NATJEČAJ za dodjelu poslova javnih ovlasti


Klasa: 322-01/15-01/1048

Urbroj: 525-10/0249-15-1 od 11. XII. 2015. (712)

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13 i 148/13) Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3.

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela ovlasti za obavljanje poslova iz članka 109. stavka 1. točki 1., 7., 9., 11. i 13. Zakona o veterinarstvu:

– provođenje propisanih preventivnih cijepljenja, propisanih dijagnostičkih i drugih pretraga radi zaštite zdravlja životinja i ljudi, mjera za otkrivanje, suzbijanje, sprječavanje i iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti i zoonoza;

– provedba mjera veterinarske zaštite okoliša radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih ili nametničkih bolesti životinja (dezinfekciju, deratizaciju i radiološku dekontaminaciju);

– izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja, putnih listova za goveda, putovnica za kućne ljubimce i drugih javnih isprava kada je to određeno Zakonom o veterinarstvu ili drugim propisom donesenim za provedbu propisa EU;

– obavljanje propisanih veterinarskih pregleda te provođenje, organiziranje i kontroliranje označivanja životinja, te unošenje podataka o označenim životinjama i njihovom premještanju.

Natječaj se raspisuje za dodjelu javnih ovlasti na jedinicama lokalne samouprave Orehovica i Mala Subotica u sastavu jedinice regionalne samouprave Međimurske županije, na jedinicama lokalne samouprave Plitvička Jezera i Udbina u sastavu jedinice regionalne samouprave Ličko-senjske županije, jedinici lokalne samouprave Slivno u sastavu jedinice regionalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije, jedinici lokalne samouprave Bilice u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, na jedinicama lokalne samouprave Hvar, Jelsa, Stari Grad, Sućuraj i Podstrana u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije.

II. PONUDITELJI

Prijave mogu podnijeti veterinarske stanice i veterinarske ambulante koje udovoljavaju propisanim posebnim uvjetima za obavljanje veterinarske djelatnosti, na temelju članka 109. stavka 9. Zakona o veterinarstvu.

III. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PRIJAVE

Podnositelj prijave dostavlja prijavu na način da čini cjelinu s propisanom dokumentacijom. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Prijava mora sadržavati:

1. ispunjeni obrazac za prijavu na natječaj za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu sa sljedećim podacima;

a. nazivom i sjedištem trgovačkog društva, OIB-om, brojem telefona, telefaksa, službenom adresom elektronske pošte te web-
-adresom;

b. adresama sjedišta veterinarske organizacije, brojem telefona, telefaksa, službenom adresom elektronske pošte (ako se razlikuje od sjedišta trgovačkog društva),

c. adresama organizacijskih jedinica područnih veterinarskih ambulanti, brojem telefona, telefaksa te službenom adresom elektroničke pošte;

d. odobrenoj DDD službi (klasa, urbroj i datum rješenja);

e. registriranom mjestu za čišćenje, pranje i dezinfekciju vozila (klasa, urbroj i datum rješenja);

f. o veterinarskoj ljekarni (klasa, urbroj i datum rješenja);

g. drugim djelatnostima u okviru trgovačkog društva ili drugim povezanim trgovačkim društvima, koji mogu biti predmet povjerenih poslova;

h. laboratoriju (vrsta);

i. akreditaciji veterinarske organizacije (navesti normu);

j. podatke o uposlenim ovlaštenim veterinarima ili veterinare koji ispunjavaju uvjete za imenovanje ovlaštenima:

i. ime i prezime, OIB;

ii. dokaz da je u radnom odnosu – Ispis elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu HZMO-a

iii. potvrdu HVK-a da svi djelatni veterinari imaju važeću licenciju s podacima o roku važenja za svakoga veterinara,

iv. radno iskustvo s opisom poslova koje je obavljao (popunjeni stupci u tablici 1.2.)

v. kopija svjedodžbe o položenom državnom ispitu za zvanje veterinarskog inspektora ili broj ovlaštenog veterinara

vi. edukaciji u svezi s poslovima za koje se dodjeljuju javne ovlasti (kopija obrasca HVK ili kopija potvrde o završena dva treninga/seminara/radionice godišnje tijekom prethodne dvije godine);

vii. potvrda fakulteta o završenom poslijediplomskom studiju iz područja biomedicinskih znanosti (kopija potvrde);

viii. podatke o pojedinostima osiguranja (osobnog ili kolektivnog) s obzirom na profesionalnu odgovornost (kopija police osiguranja);

ix. rasporedu po jedinicama lokalne samouprave ako se dobiju javne ovlasti po prioritetima;

k. podatke o zaposlenim veterinarima koji ne ispunjavaju uvjet za imenovanje ovlaštenim (dokaz da je u radnom odnosu – ispis elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu HZMO-a),

l. podatke o zaposlenim veterinarskim tehničarima/bolničarima (dokaz da je u radnom odnosu – ispis elektroničkog zapisa o radno-
-pravnom statusu HZMO-a) i rasporedu po jedinicama lokalne samouprave ako se dobiju javne ovlasti po prioritetima;

m. sustavu upravljanja kvalitetom s nazivima opisanih poslovnih procesa koji su predmet natječaja koji je i/ili:

i. certificiran (navesti normu);

ii. implementiran i prijavljen od strane HVK-a;

n. podatke o:

i. popisu i količini opreme za obavljanje poslova koje su predmet natječaja;

ii. informatičkoj i telekomunikacijskoj opremljenosti veterinarskih organizacija (elektronička računala s pristupom internetu i mobilni telefoni za ovlaštene veterinare).

2. ispunjeni obrazac za bodovanje na natječaju za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu;

3. BON 1 i BON 2 ili potvrdu banke o prometu i stanju računa (SOL), ne stariji od 30 dana;

4. preslik godišnjega financijskog izvještaja za prethodnu godinu (predan Registru godišnjih financijskih izvještaja);

5. potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne stariju od 30 dana;

6. dokaz o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda);

7. podatke o vlasničkoj strukturi,

8. listu ovlaštenih potpisnika za zastupanje trgovačkog društva,

9. obvezujuće pismo namjere trgovačkog društva o davanju jamstva (ovjerene bjanko-
-zadužnice) za dobro izvršenje obveza prema planu o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za provedbu dodijeljenih poslova na iznos od 10.000,00 kuna;

10. izjava odgovorne osobe veterinarske organizacije o nekažnjavanju veterinara koji ispunjavaju uvjete za imenovanje ovlaštenim i/ili ovlaštenih veterinara.

IV. PRIJAVNI OBRASCI I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava s obrascima i propisanom dokumentacijom se dostavlja u jednom originalnom uvezenom primjerku s numeriranim stranicama u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučene pošiljke s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu: Ministarstvo poljoprivrede Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – dodjela javnih ovlasti u veterinarstvu«.

Obrasci se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

Obrazac prijave na natječaj za dodjelu javnih ovlasti i obrazac za bodovanje na natječaju za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu, broj životinja i broj gospodarstava po pojedinim jedinicama lokalne samouprave može se naći na web-stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane MP-a: www.veterinarstvo.hr. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona (01) 6443-855 (osoba za kontakt: Siniša Mandek, dr. med. vet.) ili elektroničkom poštom: sinisa.mandek@mps.hr.

Rok za podnošenje prijave je 21 dan od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za podnošenje prijave.

V. OBRADA PRIJAVA, KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČIN DONOŠENJA ODLUKA

Prijave na natječaj razmatrat će Povjerenstvo koje je imenovala čelnica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, sukladno Poslovniku o radu povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, a koji donosi predsjednik povjerenstva. Odluku o davanju ovlasti najpovoljnijem ponuditelju donosi Uprava na prijedlog Povjerenstva.

Najpovoljniju ponudu na natječaj za dodjelu javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu utvrđuje povjerenstvo koje je imenovala čelnica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede.

Način rada povjerenstva određuje se Poslovnikom o radu povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu javnih ovlasti, a koji donosi predsjednik povjerenstva.

Povjerenstvo odabire najpovoljniju ponudu na temelju sustava bodovanja i procjene kvalitete ponude u smislu tehničke i kadrovske opremljenosti te organizacijskih sposobnosti za provedbu dodijeljenih poslova, uzimajući u obzir brojno stanje životinja i broj gospodarstava za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave na kojoj je raspisan natječaj.

Sustav bodovanja je utvrđen u »Obrascu za bodovanje na natječaju za dodjelu javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu«, u kojem se boduju:

1. dostupnost usluge u smislu udaljenosti objekta veterinarske organizacije od administrativnog središta jedinice lokalne samouprave koja je predmet natječaja (najbliža udaljenost mjerena HAK interaktivnom kartom);

2. stručno iskustvo i educiranost veterinara koji će obavljati povjerene poslove.

3. tehnička i financijska sposobnost podnositelja ponude;

4. iskustvo ispunjavanja ugovornih obveza prema ovom tijelu.

Odluku o dodjeli javnih ovlasti najpovoljnijem ponuditelju donosi čelnica Uprave na prijedlog povjerenstva.

Podnositelji prijava bit će obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za njihovo podnošenje.

Na odluku se može podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od njezina primitka.

Nakon donošenja odluke o dodjeli poslova javnih ovlasti s najpovoljnijim ponuditeljima sklopit će se ugovori o povjeravanju poslova, sukladno članku 111. Zakona o veterinarstvu.

Prije sklapanja ugovora, najpovoljniji ponuditelj dužan je dostaviti Ministarstvu ovjerenu bjanko-zadužnicu s rokom trajanja 6 mjeseci po isteku ugovora.

Uprava zadržava pravo odbijanja svih pristiglih ponuda, bez obrazloženja, te pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, prije zaključenja ugovora, bez ikakve obveze prema ponuditeljima glede troškova u javnom natječaju.

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo
i sigurnost hrane

 

Kalendar događanja