Uvjeti za povremeno i privremeno obavljanje veterinarske djelatnosti


Veterinari, državljani država članica Europske unije, poslovno nastanjeni i registrirani za obavljanje veterinarske djelatnosti u nekoj od država članica Europske unije prije početka pružanja usluga veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj dužan je o tome dostaviti pisanu izjavu Ministarstvu.

Prije početka pružanja usluga veterinar uz izjavu mora priložiti sljedeće dokumente:

- dokaz o državljanstvu,

- potvrdu o poslovnom nastanu za obavljanje veterinarske djelatnosti u državi članici,

- pisani dokaz nadležnog tijela zemlje poslovnog nastana o valjanosti licencije za obavljanje veterinarske djelatnosti, koji nije stariji od 30 dana,

- dokaz o stručnoj kvalifikaciji, izdan od nadležnih tijela država članica EU,

- potvrdu kojom se potvrđuje da je veterinar poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana za obavljanje veterinarske djelatnosti i da u trenutku izdavanja potvrde nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja veterinarskom djelatnosti,

- Dokaz o pojedinostima osobnog ili kolektivnog osiguranja s obzirom na profesionalnu odgovornost koje vrijedi i za područje Republike Hrvatske,

- potvrda da podnositelj zahtjeva zna jezik potreban za obavljanje profesije u Republici Hrvatskoj,


Izjava :

a) uključuje osobne podatke i podatke o pojedinostima osobnog ili kolektivnog osiguranja s obzirom na profesionalnu odgovornost,

b) podnosi se za svaku godinu u kojoj veterinar namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj.
 

Obrazac izjave (Word)    Declaration of provision of veterinary services - english (Word) 

 

Gore navedene Dokumente veterinar može Ministarstvu dostaviti u originalima ili ovjerenim preslikama uz koje prilaže ovjereni prijevod na hrvatski jezik sačinjen od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača na adresu Ministarstvo pljoprivrede Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb ili u obliku skeniranih PDF obrazaca na adresu elektroničke pošte veterinarstvo@mps.hr.
Ministarstvo poljoprivrede zadaržava pravo provjere sadržaja i autentičnosti dokaza koristeći se IMI sustavom u suradnji s nadležnim tijeloima matične države članice kanadidata.

 

Kalendar događanja