Objavljen Zakon o zdravlju životinja


Obavještavamo Vas da je 31. ožujka 2016. godine u Službenom listu Europske unije objavljena Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. godine o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju van snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja“). Uredba će stupiti na snagu 20. travnja 2016. godine, a primjenjivati će se od 21. travnja 2021. godine. Kako se radi o okvirnoj Uredbi, za njezinu punu primjenu je potrebno donijeti čitav niz pratećih akata. Europska komisija ima rok do 20. travnja 2019. godine donijeti navedene akte. Daljnje dvije godine do pune primjene Uredbe, nakon što budu definirani najvažniji prateći akti, predstavljaju vrijeme prilagodbe država članica punoj primjeni novog zakonodavnog okvira.

Kalendar događanja