Obavijest o raspisivanju natječaja u Zadarskoj županiji


NATJEČAJ

za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu.

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela ovlasti za obavljanje poslova iz članka 109. stavka 1. točki 1., 7., 9., 11. i 13. Zakona o veterinarstvu:

– provođenje propisanih preventivnih cijepljenja, propisanih dijagnostičkih i drugih pretraga radi zaštite zdravlja životinja i ljudi, mjera za otkrivanje, suzbijanje, sprječavanje i iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti i zoonoza;

– provedba mjera veterinarske zaštite okoliša radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih ili nametničkih bolesti životinja (dezinfekciju, deratizaciju i radiološku dekontaminaciju);

– izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja, putnih listova za goveda, putovnica za kućne ljubimce i drugih javnih isprava kada je to određeno Zakonom o veterinarstvu ili drugim propisom donesenim za provedbu propisa EU;

– obavljanje propisanih veterinarskih pregleda te provođenje, organiziranje i kontroliranje označivanja životinja te unošenje podataka o označenim životinjama i njihovom premještanju.

Natječaj se raspisuje za dodjelu javnih ovlasti na jedinicama lokalne samouprave Benkovac, Stankovci, Polača i Lišane Ostrovičke u sastavu jedinice regionalne samouprave Zadarske županije.

II. PONUDITELJI

Prijave mogu podnijeti veterinarske stanice i veterinarske ambulante koje udovoljavaju propisanim posebnim uvjetima za obavljanje veterinarske djelatnosti, na temelju članka 109. stavka 9. Zakona o veterinarstvu.

III. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PRIJAVE

Podnositelj prijave dostavlja prijavu na način da čini cjelinu s propisanom dokumentacijom. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Prijava mora sadržavati:

1. ispunjeni obrazac za prijavu na natječaj za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu sa sljedećim podacima;

a) nazivom i sjedištem trgovačkog društva, OIB-om, brojem telefona, telefaksa, službenom adresom elektronske pošte te web-
-adresom;

b) adresama sjedišta veterinarske organizacije, brojem telefona, telefaksa, službenom adresom elektronske pošte (ukoliko se razlikuje od sjedišta trgovačkog društva);

c) adresama organizacijskih jedinica područnih veterinarskih ambulanti, brojem telefona, telefaksa te službenom adresom elektronske pošte;

d) odobrenoj DDD službi (klasa, urbroj i datum rješenja);

e) registriranom mjestu za čišćenje, pranje i dezinfekciju vozila (klasa, urbroj i datum rješenja);

f) o veterinarskoj ljekarni (klasa, urbroj i datum rješenja);

g) drugim djelatnostima u okviru trgovačkog društva ili drugim povezanim trgovačkim društvima, koji mogu biti predmet povjerenih poslova;

h) laboratoriju (vrsta);

i) akreditaciji veterinarske organizacije (navesti normu);

j) podatke o uposlenim ovlaštenim veterinarima ili veterinare koji ispunjavaju uvjete za imenovanje ovlaštenima:

i. ime i prezime, OIB;

ii. dokaz da je u radnom odnosu – Ispis elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu HZMO-a;

iii. potvrdu HVK-a da svi djelatni veterinari imaju važeću licenciju s podacima o roku važenja za svakoga veterinara;

iv. radno iskustvo s opisom poslova koje je obavljao (popunjeni stupci u tablici 1.2.);

v. kopiju svjedodžbe o položenom državnom ispitu za zvanje veterinarskog inspektora ili broj ovlaštenog veterinara;

vi. o edukaciji u svezi s poslovima za koje se dodjeljuju javne ovlasti (kopija obrasca HVK ili kopija potvrde o završena dva treninga/seminara/radionice godišnje tijekom prethodne dvije godine);

vii. potvrdu fakulteta o završenom poslijediplomskom studiju iz područja biomedicinskih znanosti (kopija potvrde);

viii. podatke o pojedinostima osiguranja (osobnog ili kolektivnog) s obzirom na profesionalnu odgovornost (kopija police osiguranja);

ix. rasporedu po jedinicama lokalne samouprave ako se dobiju javne ovlasti po prioritetima.

k) podatke o zaposlenim veterinarima koji ne ispunjavaju uvjet za imenovanje ovlaštenim (dokaz da je u radnom odnosu – Ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu HZMO-a);

1. podatke o zaposlenim veterinarskim tehničarima/bolničarima (dokaz da je u radnom odnosu – Ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu HZMO-a) i rasporedu po jedinicama lokalne samouprave ako se dobiju javne ovlasti po prioritetima;

m) sustavu upravljanja kvalitetom s nazivima opisanih poslovnih procesa koji su predmet natječaja koji je i/ili:

i. certificiran (navesti normu);

ii. implementiran i prijavljen od strane HVK-a;

n) podatke o:

i. popisu i količini opreme za obavljanje poslova koje su predmet natječaja;

ii. informatičkoj i telekomunikacijskoj opremljenosti veterinarskih organizacija (elektronska računala s pristupom internetu i mobilni telefoni za ovlaštene veterinare).

2. ispunjeni obrazac za bodovanje na natječaju za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu;

3. BON 1 i BON 2 ili potvrdu banke o prometu i stanju računa (SOL), ne stariji od 30 dana;

4. preslik godišnjega financijskog izvještaja za prethodnu godinu (predan Registru godišnjih financijskih izvještaja);

5. potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne stariju od 30 dana;

6. dokaz o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda);

7. podatke o vlasničkoj strukturi;

8. listu ovlaštenih potpisnika za zastupanje trgovačkog društva;

9. obvezujuće pismo namjere trgovačkog društva o davanju jamstva (ovjerene bjanko-
-zadužnice) za dobro izvršenje obveza prema planu o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za provedbu dodijeljenih poslova na iznos od 10.000,00 kuna

10. izjavu odgovorne osobe veterinarske organizacije o nekažnjavanju veterinara koji ispunjavaju uvjete za imenovanje ovlaštenim i/ili ovlaštenih veterinara.

IV. PRIJAVNI OBRASCI I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava s obrascima i propisanom dokumentacijom se dostavlja u jednom originalnom uvezenom primjerku s numeriranim stranicama u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučene pošiljke s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu: Ministarstvo poljoprivrede Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj –
dodjela javnih ovlasti u veterinarstvu na području jedinice regionalne samouprave Zadarske županije«.

Obrasci se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

Obrazac prijave na natječaj za dodjelu javnih ovlasti i obrazac za bodovanje na natječaju za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu, broj životinja i broj gospodarstava po pojedinim jedinicama lokalne samouprave te primjer popunjavanja obrazaca za natječaj, može se naći na web-stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane MP-a: www.veterinarstvo.hr. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona (01) 6443-855 (osoba za kontakt Siniša Mandek, dr. med. vet.) ili elektroničkom poštom: sinisa.mandek@mps.hr.

Rok za podnošenje prijave je 14 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za podnošenje prijave.

 

Kalendar događanja