Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (28. srpnja 2023.)Dana 28. srpnja na snagu je stupila nova Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, objavljena u 'Narodnim novinama' broj 87/2023.
Predmetna Naredba dostupna je na sljedećoj poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_07_87_1361.html


Kalendar događanja