Važna informacija za subjekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla


Izmjenom Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“, br. 81/13, 14/14) i stupanjem na snagu Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom („Narodne novine“, br. 84/15) u kolovozu 2015. godine, došlo je do promjene nadležnosti u objektima – mesnice (maloprodajni objekti), automati putem kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje (mljekomati, jajomati, dr.), prodajna vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla (pokretne mesnice, pokretne ribarnice). Navedeni objekti, od dana stupanja na snagu navedenog Pravilnika u nadležnosti su veterinarske inspekcije. Stoga obavještavamo sve subjekte u poslovanju s hranom koji su svoje maloprodajne objekte – mesnice, pokretne mesnice, pokretne ribarnice, mljekomate, jajomate, registrirali pri Ministarstvu zdravlja, sukladno članku 21. stavku e) Pravilnika o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine, br. 125/08, 55/09, 130/10), kao i one koji to još nisu učinili, da su, dužni u najkraćem mogućem roku Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane, podnijeti zahtjev za registraciju objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kako bi se svi navedeni objekti mogli što prije upisati u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla. Napominjemo da je za svaki pojedini objekt potrebno podnijeti poseban zahtjev.
Zahtjevu za registraciju objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla potrebno je priložiti:
  • presliku obrtnice, izvoda iz registra trgovačkog suda, odnosno za poljoprivredna gospodarstva presliku rješenja o upisu poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  • upravnu pristojbu u iznosu od 50,00 kuna državnih biljega.
Zahtjev se može predati osobno u pisarnici ili poštom dostaviti na sljedeću adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
SEKTOR VETERINARSKOG  JAVNOG ZDRAVSTVA I SIGURNOSTI HRANE
Planinska 2a
10000 Zagreb

Obrazac Zahtjeva te upute o načinu podnošenja istoga, mogu se naći na web stranici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane na sljedećoj adresi: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=119
 

Kalendar događanja