Praćenje rezidua / Državni plan monitoringa rezidua (DPMR)


Državni program monitoringa rezidua (DPMR) je godišnji službeni plan monitoringa rezidua za Hrvatsku. Propisan je način odabira i uzimanje uzoraka. To su službeni uzorci koji se uzimaju od živih životinja koje su zdrave i/ili proizvoda životinjskog podrijetla koji su higijenski ispravni, a koji su namijenjeni stavljanu na tržište u cilju prehrane ljudi. Pod pojmom rezidua podrazumijevaju se ostatci tvari s farmakološkim djelovanjem koje mogu zaostati u proizvodima životinjskoga podrijetla, a za koje je dokazano ili postoji sumnja da su škodljivi po ljudsko zdravlje.
 

 


Literaturni podaci o praćenju rezidua:

1.) Dokument EK "Imports of animals and food of animal origin from non-EU countriesu" objašnjava program monitoringa rezidua u EU. U dokumentu se nalaze relevantne stranice EK koje su direktno povezane uz  izradu i provedbu DPMR. Pristup stranici EK moguć je putem slijedećeg linka:
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/residues/third_countries_en.htm

2.) U članku „ Residues of veterinary medicinal products, growth promoters and performance enhancers in food-producing animals: a EU prspective“ dan je pregled prisutnosti rezidua veterinarsko medicinskih proizvoda  (VMP-a) i promotora rasta kod životinja koje se koriste za prehranu ljudi na području Europske unije. Kod pregleda životinja na gospodarstvima i u klaonicama (kod antemortem i postmortem inspekcije) opisuje se kako se može postaviti opravdana sumnja da su životinje tretirane tim tvarima. Članak se nalazi na slijedećem linku: http://www.oie.int/doc/ged/D3547.PDF

3.) U članku „Pharmacokinetics of veterinary  drugs in laying hens and residues in eggs: a review of the literature“ prikazani su literaturni podaci  o farmakokinetici VMP-a u kokoši nesilica, te nalazu rezidua u jajima. Navedeno je vremensko razdoblje u kojem se rezidue pojedinih  VMP-ova mogu naći u jajima nakon završetka tretmana kokoši nesilica. Članak se nalazi na slijedećem linku:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2885.2011.01287.x/pdf

4.) Pregled do početka rujna 2012.godine zakonodavstva Europske unije koje određuje najveće dopuštene količine ( engleski:MRL ili ML) za kokcidiostatike i histomonostatike, navodi kod kojih vrsta životinja su određeni kokcidiostatici i histomonostatici dozvoljeni i u kojim količinama. Ovo je radni dokument koji je dostavljen članovima „Residue expert working goup”. Dokument može poslužiti kao orijentir za tvornice stočne hrane koje u proizvodnji koriste navedene tvari, za uzgajivače životinja i za inspektore.

5.) Vodič „Practical gide to avoiding milk antibiotic residues“ prikazuje smjernice za izbjegavanje rezidua antibakterijskih tvari u mlijeku, slučajnog zagađenja mlijeka tijekom mužnje i posebne procedure koje se odnose na krave u suhostaju. Plakat se nalazi na slijedećem linku: http://www.ruma.org.uk/images/Milk%20Anti%20Bio%20Poster%20P823%20v9.pdf

6.) Znanstveno mišljenje Hrvatske agencije za hranu o mikotoksinima u hrani za životinje  iz 2012. godine navodi najvažniji mikotoksine u hrani za životinje, njihovu učestalost i rizik koji predstavljaju za zdravlje ljudi i životinja. U članku se navode mjere prevencije i metode za neutralizaciju mikotoksina u hrani za životinje.  Članak  se nalazi na slijedećem linku: Download the PDF document - Croatian Food Agency www.hah.hr/upisnik_z_m.php?preuzmi_misljenje=27

7.) Članak “ Aflatoxin M1 in Milk“ navodi uzroke koji dovode do nalaza Aflatoksina M1 u mlijeku i simptome aflatoksikoze kod krava. Članak  se nalazi na slijedećem linku:
www.uaex.edu/Other_Areas/publications/PDF/FSA-4018.pdf

8.) Dokument „Guidance document for competent authorities for the control of compliance with EU legislation on Aflatoxins, August 2010“ su upute nadležnom tijelu kako kontrolirati da li su proizvodi sukladni zahtjevima Europskog zakonodavstva koje se odnosi na Aflatoksin. Članak  se nalazi na slijedećem linku: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/aflatoxin_guidance_en.pdf

9.) Vodič „Anthelmintic Resistance and the Responsible Use of Anthelmintics“ ukazuje na stvaranje rezistencije na antiparazitarne tvari kod životinja. Savjetuje  kako se odgovornom primjenom antiparazitika stvaranje rezistencije može usporiti. Članak  se nalazi na slijedećem linku:  http://www.vmd.defra.gov.uk/pdf/leaflet_anthelmintics.pdf
  


Kalendar događanja