Obavijest o objavi natjačaja za dodjelu javnih ovlasti za obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola.


 U Narodnim novinama broj 52/14 od 28. travnja 2014. godine objavljen je natječaj za dodjelu javnih ovlasti za obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola.

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine, broj 82/13 i 148/13), a u svezi s člankom 115. stavkom 8. Zakona o veterinarstvu, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu javnih ovlasti za obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola.

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela javnih ovlasti u sustavu provedbe službenih kontrola iz članka 109. stavka 1. točke 12. Zakona o veterinarstvu, i članka 47. stavka 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (Narodne novine, broj 103/13):

1. zadaci u poslovima revizije i kontrole dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse te postupaka vezanih uz primjenu načela koja se temelje na sustavu analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka;

2. zadaci u inspekcijskim poslovima:

(a) prikupljanje podataka o prehrambenom lancu;

(b) ante mortem pregled;

(c) kontrola postupanja u skladu s propisima o dobrobiti;

(d) post mortem pregled;

(e) kontrola postupanja sa specificiranim rizičnim materijalima i ostalim nusproizvodima;

3. uzorkovanje za laboratorijsko ispitivanje;

4. uzorkovanje u svrhu monitoringa;

5. kontrola sukladnosti s odredbama Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.), koje se odnose na primjenu identifikacijskih oznaka, kao i provjere sukladnosti s ostalim zahtjevima sljedivosti;

6. certificiranje.

II. MJESTO OBAVLJANJA POSLOVA SLUŽBENIH KONTROLA

Natječaj se raspisuje za dodjelu javnih ovlasti u sustavu provedbe službenih kontrola:

• u odobrenim objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla;

• registriranim farmama;

na jedinicama lokalne samouprave te gradskih četvrti u sastavu Grada Zagreba, kako slijedi

JEDINICE REGIONALNE SAMOUPRAVE

JEDINICE LOKALNE SAMUPRAVE

Bjelovarsko-bilogorska županija

Bjelovar, Daruvar, Ivanska, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Štefanje, Veliko Trojstvo, Veliki Grđevac i Zrinski Topolovac.

Brodsko-
-posavska županija

Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Gundinci, Klakar, Nova Kapela, Nova Gradiška, Okučani, Oriovac, Podcrkavlje Rešetari, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Staro Petrovo Selo, Stara Gradiška, Vrbje i Vrpolje.

Dubrovačko-
-neretvanska županija

Blato, Dubrovnik, Dubrovačko Primorje, Janjina, Konavle, Korčula, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Metković, Mljet, Opuzen, Orebić, Ploče, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje i Župa Dubrovačka.

Istarska županija

Barban, Buje, Brtonigla, Cerovlje, Fažana, Gračišće, Grožnjan, Karojba, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Motovun, Novigrad, Oprtalj, Pazin, Pićan, Sveta Nedjelja, Sveti Petar u Šumi, Vižinada i Tinjan.

Karlovačka županija

Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Karlovac, Krnjak, Lasinja, Ogulin, Plaški, Rakovica, Ribnik i Saborsko.

Koprivničko-križevačka županija

Drnje, Đelekovec, Đurđevac, Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalnik, Kalinovac, Kloštar Podravski, Križevci, Koprivnica, Koprivnički Bregi, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Sveti Petar Orehovec, Sveti Ivan Žabno i Virje.

Krapinsko-zagorska županija

Budinščina, Desinić, Hrašćina, Hum na Sutli, Klanjec, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Pregrada, Stubičke Toplice, Tuhelj, Zagorska Sela, Zlatar i Zlatar Bistrica.

Ličko-
-senjska županija

Brinje, Gospić, Lovinac, Otočac, Perušić, Senj, Vrhovine i Karlobag.

Međimurska županija

Belica, Čakovec, Dekanovec, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Donji Kraljevec, Domašinec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mursko Središće, Nedelišće, Podturen, Prelog, Pribislavec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Strahoninec, Sveti Martin na Muri, Selnica, Štrigova, Šenkovec i Vratišinec.

Osječko-
-baranjska županija

Antunovac, Beli Manastir, Belišće, Bilje, Bizovac, Čeminac, Darda, Donja Motičina, Donji Miholjac, Draž, Drenje, Đakovo, Đurđenovac, Feričanci, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Levanjska Varoš, Magadenovac, Marijanci, Našice, Osijek, Podravska Moslavina, Popovac, Petlovac, Petrijevci, Podgorač, Satnica Đakovačka, Strizivojna, Trnava, Valpovo i Viljevo.

Požeško-
-slavonska županija

Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Kutjevo, Požega i Pleternica.

Primorsko-goranska županija

Bakar, Baška, Brod Moravice, Cres, Crikvenica, Čabar, Čavle, Delnice, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Kastav, Klana, Kostrena, Kraljevica, Krk, Lokve, Lopar, Lovran, Mali Lošinj, Malinska Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Omišalj, Opatija, Punat, Rab, Ravna Gora, Rijeka, Skrad, Vinodolska Općina, Viškovo, Vrbnik i Vrbovsko.

Sisačko-
-moslavačka županija

Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Kostajnica, Jasenovac, Kutina, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Novska, Petrinja, Popovača, Sisak, Sunja, Topusko i Velika Ludina.

Splitsko-
-dalmatinska županija

Baška Voda, Bol, Brela, Cista Provo, Dugi Rat, Dugopolje, Gradac, Hrvace, Hvar, Imotski, Jelsa, Zadvarje, Kaštela, Klis, Lećevica, Lokvičići, Lovreč, Makarska, Marina, Milna, Muć, Nerežišća, Podbablje, Podgora, Podstrana, Postira, Prgomet, Primorski Dolac, Proložac, Pučišća, Runovići, Omiš, Trogir, Seget, Stari Grad, Selca, Split, Solin, Sućuraj, Supetar, Sutivan, Šolta, Tučepi, Vrgorac, Vrlika, Zagvozd i Zmijavci.

Šibensko-
-kninska županija

Bilice, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Knin, Primošten, Rogoznica, Skradin, Šibenik, Tisno i Vodice.

Varaždinska županija

Bednja, Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Donja Voća, Gornji Kneginec, Ivanec, Jalžabet, Klenovnik, Lepoglava, Ljubešćica, Maruševec, Novi Marof, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Varaždin, Vinica, Vidovec, Varaždinske Toplice i Visoko.

Virovitičko-podravska županija

Slatina, Mikleuš, Nova Bukovica i Voćin.

Vukovarsko-
-srijemska županija

Andrijaševci, Bogdanovci, Borovo, Ilok, Lovas, Nijemci, Negoslavci, Otok, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tompojevci, Tovarnik, Trpinja, Vinkovci, Vođinci i Vukovar.

Zadarska županija

Bibinje, Galovac, Kali, Kolan, Kukljica, Nin, Novigrad, Pag, Poličnik, Posedarje, Povljana, Privlaka, Preko, Ražanac, Sali, Sukošan, Starigrad, Škabrnja, Vrsi, Vir i Zadar.

Zagrebačka županija

Bedenica, Bistra, Brdovec, Dubrava, Dubravica, Gradec, Farkaševac, Jastrebarsko, Krašić, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pušća, Rakovec, Rugvica, Samobor, Stupnik, Sveta Nedjelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec, Zaprešić i Žumberak.

 

GRADSKE ČETVRTI

Grad Zagreb

Novi Zagreb – Zapad, Novi Zagreb – Istok, Brezovica, Donji Grad, Gornji Grad – Medveščak, Trnje, Maksimir, Peščenica – Žitnjak, Trešnjevka – Sjever, Trešnjevka – Jug, Črnomerec, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Stenjevec, Podsused – Vrapče i Podsljeme.

Osim navedenih objekata koji se nalaze u upisniku, povjereni poslovi se odnose i na objekte koji će se eventualno odobriti ili farme registrirati za vrijeme trajanja sklopljenog ugovora.

Prijave mogu podnijeti veterinarske organizacije akreditirane prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 (ISO/IEC 17020:2012; EN ISO/IEC 17020:2012) ili HRN EN ISO/IEC 17020:2005 (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004), sukladno članku 115. stavku 2. Zakona o veterinarstvu i članku 46. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti.

III. NAČIN IZRADE I SADRŽAJ PRIJAVE

Podnositelj prijave dostavlja prijavu na način da čini cjelinu s propisanom dokumentacijom. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. U ponudi mora biti naveden redom sadržaj ponude s rednim brojem stranica.

Prijava mora sadržavati:

1. ispunjeni obrazac za prijavu na natječaj za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu u obavljanju poslova službenih kontrola sa sljedećim podacima;

a. nazivom i sjedištem trgovačkog društva, OIB-om, brojem telefona, telefaksa, službenom adresom elektronske pošte te web-
-adresom;

b. adresama sjedišta veterinarske organizacije, brojem telefona, telefaksa, službenom adresom elektronske pošte (ako se razlikuje od sjedišta trgovačkog društva),

c. adresama organizacijskih jedinica područnih veterinarskih ambulanti, brojem telefona, telefaksa te službenom adresom elektronske pošte;

d. drugim djelatnostima u okviru trgovačkog društva ili drugim povezanim trgovačkim društvima, koji mogu biti predmet povjerenih poslova;

e. laboratoriju (vrsta);

f. akreditaciji veterinarske organizacije (navesti normu);

g. podatke o uposlenim ovlaštenim veterinarima kontrolnog tijela:

i. ime i prezime, OIB;

ii. dokaz da je u radnom odnosu – ispis elektroničkog zapisa o radnopravnom statusu HZMO-a

iii. potvrdu HVK-a da svi djelatni veterinari imaju važeću licenciju s podacima o roku važenja za svakoga veterinara,

iv. radno iskustvo s opisom poslova koje je obavljao (popunjeni stupci u tablici 1.2.)

v. broj ovlaštenog veterinara,

vi. o edukaciji u svezi s poslovima za koje se dodjeljuju javne ovlasti (kopija obrasca HVK-a ili kopija potvrde o završena dva treninga/seminara/radionice godišnje tijekom prethodne dvije godine);

vii. potvrdu fakulteta o završenom poslijediplomskom studiju iz područja biomedicinskih znanosti (kopija potvrde);

viii. podatke o pojedinostima osiguranja (osobnog ili kolektivnog) s obzirom na profesionalnu odgovornost (kopija police osiguranja);

ix. rasporedu po jedinicama lokalne samouprave i objektima ako se dobiju javne ovlasti po prioritetima.

h. podatke o:

i. popisu i količini opreme za obavljanje poslova koje su predmet natječaja;

ii. informatičkoj i telekomunikacijskoj opremljenosti veterinarskih organizacija (elektronička računala s pristupom internetu i mobilni telefoni za ovlaštene veterinare).

2. ispunjeni obrazac za bodovanje na natječaju za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu;

3. potvrdu Hrvatske akreditacijske agencije o akreditaciji;

4. BON 1 i BON 2 ili potvrdu banke o prometu i stanju računa (SOL), ne stariji od 30 dana;

5. preslik godišnjeg financijskog izvještaja za prethodnu godinu (predan Registru godišnjih financijskih izvještaja);

6. potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne stariju od 30 dana;

7. dokaz o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda);

8. podatke o vlasničkoj strukturi,

9. lista ovlaštenih potpisnika za zastupanje trgovačkog društva,

10. obvezujuće pismo namjere trgovačkog društva o davanju jamstva (ovjerene bjanko-
-zadužnice) za dobro izvršenje obveza prema planu o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za provedbu dodijeljenih poslova na iznos od 10.000,00 kuna;

11. izjava odgovorne osobe veterinarske organizacije o nekažnjavanju veterinara koji ispunjavaju uvjete za imenovanje ovlaštenim i/ili ovlaštenih veterinara.

IV. PRIJAVNI OBRASCI I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava s obrascima i propisanom dokumentacijom se dostavlja u jednom originalnom uvezenom primjerku s numeriranim stranicama u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučene pošiljke s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu: Ministarstvo poljoprivrede Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – dodjela javnih ovlasti u sustavu provedbe poslova službenih kontrola«.

Obrasci se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

Obrazac prijave na natječaj za dodjelu javnih ovlasti u sustavu provedbe poslova službenih kontrola i obrazac za bodovanje na natječaju za dodjelu javnih ovlasti u sustavu provedbe poslova službenih kontrola, podaci o jedinicama lokalne samouprave, svim odobrenim objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za koje se natječaj raspisuje može se naći na web-stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane MP-a: www.veterinarstvo.hr. U bazi podataka Jedinstveni registar domaćih životinja upisane su sve farme u Republici Hrvatskoj i odobreni objekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona (01) 6443-855 (osoba za kontakt Siniša Mandek, dr. med. vet.) ili elektroničkom poštom: sinisa.mandek@mps.hr.

Rok za podnošenje prijave je 14 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Kalendar događanja