Obavijest o raspisivanju natječaja za javne ovlasti u Zagrebačkoj županiji


Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13) Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3.

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela ovlasti za obavljanje poslova iz članka 109. stavka 1. točki 1., 7., 9., 11. i 13. Zakona o veterinarstvu:

– provođenje propisanih preventivnih cijepljenja, propisanih dijagnostičkih i drugih pretraga radi zaštite zdravlja životinja i ljudi, mjera za otkrivanje, suzbijanje, sprječavanje i iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti i zoonoza;

– provedba mjera veterinarske zaštite okoliša radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih ili nametničkih bolesti životinja (dezinfekciju, deratizaciju i radiološku dekontaminaciju);

– izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja, putnih listova za goveda, putovnica za kućne ljubimce i drugih javnih isprava kada je to određeno Zakonom o veterinarstvu ili drugim propisom donesenim za provedbu propisa EU;

– obavljanje propisanih veterinarskih pregleda te provođenje, organiziranje i kontroliranje označivanja životinja, te unošenje podataka o označenim životinjama i njihovom premještanju.

Natječaj se raspisuje za dodjelu javnih ovlasti na jedinici lokalne samouprave Rugvica u sastavu jedinice regionalne samouprave Zagrebačke županije.

II. PONUDITELJI

Prijave mogu podnijeti veterinarske stanice i veterinarske ambulante koje udovoljavaju propisanim posebnim uvjetima za obavljanje veterinarske djelatnosti, na temelju članka 109. stavka 9. Zakona o veterinarstvu.

III. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PRIJAVE

Podnositelj prijave dostavlja prijavu na način da čini cjelinu s propisanom dokumentacijom. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Prijava mora sadržavati:

1. ispunjeni obrazac za prijavu na natječaj za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu sa sljedećim podacima;

a. nazivom i sjedištem trgovačkog društva, OIB-om, brojem telefona, telefaksa, službenom adresom elektronske pošte te web-
-adresom;

b. adresama sjedišta veterinarske organizacije, brojem telefona, telefaksa, službenom adresom elektroničke pošte (ukoliko se razlikuje od sjedišta trgovačkog društva),

c. adresama organizacijskih jedinica područnih veterinarskih ambulanti, brojem telefona, telefaksa te službenom adresom elektroničke pošte;

d. odobrenoj DDD službi (klasa, urbroj i datum rješenja);

e. registriranom mjestu za čišćenje, pranje i dezinfekciju vozila (klasa, urbroj i datum rješenja);

f. o veterinarskoj ljekarni (klasa, urbroj i datum rješenja);

g. drugim djelatnostima u okviru trgovačkog društva ili drugim povezanim trgovačkim društvima, koji mogu biti predmet povjerenih poslova;

h. laboratoriju (vrsta);

i. akreditaciji veterinarske organizacije (navesti normu);

j. podatke o uposlenim ovlaštenim veterinarima ili veterinare koji ispunjavaju uvjete za imenovanje ovlaštenima:

i. ime i prezime, OIB;

ii. dokaz da je u radnom odnosu – ispis elektroničkog zapisa o radnopravnom statusu HZMO

iii. potvrdi HVK da svi djelatni veterinari imaju važeću licenciju s podacima o roku važenja za svakoga veterinara,

iv. radno iskustvo s opisom poslova koje je obavljao (popunjeni stupci u tablici 1.2.)

v. kopija svjedodžbe o položenom državnom ispitu za zvanje veterinarskog inspektora ili broj ovlaštenog veterinara

vi. edukaciji u svezi s poslovima za koje se dodjeljuju javne ovlasti (kopija obrasca HVK ili kopija potvrde o završena dva treninga/seminara/radionice godišnje tijekom prethodne dvije godine);

vii. potvrda fakulteta o završenom poslijediplomskom studiju iz područja biomedicinskih znanosti (kopija potvrde);

viii. podatke o pojedinostima osiguranja (osobnog ili kolektivnog) s obzirom na profesionalnu odgovornost (kopija police osiguranja);

ix. rasporedu po jedinicama lokalne samouprave ako se dobiju javne ovlasti po prioritetima.

k. Podatke o zaposlenim veterinarima koji ne ispunjavaju uvjet za imenovanje ovlaštenim (dokaz da je u radnom odnosu – ispis elektroničkog zapisa o radnopravnom statusu HZMO),

l. podatke o zaposlenim veterinarskim tehničarima/bolničarima (dokaz da je u radnom odnosu – ispis elektroničkog zapisa o radnopravnom statusu HZMO) i rasporedu po jedinicama lokalne samouprave ako se dobiju javne ovlasti po prioritetima;

m. Sustavu upravljanja kvalitetom s nazivima opisanih poslovnih procesa koji su predmet natječaja koji je i/ili:

i. certificiran (navesti normu);

ii. implementiran i prijavljen od strane HVK;

n. podatke o:

i. popisu i količini opreme za obavljanje poslova koje su predmet natječaja;

ii. informatičkoj i telekomunikacijskoj opremljenosti veterinarskih organizacija (elektronska računala s pristupom internetu i mobilni telefoni za ovlaštene veterinare).

2. ispunjeni obrazac za bodovanje na natječaju za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu;

3. BON 1 i BON 2 ili potvrdu banke o prometu i stanju računa (SOL), ne stariji od 30 dana;

4. preslik godišnjeg financijskog izvještaja za prethodnu godinu (predan Registru godišnjih financijskih izvještaja);

5. potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne stariju od 30 dana;

6. dokaz o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda);

7. podatke o vlasničkoj strukturi,

8. listu ovlaštenih potpisnika za zastupanje trgovačkog društva,

9. obvezujuće pismo namjere trgovačkog društva o davanju jamstva (ovjerene bjanko zadužnice) za dobro izvršenje obveza prema planu o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za provedbu dodijeljenih poslova na iznos od 10.000,00 kuna;

10. Izjava odgovorne osobe veterinarske organizacije o nekažnjavanju veterinara koji ispunjavaju uvjete za imenovanje ovlaštenim i/ili ovlaštenih veterinara.

IV. PRIJAVNI OBRASCI I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava s obrascima i propisanom dokumentacijom se dostavlja u jednom originalnom uvezenom primjerku s numeriranim stranicama u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučene pošiljke s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu: Ministarstvo poljoprivrede Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – dodjela javnih ovlasti u veterinarstvu na području jedinice regionalne samouprave Zagrebačke županije«.

Obrasci se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

Obrazac prijave na natječaj za dodjelu javnih ovlasti i obrazac za bodovanje na natječaju za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu, broj životinja i broj gospodarstava po pojedinim jedinicama lokalne samouprave može se naći na web-stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane MP-a: www.veterinarstvo.hr. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona (01) 6443-855 (osoba za kontakt Siniša Mandek, dr. med. vet.) ili putem elektroničke pošte sinisa.mandek@mps.hr.

Rok za podnošenje prijave je 14 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune prijave neće se razmatrati kao i prijave pristigle nakon isteka roka za podnošenje prijave.

 

 

Kalendar događanja