Javni poziv za prikupljanje ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica za označavanje svinja


U Narodnim novinama broj 133 od 9. prosinca 2015. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica za označavanje svinja

Na temelju članka 40. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13 i 148/13) i članka 19. Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja (Narodne novine br. 51/07, 50/08, 156/08, 148/09, 12/11), Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavljuje
JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica za označavanje svinja.
1. Javni poziv se objavljuje za prikupljanje ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica za obvezno označavanje svinja, koji moraju udovoljavati kriterijima iz točke 4. ovoga javnog poziva.
2. Pravo podnošenja ponuda imaju pravne i fizičke osobe s područja Republike Hrvatske i država članica Europske unije.
3. Ponuditelj koji želi isporučivati ušne markice u skladu s člankom 19. Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja, dužan je pri podnošenju ponude priložiti sljedeću dokumentaciju u svrhu dokazivanja sposobnosti:
– izvadak iz registra trgovačkog suda odnosno iz registra obrtnika, ne stariji od 6 mjeseci;
– financijsko izvješće iz kojeg je razvidan ukupan godišnji prihod u posljednje dvije financijske godine, ne starije od 6 mjeseci;
– obrazac BON 1 i BON 2 ili SOL 2, ne stariji od 30 dana;
– izjavu o nekažnjavanju u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca, ovjerena kod nadležnog tijela, u kojem slučaju odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu (ne starija od 6 mjeseci);
– potvrdu porezne uprave o stanju duga i doprinosa u RH, ne stariju od 30 dana;
4. Ponuditelj mora udovoljavati »Kriterijima za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica za označavanje svinja« te »Kriterijima kojima mora udovoljavati ušna markica za označavanje svinja«, a koji se mogu zatražiti na adresi: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, 10000 Zagreb, Planinska 2a, soba 6;
5. Informacije se mogu dobiti na telefonske brojeve: (01) 6443-836;
6. Rok za dostavu ponude: 15 dana od objave poziva;
7. Ponude se šalju isključivo poštom, i to na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, 10000 Zagreb, Planinska 2a, uz naznaku: »Ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica – ne otvarati«;
8. Zakašnjele, nepotpune ponude, kao i one koje ne udovoljavaju kriterijima iz točke 4. ovoga javnog poziva neće se razmatrati;
9. Postupak izbora ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz točke 3. ovoga javnog poziva i udovoljavaju kriterijima iz točke 4. ovoga javnog poziva provest će Povjerenstvo koje osniva ministar;
10. Podnositelji ponuda bit će obaviješteni o izboru u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje ponuda;
11. Uprava će s izabranim ponuditeljima zaključiti ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

Kalendar događanja