VAŽNA OBAVIJEST


 
 Prilikom dostave računa sa troškovima vezanim za „Odluku o provedbi veterinarskih mjera na velikim životinjama (farmske životinje i kopitari) i kućnim ljubimcima na području jedinica lokalne samouprave Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko te načinu njihovog financiranja“ obvezni ste uz e-račun priložiti tablicu 18.2. (dostupna na webu), priznanicu na kojoj će biti navedena pojedina usluga koja je obavljena zajedno sa materijalnim troškom, te vaš ulazni račun o nabavci materijalnog troška /VMP-a.
 
Prilikom dostave računa za cijepljenje i označavanje pasa- ispis iz Lysacana u obliku excel tablice sa slijedećim kolonama: Ime i prezime posjednika, OIB, broj mikročipa psa, datum cijepljenja/datum čipiranja, EP jedinica.

Kalendar događanja