - kod djelatnosti O1-8 proizvodnja zootehničkih dodataka hrani za životinje: pospješivača probavljivosti, stabilizatora crijevne mikropopulacije, tvari koje povoljno utječu na okoliš i ostale zootehničke dodatke - kod djelatnosti O2-1 stavljanje na tržište zootehničkih dodataka hrani za životinje: pospješivača probavljivosti, stabilizatora crijevne mikropopulacije, tvari koje povoljno utječu na okoliš i ostale zootehničke dodatke - kod djelatnosti O2-2 proizvodnja antioksidanata s fiksnim maksimalnim sadržajem u hrani za životinje - kod djelatnosti O3-1 stavljanje na tržište antioksidanata s fiksnim maksimalnim sadržajem u hrani za životinje - kod djelatnosti O3-2 proizvodnja osjetilnih dodataka hrani za životinje – bojila: karotinoida i ksantofila - kod djelatnosti O4-1 stavljanje na tržište osjetilnih dodataka hrani za životinje – bojila: karotinoida i ksantofila - kod djelatnosti O4-2 proizvodnja bjelančevina dobivenih iz mikroorganizama, koji pripadaju skupinama bakterija, kvasaca, algi i gljivica - kod djelatnosti O5-1 stavljanje na tržište bjelančevina dobivenih iz mikroorganizama, koji pripadaju skupinama bakterija, kvasaca, algi i gljivica - kod djelatnosti O5-2 proizvodnja nusproizvoda od proizvodnje aminokiselina fermentacijom - kod djelatnosti O6-1 stavljanje na tržište nusproizvoda od proizvodnje aminokiselina fermentacijom - kod djelatnosti O6-2 proizvodnja premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje: vitamin A i/ili D, elemente u tragovima Cu i/ili Se, enzime i/ili mikroorganizme i/ili kokcidiostatike i/ili histomonostatike i/ili pospješivače rasta, antibiotike i/ili druge veterinarsko-medicinske proizvode - kod djelatnosti O7-1 proizvodnja premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje: spojeve elemenata u tragovima bakar (Cu) i/ili selen (Se) - kod djelatnosti O7-1E proizvodnja premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje kategorije kokcidiostatici i/ili histomonostatici - kod djelatnosti O7-1K proizvodnja premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje: vitamin A i/ili D - kod djelatnosti O7-1V stavljanje na tržište premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje: vitamin A i/ili D, elemente u tragovima Cu i/ili Se, enzime i/ili mikroorganizme i/ili kokcidiostatike i/ili histomonostatike i/ili pospješivače rasta, antibiotike i/ili druge veterinarsko-medicinske proizvode - kod djelatnosti O7-2 stavljanje na tržište premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje: spojeve elemenata u tragovima bakar (Cu) i/ili selen (Se) - kod djelatnosti O7-2E stavljanje na tržište premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje kategorije kokcidiostatici i/ili histomonostatici - kod djelatnosti O7-2K stavljanje na tržište premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje: vitamin A i/ili D - kod djelatnosti O7-2V skladištenje premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje: vitamin A i/ili D, elemente u tragovima Cu i/ili Se, enzime i/ili mikroorganizme i/ili kokcidiostatike i/ili histomonostatike i/ili pospješivače rasta, antibiotike i/ili druge veterinarsko-medicinske proizvode - kod djelatnosti O7-3 skladištenje premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje: spojeve elemenata u tragovima bakar (Cu) i/ili selen (Se) - kod djelatnosti O7-3E skladištenje premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje kategorije kokcidiostatici i/ili histomonostatici - kod djelatnosti O7-3K skladištenje premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje: vitamin A i/ili D - kod djelatnosti O7-3V proizvodnja krmnih smjesa s premiksima koji sadrže dodatke hrani za životinje ili se ti dodaci hrani za životinje pojedinačno koriste za proizvodnju krmnih smjesa: enzimi i/ili mikroorganizmi i/ili kokcidiostatici i/ili histomonostatici i/ili pospješivači rasta i/ili antibiotici i/ili drugi veterinarsko-medicinski proizvodi (ljekovita hrana za životinje) - kod djelatnosti O8 proizvodnja ljekovite hrane za životinje i/ili intermedijarnih proizvoda (krmne smjese ili intermedijarni proizvodi koji sadrže veterinarsko - medicinske proizvode odobrene za izradu ljekovite hrane za životinje) - kod djelatnosti O8-LJ proizvodnja krmnih smjesa uz korištenje dodataka hrani za životinje kategorije kokcidiostatici i/ili histomonostatici ili premiksa koji ih sadrže - kod djelatnosti O8-K

stavljanje na tržište krmnih smjesa koje sadrže dodatke hrani za životinje kategorije kokcidiostatici i/ili histomonostatici - kod djelatnosti O8-K1 proizvodnja ljekovite hrane za životinje i/ili intermedijarnih proizvoda (krmne smjese ili intermedijarni proizvodi koji sadrže veterinarsko - medicinske proizvode odobrene za izradu ljekovite hrane za životinje) - kod djelatnosti O8-LJ proizvodnja ljekovite hrane za životinje (krmne smjese koje sadrže veterinarsko - medicinske proizvode odobrene za izradu ljekovite hrane za životinje) u pokretnim mješaonama (vozila namijenjena isključivo za tu svrhu) - kod djelatnosti O8-LJ1 proizvodnja krmnih smjesa na PG-u, isključivo za potrebe korištenja na vlastitom PG-u, s premiksima koji sadrže dodatke hrani za životinje: enzime i/ili mikroorganizme i/ili kokcidiostatike i/ili histomonostatike i/ili pospješivače rasta i/ili antibiotike i/ili druge veterinarsko-medicinske proizvode (ljekovita hrana za životinje) ili uz pojedinačno korištenje za proizvodnju krmnih smjesa dodataka hrani za životinje: vitamina A/D, elemenata u tragovima Cu/Se, enzima/mikroorganizama/kokcidiostatika/histomonostatika/pospješivača rasta - kod djelatnosti O9 proizvodnja ljekovite hrane za životinje na PG-u (krmne smjese koje sadrže veterinarsko - medicinske proizvode odobrene za izradu ljekovite hrane za životinje), isključivo za potrebe korištenja na vlastitom PG-u - kod djelatnosti O9-LJ

proizvodnja krmnih smjesa na PG-u uz korištenje dodataka hrani za životinje kategorije kokcidiostatici ili histomonostatici ili premiksa koji ih sadrže, isključivo za potrebe korištenja na vlastitom PG-u - kod djelatnosti O9-K proizvodnja ljekovite hrane za životinje na PG-u (krmne smjese koje sadrže veterinarsko - medicinske proizvode odobrene za izradu ljekovite hrane za životinje), isključivo za potrebe korištenja na vlastitom PG-u - kod djelatnosti O9-LJ prijevoz krmiva - kod djelatnosti P-1 prijevoz dodataka hrani za životinje, premiksa i krmnih smjesa - kod djelatnosti P-2 prijevoz ljekovite hrane za životinje - kod djelatnosti P-3 prijevoz nusproizvoda industrije hrane i alkohola koji služe kao krmiva - kod djelatnosti P-4 prijevoz ribljeg brašna - kod djelatnosti P-5 prijevoz dikalcij fosfata i trikalcij fosfata životinjskog podrijetla - kod djelatnosti P-6 prijevoz proizvoda od krvi i krvnog brašna - kod djelatnosti P-7 proizvodnja krmnih smjesa na PG-u uz korištenje dikalcij fosfata i trikalcij fosfata životinjskog podrijetla, isključivo za potrebe korištenja na vlastitom PG-u kod djelatnosti RPG-DTP proizvodnja krmnih smjesa na PG-u uz korištenje proizvoda od krvi i krvnog brašna , isključivo za potrebe korištenja na vlastitom PG-u - kod djelatnosti RPGPK proizvodnja krmnih smjesa na PG-u uz korištenje ribljeg brašna, isključivo za potrebe korištenja na vlastitom PG-u - kod djelatnosti RPG-RB sušenje krmiva izravnom metodom sušenja - kod djelatnosti R-S1 proizvodnja dodataka hrani za životinje (osim onih koji podliježu odobravanju) - kod djelatnosti R1-1 stavljanje na tržište dodataka hrani za životinje (osim onih koji podliježu odobravanju) - kod djelatnosti R1-2 proizvodnja premiksa (osim onih koji podliježu odobravanju)� - kod djelatnosti R2-1 stavljanje na tržište premiksa (osim onih koji podliježu odobravanju) - kod djelatnosti R2-2 proizvodnja krmiva radi stavljanja na tržište, osim primarne proizvodnje - kod djelatnosti R3-1 stavljanje na tržište krmiva - kod djelatnosti R3-2 pakiranje i prepakiravanje krmiva - kod djelatnosti R3-3 stavljanje na tržište ribljeg brašna - kod djelatnosti R3-4 stavljanje na tržište dikalcij fosfata i trikalcij fosfata životinjskog podrijetla - kod djelatnosti R3-5 stavljanje na tržište proizvoda od krvi i krvnog brašna - kod djelatnosti R3-6 proizvodnja krmnih smjesa (osim onih koji podliježu odobravanju) - kod djelatnosti R4-1 stavljanje na tržište krmnih smjesa (osim onih koji podliježu odobravanju) - kod djelatnosti R4-2 proizvodnja krmnih smjesa u pokretnim mješaonicama hrane za životinje (osim onih koji podliježu odobravanju) - kod djelatnosti R4-3 prepakiravanje krmnih smjesa - kod djelatnosti R4-4 proizvodnja krmnih smjesa za vlastite potrebe PG-a uz korištenje premiksa ili dodataka hrani za životinje, osim proizvodnje krmnih smjesa s premiksima i dodacima hrani za životinje za koje se zahtjeva odobravanje objekta na PG-u - kod djelatnosti R5-2 proizvodnja fermentiranih proizvoda dobivenih od specifičnih mikroorganizama, radi njihovog stavljanja na tržište, izuzev onih proizvoda koji podliježu proizvodnji u odobrenom objektu - kod djelatnosti R6-1 proizvodnja krmnih smjesa za životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane, radi stavljanja na tržište, izuzev onih koje podliježu proizvodnji u odobrenom objektu, uključujući i proizvodnju krmnih smjesa u pokretnim mješaonama hrane za životinje - kod djelatnosti R7-1 skladištenje krmiva - kod djelatnosti S-1 skladištenje nusproizvoda industrije hrane i alkohola koji služe kao krmiva - kod djelatnosti S-2 skladištenje dodataka hrani za životinje i premiksa - kod djelatnosti S-3 skladištenje krmnih smjesa (objekti za veleprodaju) - kod djelatnosti S-4 skladištenje nebjelančevinastih dušičnih spojeva namijenjenih hranidbi životinja - kod djelatnosti S-5 skladištenje hrane za kućne ljubimce i druge životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane - kod djelatnosti S-6 skladištenje ribljeg brašna - kod djelatnosti S-7 skladištenje dikalcij fosfata i trikalcij fosfata životinjskog podrijetla - kod djelatnosti S-8 skladištenje proizvoda od krvi i krvnog brašna - kod djelatnosti S-9 uvoz krmiva - kod djelatnosti U1 uvoz premiksa - kod djelatnosti U2 uvoz dodataka hrani za životinje - kod djelatnosti U3 uvoz krmnih smjesa - kod djelatnosti U4 uvoz nebjelančevinastih dušičnih spojeva namijenjenih hranidbi životinja - kod djelatnosti U5 uvoz hrane za kućne ljubimce i druge životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane - kod djelatnosti U6 uvoz ribljeg brašna - kod djelatnosti U7 uvoz dikalcij fosfata i trikalcij fosfata životinjskog podrijetla - kod djelatnosti U8 uvoz proizvoda od krvi i krvnog brašna - kod djelatnosti U9 veleprodaja hrane za kućne ljubimce i druge životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane - kod djelatnosti V1 zastupništvo za stavljanje na tržište dodataka hrani za životinje - kod djelatnosti ZP zastupništvo za stavljanje na tržište premiksa - kod djelatnosti ZP1 zastupništvo za stavljanje na tržište krmnih smjesa� - kod djelatnosti ZP2 zastupništvo za stavljanje na tržište nebjelančevinastih dušičnih spojeva namijenjenih hranidbi životinja - kod djelatnosti ZP3 zastupništvo za stavljanje na tržište krmiva - kod djelatnosti ZP4