Dostava uzoraka

Dostava uzoraka

Radi utvrđivanja učinkovitosti provedbe oralnog cijepljenja lisica i čagljeva lovoovlaštenici su obvezni dostaviti određeni broj lisica i čagljeva nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.
 
Odstrjel lisica i čagljeva obavlja se u skladu s odredbama propisa kojima je uređeno područje lovstva.
 
Ovlaštena veterinarska organizacija lešine s popratnim Obrascem za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje mora dostaviti u najbliži laboratorij Hrvatskog veterinarskog instituta, i to: Hrvatski veterinarski institut Zagreb i Veterinarske zavode Rijeka, Križevci, Vinkovci i Split.

Popis lovoovlaštenika sa pripadajućim brojem uzoraka  lisica i čagljeva koje je potrebno dostaviti radi  monitoringa oralne vakcinacije lisica u 2024. godini

  1. Kontrola provedbe i učinkovitosti oralnog cijepljenja lisica i čagljeva (monitoring OVL)
 
Uputa za lovoovlaštenika:
Za potrebe utvrđivanja učinkovitosti provedbe oralne vakcinacije na području cijele Republike Hrvatske  uzorkom se smatra cijela lešina naizgled zdrave lisice i čaglja starije od godine dana. Stoga je u svrhu laboratorijskog pretraživanja potrebno odstrijeliti lisice i čagljeve koji ne pokazuju znakove bolesti.
 Uzorkovanje se provodi na način da se lešina lisice i čaglja prikupi neposredno nakon odstrjela, zapakira u nepropusnu PVC vreću te što je prije moguće dostavi nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.
Ukoliko je uzorak lisice ili čaglja podesan za laboratorijsko pretraživanje, donositelju istog biti će isplaćena naknada propisana važećim cjenikom veterinarskih usluga koje se podmiruju iz državnog proračuna. Naknada za uzorke potrebne za utvrđivanje učinkovitosti provedbe oralne vakcinacije isplaćuje se samo za propisani broj uzoraka.

Uputa za ovlaštenu veterinarsku organizaciju:
Pri zaprimanju uzorka ovlaštena veterinarska organizacija dužna je provjeriti kvalitetu istoga uzorka na način da se utvrdi stupanj autolitičkih promjena. Ako je uzorak ispravan, ovlaštena veterinarska organizacija dužna je ispuniti Obrazac za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje sa svim podacima te isplatiti donosiocu uzorka naknadu za dostavljeni uzorak.
 
Na obrascu koji prati uzorak ovlašteni veterinar mora obavezno naznačiti da se uzorak lisice ili čaglja šalje u svrhu kontrole učinkovitosti oralnog cijepljenja (monitoring OVL), te obavezno upisati broj i naziv lovišta iz kojega je životinja izlučena!
 
Ovlaštena veterinarska organizacija mora uzorak do slanja u laboratorij pohraniti na temperaturi do +4 °C te ga što je prije moguće proslijediti u laboratorij Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu ili Veterinarske zavode u Rijeci, Križevcima, Splitu i Vinkovcima. Ukoliko ne postoji mogućnost pohrane uzorka na +4 °C ili se uzorak ne može pravovremeno dostaviti u laboratorij, potrebno je uzorkovati dio bedrenog mišićja lisice ili čaglja veličine 5x5 cm u plastičnu nepropusnu kutiju i zajedno s cijelom lešinom lisice ili čaglja pohraniti na -20 °C. Vreća u kojoj se nalazi lešina te pripadajuća kutija s uzorkom mišića moraju nositi jedinstvenu oznaku broja Obrasca koji prati uzorak. Plastične kutije za pohranu uzorka mišića dostupne su u Hrvatskom veterinarskom institutu u Zagrebu te Veterinarskim zavodima u Rijeci, Križevcima, Splitu i Vinkovcima.
Visina naknade kao i način isplate za potrebe monitoringa OVL propisani su važećim cjenikom veterinarskih usluga koje se podmiruju iz državnog proračuna. Nadležnim ovlaštenim veterinarskim organizacijama bit će isplaćena naknada samo za propisani broj uzoraka te za uzorke koje je pratio u cijelosti popunjeni obrazac s pravilno navedenom svrhom pretraživanja.
Uputa za laboratorije:
Veterinarski zavodi Rijeka, Križevci, Vinkovci i Split dostavljaju uzorke u Hrvatski veterinarski institut Zagreb koji provodi dijagnostičko pretraživanje u svrhu kontrole učinkovitosti oralne vakcinacije.
 
 2.  Pasivno i aktivno nadziranje bjesnoće
U svrhu prikupljanja podataka potrebnih za proglašavanje statusa zemlje slobodne od bjesnoće ovlaštene veterinarske organizacije dužne su dostavljati uzorke divljih i domaćih životinja radi provedbe aktivnog i pasivnog nadziranja.
 
a)            Aktivno nadziranje -  isključivanje bjesnoće iz redovnih uzoraka.
Za potrebe aktivnog nadziranja uzorkom se smatra cijela lešina životinje.
 
b)           U svrhu pasivnog nadziranja bjesnoće uzorkom se smatra:
-              Svaka uginula lisica, čagalj, vuk, kuna, divlja svinja ili jazavac bez prethodno utvrđenih kliničkih znakova bolesti (npr. nađena uginula na gospodarstvu, stradavanja u prometu, uginula u lovištu),
-              Svaka uginula pašno držana domaća životinja (govedo, ovca, koza, kopitari, svinje) bez prethodno utvrđenih kliničkih znakova bolesti (životinje nađene uginule na pašnjaku)
-              Svaka divlja ili domaća životinja u koje klinički znakovi bolesti životinje upućuju na sumnju na  bjesnoću (svaka promjena ponašanja životinje koja nije svojstvena vrsti, znakovi poremećaja središnjeg živčanog sustava, životinje nepoznatog zdravstvenog statusa koje su ozlijedile ljude).
 U svrhu pasivnog nadziranja bjesnoće u divljih životinja (lisica, čagalj, vuk, kuna, divlja svinja ili jazavac) na pretragu je potrebno dostaviti cijelu lešinu životinje ili glavu životinje zapakiranu u nepropusnu ambalažu.  Ukoliko se lešina životinje ne može odmah dostaviti u laboratorij, potrebno je uzorkovati cijelu glavu životinje te ju zapakirati u plastičnu nepropusnu ambalažu i pohraniti na -20 °C. Vreća u kojoj se nalazi uzorak glave mora nositi jedinstvenu oznaku broja Obrasca koji prati uzorak u laboratorij.
Uzorkovanje pašno držanih domaćih životinja nađenih uginulih na pašnjaku provodi se na sabiralištima uginulih životinja ili u objektu za preradu nusproizvoda. O uginuloj domaćoj životinji posjednik je dužan odmah izvijestiti nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju koja informaciju mora proslijediti najbližoj podružnici Hrvatskog veterinarskog instituta radi provedbe uzorkovanja.
 
Na obrascu koji prati uzorak u laboratorij ovlaštena veterinarska organizacija dužna je obavezno navesti svrhu pretraživanja (aktivan ili pasivni nadzor).


 

 

 

© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.