Popis propisa za veterinarske lijekove


Ispravak Uredbe (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o veterinarsko-medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage Direktive 2001/82/EZ (Službeni list Europske unije L 4 od 7. siječnja 2019.)

UREDBA (EU) 2019/6 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o veterinarskim lijekovima
 od 11. prosinca 2018. i stavljanju izvan snage Direktive 2001/82/EZ


Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234-2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet (NN 94/13)(Word)

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o popisu djelatnih tvari neophodnih za liječenje kopitara (NN 80/13)(Word)


Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o farmakovigilanciji za veterinarsko-medicinske proizvode (NN 80/13)(Word)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima (67/13) (Word)


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (NN 32/19)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (NN 15/15)


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (NN 56/13)(Word)


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima, NN 32/11 (Word)

Pravilnik o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, NN 21/11 (Word)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima, NN 146/10

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama rezidua veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla, NN 15/10 (Word)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima, NN 14/10 (Word)

Pravilnik o načinu oglašavanja veterinarsko-medicinskih proizvoda, NN 146/09 (Word)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima NN 73/09 (Word)

Pravilnik o veterinarsko-medicinskim proizvodima koji se izdaju bez veterinarskog recepta a primjenjuju se na životinjama namijenjenima za prehranu ljudi, NN 67/09 (Word)

Pravilnik o veterinarsko-medicinskim proizvodima, NN 30/09 (Word)

Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima, NN 84/08 (Word)

Pravilnik o načelima i smjernicama dobre proizvođačke prakse za veterinarsko-medicinske proizvode, NN 120/07 (Word)

Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi i verifikaciji njene primjene kod ispitivanja veterinarsko-medicinskih proizvoda, NN 69/07 (Word)

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova i pripravaka koji se koriste u veterinarskoj medicini, NN 149/05 (Word)

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe u obavljanju djelatnost prometa na veliko i malo veterinarskim lijekovima, ljekovitim dodacima i veterinarsko-medicinskim proizvodima, NN 73/99 (Word)

Pravilnik o informiranju o veterinarsko-medicinskim proizvodima putem sustava brzog uzbunjivanja  - http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_135_2544.html
 

Kalendar događanja