Naputak o provedbi Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju


Na temelju članaka 18. i 19. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 150/11), a u svezi s člankom 109. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donosi

NAPUTAK

O PROVEDBI PRAVILNIKA O UVJETIMA POD KOJIMA POSJEDNICI ŽIVOTINJA MOGU ODABRATI OVLAŠTENU VETERINARSKU ORGANIZACIJU (»Narodne novine« br. 181/03 i 145/08)

I.

Slijedom stavljanja izvan snage Rješenja, klasa: UP/I-322-02/14-0l/510; urbroj: 525-10/0246-14-l od 25. studenoga 2014. godine kojim je cijeli teritorij Republike Hrvatske proglašen zaraženim zbog pojave Bolesti plavog jezika, određuje se rok od 30 dana od dana objave ovog Naputka u »Narodnim novinama«, u kojem posjednici mogu iskoristiti pravo odabira ovlaštene veterinarske organizacije za provedbu poslova iz stavka 3. članka 109. Zakona o veterinarstvu za 2015. godinu.

II.

Postupak odabira propisan je Pravilnikom o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu birati ovlaštenu veterinarsku organizaciju.

Ovlaštene veterinarske organizacije dužne su omogućiti posjednicima životinja korištenje prava odabira provedbom propisanog postupka, svakog radnog dana, najmanje jedan sat dnevno, u uredovno radno vrijeme svih ambulanti u sastavu ovlaštene veterinarske organizacije.

Obavijest o vremenu kada posjednici mogu iskoristiti pravo odabira mora biti postavljena na ulaz u svaku ambulantu ovlaštene veterinarske organizacije, jasno vidljiva i izvan uredovnog radnog vremena.

III.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 322-01/15-01/236

Urbroj: 525-10/1114-15-1

Zagreb, 5. svibnja 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

 

Kalendar događanja