Zakon o zdravlju životinja


Novo europsko zakonodavstvo u području zdravlja životinja

 
21. travnja 2021. godine s primjenom je započela Uredba (EU) 2016/429 Europskog Parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja ( u daljnjem tekstu: Uredba 2016/429 ili AHL (Animal Health Law )) i s njome povezane uredbe.

Uredba 2016/429 glavni je ishod strategije zdravlja životinja provedene u Europskoj uniji (EU) od 2007. do 2013. godine čiji osnovni princip je „Prevencija je bolja od liječenja“, a ujedno je i dio paketa mjera Komisije zajedno s novom Uredbom o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima (Uredba (EU) 2017/625) kojim se ojačala primjena standarda zdravlja i sigurnosti u cijelom lancu poljoprivrede.

Uredba 2016/429 daje jedinstveni zakonodavni okvir koji objedinjuje, odnosno ukida, više od 400 europskih pravnih akata (uredbi, direktiva i odluka) kako bi se ujednačila primjena odredbi o zdravlju životinja u svim državama članicama te obuhvaća sljedeća područja: iskorjenjivanje i kontrolu bolesti, registraciju, označavanje i sljedivost životinja i proizvoda životinjskog porijekla, promet životinjama i proizvodima životinjskog porijekla unutar EU, između država članica EU i trećih zemalja te nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (primjena od 2026. godine).
Većina odredbi i pravila su bila na snazi i prije ove Uredbe, neke i više desetljeća, jer su bile ključne za borbu protiv određenih bolesti životinja i osiguravanje sigurnog i nesmetanog unutarnjeg tržišta za žive životinje i njihove proizvode.

AHL daje i neke nove elemente nužne za ujednačeno postupanje u borbi protiv bolesti životinja u svim državama članicama:

- utvrđeni su jasni kriteriji za prioritizaciju i kategorizaciju bolesti životinja kao i za popis prijemljivih vrsta životinja te je na temelju tih kriterija uspostavljen novi popis bolesti relevantnih za EU
- propisane su osnovne odgovornosti subjekata i veterinara u pogledu zdravlja njihovih životinja, mjera biosigurnosti, ranog otkrivanja i kontrole bolesti životinja, redovnog nadziranja zdravstvenog stanja od strane subjekata i veterinarskih posjeta koje su dužni organizirati sami subjekti
- proširene su odredbe o registraciji i odobravanju objekata u kojima se drže životinje ili sakupljaju, proizvode, prerađuju i čuvaju zametni proizvodi i na neke druge vrste životinja, odnosno objekata
- uvodi se novi sustav za prijavu i prijavljivanje bolesti životinja u Uniji, takozvani Informacijski sustav o bolestima životinja (ADIS)
- ostali novi elementi povezani su s proširivanjem zakonske mogućnosti za mjere za sprječavanje pojave i kontrolu bolesti i zdravstvenih mjera u divljih životinja.

Budući su uredbe EU izravno primjenjive u svim državama članicama, Republika Hrvatska (RH) mora izmijeniti svoje nacionalno zakonodavstvo što znači da se odredbe trenutnog Zakona o veterinarstvu koje obuhvaćaju odredbe o zdravlju životinja i odredbe označavanju i registraciji, moraju dodatno urediti u svrhu omogućavanja provedbe Uredbe u RH. Stoga je u donošenju nacionalni Zakon o zdravlju životinja kojim se detaljnije uređuju nacionalne odredbe po pitanju nadležnosti, mjera zdravlja životinja, registraciji i odobravanju objekata, odgovornosti subjekata, veterinara, laboratorija i prekršajne odredbe, u čemu sudjeluje skupina stručnjaka imenovanih u Povjerenstvo za izradu predmetnog Zakona. Nacrt Zakona će uskoro biti objavljen javno u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Kako bi početak primjene Uredbe bio što jednostavniji, Europska komisija je objavila nekoliko dokumenata poput vodiča i izjava o načinu primjene te dodatnim prijelaznim odredbama, a posebno vezano za premještanje životinja unutar EU, pratećim certifikatima te uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju za premještanje. Ovo dodatno prijelazno razdoblje na snazi je do 17. listopada 2021. godine.
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane kao nositelj izrade Zakona o zdravlju životinja i nadležno veterinarsko tijelo planira provesti konzultacije s uključenim interesnim skupinama tijekom procesa donošenja i usvajanja ovog Zakona kao i pripremiti vodiče i provesti edukacije u svrhu njegove primjene.
 
Poveznice:


Kalendar događanja