Nekomercijalno premještanje u Republiku Hrvatsku pasa, mačaka i pitomih vretica iz drugih država članica Europske unije


Ukoliko državljanin jedne od država članica Europske unije namjerava otputovati u Republiku Hrvatsku sa svojim psom, mačkom ili pitomom vreticom kao kućnim ljubimcem takvo kretanje kućnog ljubimca će se smatrati nekomercijalnim kretanjem ukoliko budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

 • u trenutku započinjanja kretanja kućni ljubimci nisu namijenjeni prodaji, predaji drugom vlasniku ili u druge komercijalne svrhe;
 • kućni ljubimci su u pratnji vlasnika ili ovlaštene osobe;
 • broj kućnih ljubimaca tijekom pojedinačnog nekomercijalnog premještanja nije veći od 5;
 • kućni ljubimci, stariji od 12 tjedana, su cijepljeni protiv bjesnoće, u skladu s uputama proizvođača cjepiva, koje mora biti sukladno sa zahtjevima valjanosti iz Priloga III. Uredbe (EU) br. 576/2013;
 • kućni ljubimci su označeni/identificirani mikročipom ili jasno čitljivom tetovažom koja je tetovirana prije 3. srpnja 2011. godine;
 • kućne ljubimce prati:

Što znači nekomercijalno premještanje kućnog ljubimca?

Pod nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca podrazumijeva se premještanje do 5 kućnih ljubimaca (koji ne moraju biti iste vrste, to npr. mogu biti dva psa i tri mačke), u pratnji vlasnika ili druge osobe koja je odgovorna za njih, uz uvjet da ti kućni ljubimci u trenutku započinjanja premještanja nisu namijenjeni prodaji, predaji drugom vlasniku ili u druge komercijalne svrhe. Njihovo kretanje mora biti potaknuto potrebom kretanja vlasnika ili ovlaštene osobe s kojim najčešće putuju u istom prijevoznom sredstvu. U skladu s novim propisima o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca dozvoljeno je da kućni ljubimac putuje vremenski i/ili prostorno odvojeno od vlasnika odnosno u drugom prijevoznom sredstvu u različitim vremenskim terminima ali do najviše 5 dana.
 
Vlasništvo

Vlasništvo nad kućnim ljubimcem se dokazuje ispravno upisanim imenom i prezimenom vlasnika kućnog ljubimca u identifikacijski dokument (putovnicu) koji prati kućnog ljubimca.
 
Premještanje kućnog ljubimca u pratnji ovlaštene osobe

Ukoliko gore navedeni kućni ljubimci ne putuju u Republiku Hrvatsku u pratnji vlasnika već vlasnik namjerava u Republiku Hrvatsku dopremiti svog kućnog ljubimca u pratnji ovlaštene osobe tada ovlaštena osoba treba imati pisanu izjavu potpisanu od vlasnika koja mora sadržavati sljedeće podatke:

 • ime i prezime vlasnika kućnih ljubimaca;
 • izjavu vlasnika za ovlaštenje druge fizičke osobe za nekomercijalno premještanje kućnog ljubimca;
 • ime i prezime ovlaštene osobe;
 • podatke o identifikaciji i broju kućnih ljubimaca.

Primjer obrasca kojim vlasnik može ovlastiti drugu fizičku osobu da ga zastupa tijekom nekomercijalnog premještanja kućnog ljubimca. 
 
Odstupanja vezana za najveći broj kućnih ljubimaca tijekom pojedinačnog nekomercijalnog premještanja

Broj pasa, mačaka i pitomih vretica koji se pri pojedinačnom nekomercijalnom premještanju dopremaju u Republiku Hrvatsku iz druge država članice Europske unije može i prelaziti pet kada se kućni ljubimci nekomercijalno premještaju zbog sudjelovanja na natjecanjima, izložbama ili sportskim događanjima ili za trening u svrhu takvih događanja.
U takvim slučajevima prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca moraju biti zadovoljeni sljedeći zahtjevi:

 • vlasnik ili ovlaštena osoba mora službenoj osobi nadležnog tijela odgovornog za preglede kućnih ljubimaca u Republici Hrvatskoj (carinskim službenicima ili veterinarskim inspektorima) predočiti pisani dokaz da su kućni ljubimci ili prijavljeni za sudjelovanje na gore navedenim događanjima ili prijavljeni pri organizaciji koja organizira takva događanja (npr. na pozivu organizatora događanja moraju biti naznačeni točni brojevi mikročipova kojima su označeni kućni ljubimci te naveden naziv događaja s adresom i datumom održavanja); te
 • kućni ljubimci moraju biti stariji od šest mjeseci.

Zahtjevi u odnosu na cijepljenje protiv bjesnoće

Psi, mačke i pitome vretice koji se kao kućni ljubimci nekomercijalno premještaju iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku moraju biti stari najmanje 12 tjedana na dan kada se cijepe protiv bjesnoće. Dozvoljeno je koristiti samo inaktivirana i rekombinirana cjepiva odobrena od nadležnog tijela za stavljanje u promet.
Cijepljenje kućnih ljubimaca protiv bjesnoće obavlja ovlašteni veterinar koji je u odgovarajućem dijelu putovnice obvezan navesti naziv vakcine, datum cijepljenja i razdoblje valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće.
Psi, mačke i pitome vretice se smiju nekomercijalno premještati između država članica Europske unije jedino u razdoblju valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće. Razdoblje valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće započinje uspostavom zaštitnog imuniteta, koje nastupa od 21. dana nakon cijepljenja i obično traje godinu dana, ovisno o vrsti cjepiva i uputama proizvođača cjepiva. Treba napomenuti da:

 • u slučajevima kada je proizvođač cjepiva preporučio dvokratno cijepljenje kućnog ljubimca (tzv. „booster“ doza), prije stavljanja u promet mora proći 21 dan od drugog cijepljenja,
 • u slučajevima kada je kućni ljubimac cijepljen nakon što je prošlo razdoblje valjanosti prethodnog cijepljenja protiv bjesnoće, tada je potrebno pričekati 21 dan nakon ponovnog cijepljenja protiv bjesnoće da bi se životinja mogla nekomercijalno premještati između država članica,
 • u slučajevima kada je kućni ljubimac redovito svake godine cijepljen protiv bjesnoće u razdoblju valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće nije potrebno čekati 21 dan nakon ponovnog cijepljenja protiv bjesnoće da bi se kućni ljubimac mogao nekomercijalno premještati između država članica.

Odstupanja vezana za nekomercijalno premještanje u Republiku Hrvatsku mladih pasa, mačaka i pitomih vretica koji nisu cijepljeni protiv bjesnoće ili još nemaju uspostavljen zaštitni imunitet protiv bjesnoće

Na područje Republike Hrvatske dozvoljen je ulazak pasa, mačaka i pitomih vretica iz država članica Europske unije koji:

 • su mlađi od 12 tjedana i necijepljeni protiv bjesnoće, ili
 • su stari između 12 i 16 tjedana i cijepljeni su protiv bjesnoće, ali još ne ispunjavaju zahtjeve valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće što znači da nije protekao 21 dan nakon cijepljenja.

Prilikom unosa takvih kućnih ljubimaca potrebno je da su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

 • označeni mikročipom,
 • da ih prati EU identifikacijski dokument (putovnica), propisan u Dijelu 1. Priloga III. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013 u koju je upisan broj mikročipa,
 • da ih prati potpisana izjava od strane vlasnika ili ovlaštene osobe u skladu s obrascem iz Dijela 1 Priloga I. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013 da kućni ljubimci od rođenja do trenutka nekomercijalnog premještanja nisu imali nikakav kontakt s divljim životinjama prijemljivim na bjesnoću; ili su
 • kućni ljubimci u pratnji svoje majke o kojoj još ovise, a iz identifikacijskog dokumenta koji prati majku se može utvrditi da je prije njihovog rođenja majka primila cjepivo protiv bjesnoće

Zahtjevi u odnosu na označavanje pasa, mačaka i pitomih vretica

Psi, mačke i pitome vretice prije stavljanja u promet moraju biti označeni mikročipom (transponderom) ili jasno čitljivom tetovažom.
Od 3. srpnja 2011. godine mikročip je jedini važeći način identifikacije pasa, mačaka i pitomih vretica. Tetovaža se prihvaća jedino ukoliko je životinja tetovirana prije 03. srpnja 2011. godine te je tetovaža jasno čitljiva.
Tip mikročipa nije propisan, no u EU državama članicama uobičajena je upotreba mikročipova koji odgovaraju ISO standardu 11784 ili 11785. Ukoliko mikročip ne odgovara ovim standardima vlasnik životinje je dužan, o svom trošku, osigurati odgovarajući čitač kako bi se mikročip pri pregledu mogao očitati.

Označavanje mikročipom kućnog ljubimca se može obaviti u bilo kojoj dobi životinje u skladu s preporukama proizvođača mikročipa, no obavezno se označavanje mikročipom mora obaviti prije cijepljenja protiv bjesnoće. Ukoliko je kućni ljubimac prvo cijepljen, a potom označen mikročipom, cijepljenje se ne smatra važećim. U ovom slučaju životinju je nužno nakon označavanja mikročipom ponovno cijepiti protiv bjesnoće te je nakon cijepljenja potrebno pričekati 21 dan prije ulaska na područje Republike Hrvatske.
 
Zahtjevi u odnosu na identifikacijski dokument

Prilikom nekomercijalnog premještanja u Republiku Hrvatsku pasa, mačaka i pitomih vretica iz drugih država članica Europske unije  životinje mora pratiti identifikacijski dokument odnosno:

Putovnice izdaju veterinari ovlašteni od nadležnog tijela države članica Europske unije iz kojih dolaze kućni ljubimci nakon što je provjerio da je kućni ljubimac označen mikročipom ili tetovažom. Ovlašteni veterinar je u putovnicu obvezan unijeti sljedeće podatke:

 • mjesto ugradnje mikročipa ili mjesto tetovaže
 • datum ugradnje ili datuma očitanja mikročipa ili tetovaže kao i alfanumeričke oznake mikročipa ili na tetovaži
 • ime, vrstu, pasminu, spol, boju, datum rođenja koji navodi posjednik te svih posebnih ili prepoznatljivih osobina ili svojstava kućnog ljubimca
 • ime i prezime te kontakt podatke vlasnika
 • ime i prezime, kontakt podatke i potpis ovlaštenog veterinara koji izdaje ili ispunjava identifikacijski dokument
 • pojedinosti o cijepljenju protiv bjesnoće
 • o svim preventivnim zaštitnim mjerama za bolesti ili infekcije koje nisu bjesnoća
 • sve ostale podatke u vezi sa zdravstvenim statusom kućnog ljubimca

Nakon unosa svih podataka vlasnik kućnog ljubimca mora potpisati putovnicu.

Ukoliko psi, mačke i pitome vretice ne ispunjavaju sve zahtjeve za nekomercijalno premještanje u Republiku Hrvatsku takvo premještanje se smatra komercijalnog karaktera i kućni ljubimci moraju biti sukladni sa zahtjevima zdravlja životinja iz Direktive Vijeća (EEZ) br. 92/65 za dotične vrste. U takvim slučajevima Republika Hrvatska mora osigurati veterinarske preglede tih životinja na način kako je to predviđeno u Direktivi Vijeća (EEZ) br. 90/425.

Više informacija o komercijalnom premještanju pasa,mačaka i pitomih vretica iz drugih država članica Europske unije na područje Republike Hrvatske dostupno je na sljedećoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=2406

Zahtjevi u odnosu na unos opasnih pasa u Republiku Hrvatsku

U Republiku Hrvatsku u skladu s odredbama Pravilnika o opasnim psima („Narodne novine“ broj 117/08) nije dozvoljeno unositi iz drugih zemalja u svrhu uvoza, provoza ili  privremenog boravka opasne pse pasmine terijera tipa bull koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza (FCI) i njihovih križanaca.
Kontrolirani uzgoj terijera tipa bull (stafordski bull terijer, američki stafordski terijer, bull terijer i mini bull terijer) dokazuje se rodovnicom izdanom od kinološkog saveza jedne od zemalja članica Međunarodne kinološke organizacije (FCI).
 
Nadzor nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca

U skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 576/2013 Republika Hrvatska je obvezna provoditi na nediskriminirajući način dokumentacijske i identifikacijske preglede kućnih ljubimaca koji su predmet nekomercijalnog premještanja na svoje državno područje iz druge države članice Europske unije.
U Republici Hrvatskoj nadzor nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca obavljaju carinski službenici i veterinarski inspektori.
U skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 576/2013 vlasnik kućnog ljubimca ili ovlaštena osoba je obvezna na zahtjev službene osobe nadležnog tijela odgovornog za preglede kućnih ljubimaca u prometu na području Republike Hrvatske:

 • predočiti službenoj osobi identifikacijski dokument za kućnog ljubimca;te
 • omogućiti da je kućni ljubimac dostupan za takve preglede.

U slučaju neudovoljavanja gore navedenim zahtjevima, unos kućnog ljubimca u Republiku Hrvatsku može biti odbijen pri čemu životinja može biti vraćena u zemlju otpreme ili smještena u karantenu do ispunjavanja propisanih zdravstvenih uvjeta. Kao zadnja mogućnost kad povratak životinje nije moguć ili izolacija nije moguća, životinja se može i uspavati (usmrtiti) u skladu s važećim nacionalnim pravilima.

Svu odgovornost i troškove koji nastaju provođenjem ovih mjera snosi vlasnik životinje ili ovlaštena osoba.
 

Ažurirano 15. lipnja 2016. godine


Kalendar događanja