Uputa o dostavi uzoraka podrijetlom od odstrijeljenih svinja divljih (Sus scrofa L.) u svrhu pregleda na trihinelozu i dodatna pojašnjenja odredbi Naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (NN 115/18)


Uputa o dostavi uzoraka podrijetlom od odstrijeljenih svinja divljih (Sus scrofa L.) u svrhu pregleda na trihinelozu
te
Dodatna Pojašnjenja odredbi Naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (NN 115/18)
 
 
Uputa o dostavi uzoraka podrijetlom od odstrijeljenih svinja divljih (Sus scrofa L.)
u svrhu pregleda na trihinelozu
U skladu s Naredbom o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (NN 115/18), članak 5., Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (NN 111/18), članak 4. te Naredbom  o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini (NN 10/18,  47/18), kojom je propisana obavezna dostava uzoraka podrijetlom od odstrijeljenih svinja divljih (Sus scrofa L.) u svrhu pregleda na trihinelozu daje se sljedeća uputa:
-          Lovci su dužni uzeti uzorak od svake odstrijeljene svinje divlje (Sus scrofa L.) u svrhu pregleda na trihinelozu
-          Uzorak se treba sastojati od mišićja ošita i to s područja gdje mišićni dio prelazi u tetivasti te dijela međurebrenog mišićja uzetog s obje strane trupa; iznimno ukoliko ti dijelovi mišićja nisu dostupni, potrebno je uzeti dio jezičnog, podjezičnog i/ili žvačnog mišićja
-          Ukupna količina uzorka mora biti težine oko 100 grama
-          Uz svaki uzorak potrebno je u zasebnoj vrećici dostaviti rep odstrijeljene svinje divlje (Sus scrofa L.) te pripadajući obrazac o podrijetlu divljači sa svim potrebnim podacima: podaci o lovištu, lovoovlašteniku, broj markice te ostali podaci sukladno propisima iz lovstva i kontakt broj telefona odgovorne osobe
-          Uzroci se dostavljaju u nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju najbližu području lovišta koji obuhvaća većinu lovišta
-          Ovlaštene veterinarske organizacije dužne su voditi evidenciju o svakom preuzetom uzorku sa svim podacima kako je prethodno navedeno
-          Rezultat provedene pretrage na trihinelozu ovlaštene veterinarske organizacije dužne su  javiti na kontakt broj telefona naveden uz uzorak, a na zahtjev lovoovlaštenika dužne su izdati i pisanu potvrdu o provedenoj pretrazi i rezultatu
-          U slučaju kada uz uzorak nije dostavljen rep uzorkovanog trupa ili ako uz uzorak nisu dostavljeni svi traženi podaci, uzorak se ne smatra odgovarajućim te se ne može podvrgnuti  na pretraživanju
-          Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (NN 111/18), članak 4., propisano je da se troškovi predmetnog pregleda na trihinelozu podmiruju iz državnog proračuna
-          Više informacija o trihinelozi možete pronaći na: https://www.hah.hr/pdf/trihinela_letak.pdf

 Dodatna Pojašnjenja odredbi Naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (NN 115/18), u daljnjem tekstu „Naredba“
-          vezano uz odredbu članka 2. stavka 1. podstavka 1. i 3. Naredbe, sukladno Stručnoj podlozi za bonitiranje i utvrđivanje lovnoproduktivnih površina u lovištima Republike Hrvatske, kod gospodarskih vrsta divljači biološki minimum je brojno stanje na razini 50 % propisanog matičnog fonda. Redovitim opažanjem, praćenjem i brojanjem tijekom cijele lovne godine u lovištu se utvrđuje brojno stanje divljači te se, na temelju ispravno sastavljenog Zapisnika o utvrđivanju brojnog stanja divljači kojim se dokazuje da je brojno stanje divljači svinje divlje veće od biološkog minimuma, ostvaruje pravo na potreban broj evidencijskih markica za obilježavanje krupne divljači svinja divlja podnošenjem zahtjeva Ministarstvu poljoprivrede na propisanom PPD-2 obrascu.
-          vezano uz odredbu članka 2. stavka 3. Naredbe, ukinuta su dopuštena odstupanja od smjernica budućega gospodarenja za divljač svinju divlju kako za ostvareno izlučivanje tako i za ostvareni matični fond.
-          vezano uz odredbu članka 4. stavka 1. podstavka 2. kao i članka 4. stavka 2. podstavka 1. Naredbe, pojam „na za to posebno određenim mjestima“ odnosi se na mjesto ili mjesta koja određuje lovoovlaštenik u skladu s vlastitim potrebama te ih navodi u izrađenom Planu biosigurnosti. Mjesta za odrobljavanje divljači svinja divljih trebaju biti odvojena od mjesta za odrobljavanje druge divljači, pristup tim mjestima treba dopustiti samo ovlaštenim osobama i treba provoditi redovitu dezinfekciju tih mjesta kao i alata i opreme uključujući odjeću i obuću koji se koriste na tim mjestima. Mjesta za zbrinjavanje nusproizvoda divljači svinja divljih trebaju biti u skladu s dobrom lovačkom praksom (na primjer jame u koje se zakopavaju nusproizvodi uz posipavanje živim vapnom, zasebni zaključani kontejneri i slično), pristup neovlaštenim osobama ili drugoj divljači takvim mjestima treba onemogućiti, a dezinfekciju takvih mjesta treba redovito provoditi. Kao učinkoviti dezinficijensi, u dostupnoj literaturi se navode klor (natrijev hipoklorit), jod (kalijev tetraglicin trijodid), kvarterni amonijevi spojevi (didecil-dimetil akonijeva klorida), pare vodikovog peroksida (VPHP), aldehidi (formaldehid), organske kiseline, oksidirajuće kiseline (peroctena kiselina), alkali (kalcijev hidroksid i natrijev hidroksid), eter i kloroform u odgovarajućim koncentracijama (najmanje 3% otopine) odnosno komercijalnih naziva npr. Virkon S®, Ecocid® S i Virocid®. Primjena je jednostavna, za dezinfekciju obuće dostatna je posuda sa spužvom natopljenom dezinfekcijskim sredstvom kroz koju prolaze sudionici lova, a za odjeću, pribor i vozila obična prskalica.
-          vezano uz odredbu članka 4. stavka 2. podstavka 2. Naredbe, pojam „provedba biosigurnosnih mjera“ propisan je Dodatkom I. točkom 2. Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske, a odnosi se između ostaloga i na dezinfekciju obuće, opreme i vozila prije i nakon lova. Ta dezinfekcija se odnosi na sve i svakoga tko bi mogao biti u kontaktu s prijenosnikom virusa ASK uključujući i lovačke pse ili ptice grabljivice koje se koriste za lov odnosno ne odnosi se na primjer na vozila koja ostaju izvan prostora lova na divljač svinje divlje ili manipulacije s odstrijeljenom divljači svinja divljih.
-          vezano uz odredbu članka 5. podstavka 1. Naredbe, lovoovlaštenici su dužni obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede o svakom odstrjelu divljači svinje divlje u roku od 24 h tako da dostavljaju PPD-3 obrasce u kojima navode broj odstrijeljenih grla divljači svinje divlje te navode broj svake iskorištene evidencijske markice za obilježavanje divljači svinje divlje. Način ispunjavanja je sljedeći: u obrascu PPD-3 ispunjavaju se rubrike „Lovoovlaštenik“, „Lovište“ i „Lovna godina“, u gornjoj tablici se u rubriku „VRSTA DIVLJAČI“ upisuje „svinja divlja“ i brojkom navodi koliko je grla odstrijeljeno, u rubriku „ISKORIŠTENE“ upisuju se brojevi markica iskorišteni za označavanje odstrijeljenih grla divljači svinje divlje, dok se ostale rubrike kao ni donje dvije tablice ne ispunjavaju. Napominjemo da je, ako su markice izdavane sukcesivno odnosno u slijedu, u rubrici „ISKORIŠTENE“ dovoljno navesti raspon evidencijskih markica odnosno od kojeg broja do kojeg broja su iskorištene. Prilikom popunjavanja PPD-3 obrasca o iskorištenim markicama za označavanje divljači svinje divlje (Sus scrofa L.) za lovnu godinu 2018/19 sukladno članku 5. podstavku 2. treba postupiti jednako, a izvještaj se podnosi samo za markice iskorištene do stupanja Naredbe na snagu.

-   PPD-3 obrasci se dostavljaju na adresu elektroničke pošte SLE@mps.hr ili na broj telefaksa +385 1 6443291

-   razduživanje markice putem Središnje lovne evidencije u roku od 24h od odstrjela je prihvatljiv način izvještavanja o odstrjelu svinje divlje i u tom slučaju nije potrebno dostavljati PPD-3 obrazac

-   PPD-2 obrasci i upiti o provedbi Naredbe se dostavljaju na adresu elektroničke pošte lovstvo@mps.hr ili na broj telefaksa +385 1 6443291

-   Evidencijske markice možete osobno preuzeti na adresi: Planinska 2a, Zagreb, svakim radnim danom u uredovno vrijeme Ministarstva (8:30 – 11:30h) uz obvezatnu prethodnu najavu dan  

Kalendar događanja