Dopuna dijela natječaja - Splitsko-dalmatinska županija


Klasa: 322-01/15-01/1048

Urbroj: 525-10/0249-15-3 od 21. XII. 2015. (730)

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavljuje

DOPUNA DIJELA NATJEČAJA

za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, klasa: 322-01/15-01/1048, urbroj: 525-10/0249-15-1 od 11. prosinca 2015., objavljenog u Narodnim novinama broj 135 od 16. prosinca 2015. u glavi I. Predmet natječaja alineja V. u dijelu koji se odnosi na Splitsko-dalmatinsku županiju, na način da se mijenja iza riječi Podstrana, dodaju riječi Vis i Komiža.

Rok za podnošenje prijave za predmetni natječaj produljuje se za 7 dana.

Sve ostale odredbe natječaja ostaju neizmijenjene.
 

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo
i sigurnost hrane

 

Kalendar događanja