Komercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica


1. Opće odredbe koje se primjenjuju pri komercijalnom premještanju pasa, mačaka i pitomih vretica između država članica Europske unije
 

a) Komercijalno premještanje pasa mačaka i pitomih vretica iz drugih država članica Europske unije u Republiku Hrvatsku
 

b) Komercijalno premještanje pasa mačaka i pitomih vretica iz Republike Hrvatske u druge države članice Europske unije

 

------------------------------------------------------------------------

Opće odredbe koje se primjenjuju pri komercijalnom premještanju pasa, mačaka i pitomih vretica između država članica Europske unijeDefinicije pojmova

„trgovina” je komercijalno premještanje životinja u odredišno mjesto u drugoj državi članici u smislu članka 9. stavka 2. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice;
„mjesto podrijetla“ je gospodarstvo ili objekt gdje se pošiljke pasa, mačaka ili pitomih vretica stavljaju u promet u komercijalne svrhe na jedinstveno unutarnje europsko tržište;
„mjesto odredišta“ je gospodarstvo, objekt ili bilo koji drugo odredište na području Europske unije navedeno kao mjesto odredišta u veterinarskom certifikatu koji prati životinje prilikom premještanja u komercijalne svrhe;
 
Što podrazumijevamo pod komercijalnim premještanjem pasa, mačaka i pitomih vretica između država članica Europske unije?

Komercijalno premještanje pasa (lat. Canis lupus familiaris), mačaka (lat. Felis silvestris catus) i pitomih vretica (lat. Mustela putorius furo) između država članica Europske unije označava:

 • svako premještanje koje ima za cilj prodaju ili prijenos vlasništva nad kućnim ljubimcem na drugu pravnu ili fizičku osobu;

 • svako premještanje koje nije u skladu s uvjetima za nekomercijalno premještanje propisanim u Uredbi (EU) br. 576/2013.

Nekoliko primjera kada se pri nekomercijalnom premještanju pasa, mačaka i pitomih vretica između država članica Europske unije primjenjuju uvjeti za komercijalno premještanje:

 • životinje se premještaju između država članica Europske unije s namjerom promjene vlasništva nad životinjom;

 • životinje pri premještanju između država članica Europske unije putuju odvojeno od vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika u razdoblju dužim od 5 dana u odnosu na putovanje vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika;

 • broj životinja koji se premješta između država članica Europske unije je veći od 5 a namjena premještanja životinja nije sudjelovanje na natjecanjima, izložbama ili sportskim događanjima ili za trening u svrhu takvih događanja;

 • broj životinja koji se premješta između država članica Europske unije je veći od 5 a namjena premještanja životinja je sudjelovanje na natjecanjima, izložbama ili sportskim događanjima ili za trening u svrhu takvih događanja ali pri premještanju nisu ispunjeni svi zahtjevi propisani člankom 5. (2) Uredbe (EU) br. 576/2013.

Veterinarsko zdravstveni uvjeti

Psi, mačke i pitome vretice koji se premještaju između država članica Europske unije u komercijalne svrhe moraju udovoljavati zahtjevima propisanim u Direktivi Vijeća (EEZ) br. 92/65 a to znači da životinje:

 • moraju biti označene mikročipom ili tetovažom pri čemu je tetovaža valjana jedino ukoliko je jasno vidljiva a u identifikacijskom dokumentu (putovnici) koji prati životinju je navedeno da je životinja tako označena prije 3.07.2011. godine;

 • starije od 12 tjedana, su cijepljene protiv bjesnoće, u skladu s uputama proizvođača cjepiva, koje mora biti sukladno sa zahtjevima valjanosti iz Priloga III. Uredbe (EU) br. 576/2013;

 • mora pratiti :

 • mora pratiti veterinarski certifikat izdan od ovlaštenog veterinara države članice otpreme životinja propisan u Dijelu 1. Priloga E Direktive Vijeća (EEZ) br. 92/65;

 • ovlašteni veterinar mora klinički pregledati životinje unutar 48 sati prije otpreme životinja u drugu državu članicu kojim treba biti potvrđeno da u vrijeme kliničkog pregleda životinje

  • nisu pokazivale znakove bolesti

  • su bile sposobne za prijevoz u predviđeno odredište;

Objašnjenja pojedinih zahtjeva

Zahtjevi u pogledu valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće

Psi, mačke i pitome vretice koji se premještaju u komercijalne svrhe između država članica Europske unije moraju biti stari najmanje 12 tjedana na dan kada se cijepe protiv bjesnoće. Dozvoljeno je koristiti samo inaktivirana i rekombinirana cjepiva odobrena od nadležnog tijela za stavljanje u promet.
Cijepljenje kućnih ljubimaca protiv bjesnoće obavlja ovlašteni veterinar koji je u odgovarajućem dijelu putovnice obvezan navesti naziv vakcine, datum cijepljenja i razdoblje valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće.
Psi, mačke i pitome vretice se smiju komercijalno premještati između država članica Europske unije jedino u razdoblju valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće. Razdoblje valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće započinje uspostavom zaštitnog imuniteta, koje nastupa od 21. dana nakon cijepljenja i obično traje godinu dana, ovisno o vrsti cjepiva i uputama proizvođača cjepiva.
Treba napomenuti da:

 • u slučajevima kada je proizvođač cjepiva preporučio dvokratno cijepljenje životinja (tzv. „booster“ doza), prije stavljanja u promet mora proći 21 dan od drugog cijepljenja,

 • u slučajevima kada je životinja cijepljena nakon što je prošlo razdoblje valjanosti prethodnog cijepljenja protiv bjesnoće, tada je potrebno pričekati 21 dan nakon ponovnog cijepljenja protiv bjesnoće da bi se životinja mogla komercijalno premještati između država članica Europske unije,

 • u slučajevima kada je životinja redovito svake godine cijepljena protiv bjesnoće u razdoblju valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće nije potrebno čekati 21 dan nakon ponovnog cijepljenja protiv bjesnoće da bi se mogla komercijalno premještati između država članica Europske unije.

Odstupanja u odnosu na cijepljenje protiv bjesnoće mladih pasa, mačaka i pitomih vretica

Odredbe članka 10. Direktive Vijeća (EEZ) br. 92/65 dozvoljavaju državama članicama da donesu svoje nacionalne propise kojima odlučuju da li će dozvoliti na svoje područje premještane pasa, mačaka i pitomih vretica u komercijalne svrhe iz drugih država članica Europske unije koji su:

 • mlađi od 12 tjedana i necijepljeni protiv bjesnoće, ili

 • su stari između 12 i 16 tjedana i cijepljeni su protiv bjesnoće, ali još ne ispunjavaju zahtjeve valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće što znači da nije protekao 21 dan nakon cijepljenja;

U slučaju da država članica Europske unije dozvoljava na svoje područje premještanje mladih pasa, mačaka i pitomih vretica, u komercijalne svrhe iz drugih država članica Europske unije, koji nisu cijepljeni protiv bjesnoće ili su cijepljeni ali još ne ispunjavaju zahtjeve valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće moraju biti zadovoljeni sljedeći zahtjevi:

 • životinje moraju biti označeni mikročipom,

 • mora ih prati odgovarajući identifikacijski dokument (putovnica i veterinarski certifikat),

 • životinje mora pratiti potpisana izjava od strane vlasnika ili ovlaštene osobe u skladu s obrascem iz Dijela 1 Priloga I. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013 da životinje od rođenja do trenutka nekomercijalnog premještanja nisu imali nikakav kontakt s divljim životinjama prijemljivim na bjesnoću.

Takva izjava nije potrebna ukoliko su mlade životinje u pratnji svoje majke o kojoj još ovise, a iz identifikacijskog dokumenta koji prati majku se može utvrditi da je prije njihovog rođenja majka primila cjepivo protiv bjesnoće.
Svaka država članica je obvezna obavijestiti Europsku komisiju da li prihvaća iz drugih država članica na svoje područje komercijalno premještanje mladih pasa, mačaka i pitomih vretica koji nisu cijepljeni protiv bjesnoće ili su cijepljeni ali još ne ispunjavaju zahtjeve valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće i te informacije su objavljene na sljedećoj mrežnoj stranici Europske komisije:

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals/index_en.htm
 
Zahtjevi u odnosu na identifikaciju / označavanje pasa, mačaka i pitomih vretica  

Kako bi se osigurala jasna povezanost između životinje i identifikacijskih dokumenta (putovnica i veterinarski certifikat) koji prate životinju prilikom komercijalnog unosa na područje Europske unije psi mačke i pitome vretice moraju biti označeni mikročipom (transponderom) ili jasno čitljivom tetovažom.

Od 3. srpnja 2011. godine mikročip je jedini važeći način identifikacije pasa, mačaka i pitomih vretica. Tetovaža se prihvaća jedino ukoliko je životinja tetovirana prije 03. srpnja 2011. godine te je tetovaža jasno čitljiva. Ukoliko je životinja označena tetovažom nije je potrebno dodatno označiti mikročipom. Datum označavanja mikročipom ili tetovir oznakom mora biti unesen u odgovarajući dio identifikacijskih dokumenata (putovnica i veterinarski certifikat).

Označavanje pasa, mačaka i pitomih vretica mikročipom se može obaviti u bilo kojoj dobi životinje u skladu s preporukama proizvođača mikročipa, no obavezno se označavanje mikročipom mora obaviti prije cijepljenja životinje protiv bjesnoće. Ukoliko je životinja prvo cijepljena, a potom označen mikročipom, cijepljenje se ne smatra važećim. U ovom slučaju životinju je nužno nakon označavanja mikročipom ponovno cijepiti protiv bjesnoće te je nakon cijepljenja potrebno pričekati 21 dan prije stavljanja u promet.

U skladu s tehničkim zahtjevima za mikročipove propisane u Prilogu II Uredbe (EU) br. 576/2013 mikročipovi moraju:

 • biti sukladni sa standardom ISO 11784 i koristiti tehnologiju HDX ili FDX-B; i

 • biti takvi da ih je moguće očitati s uređajem za očitavanje koji je kompatibilan sa standardom ISO 11785.

Ukoliko mikročip ne odgovara ovim standardima uvoznik životinje je dužan osigurati odgovarajući čitač kako bi se mikročip pri pregledu mogao očitati.
 
Zahtjevi u odnosu na identifikacijski dokument

Prilikom komercijalnog premještanja pasa, mačaka i pitomih vretica između država članica Europske unije životinje mora pratiti identifikacijski dokument odnosno:

Putovnicu izdaju veterinar ovlašten od nadležnog tijela države članica Europske unije iz kojih se otpremaju životinje nakon što je provjerio da je životinja označena mikročipom ili tetovažom.
Ovlašteni veterinar je u putovnicu obvezan unijeti sljedeće podatke:

 • mjesto ugradnje mikročipa ili mjesto tetovaže,

 • datum ugradnje ili datuma očitanja mikročipa ili tetovaže kao i alfanumeričke oznake mikročipa ili na tetovaži,

 • ime, vrstu, pasminu, spol, boju, datum rođenja koji navodi posjednik te svih posebnih ili prepoznatljivih osobina ili svojstava životinje,

 • ime i prezime te kontakt podatke vlasnika,

 • ime i prezime, kontakt podatke i potpis ovlaštenog veterinara koji izdaje ili ispunjava identifikacijski dokument,

 • pojedinosti o cijepljenju protiv bjesnoće,

 • o svim preventivnim zaštitnim mjerama za bolesti ili infekcije koje nisu bjesnoća,

 • sve ostale podatke u vezi sa zdravstvenim statusom životinje

Nakon unosa svih podataka vlasnik kućnog ljubimca mora potpisati putovnicu.
Veterinarski certifikat izdaju veterinari ovlašteni od nadležnog tijela države članice Europske unije iz kojih dolaze životinje i vrijedi 10 dana od datuma izdavanja. Veterinarski certifikat se izdaje u TRACES sustavu.

Zahtjevi u odnosu na dobrobit životinja tijekom prijevoza

Nijedna se životinja ne smije prevoziti ako nije sposobna za planirano putovanje i mora se prevoziti u uvjetima koji jamče da se životinja neće ozlijediti ni nepotrebno patiti. Životinje koje su ozlijeđene ili pokazuju fiziološku slabost ili patološki proces ne smatraju se sposobnim za prijevoz. Zabranjen je prijevoz pasa, mačaka i pitomih vretica u svrhu komercijalnog premještanja između država članica Europske unije ukoliko su mlađi od osam tjedana, osim kad je uz njih i njihova majka. Psi, mačke i pitome vretice koje se prevoze moraju se hraniti u vremenskim razmacima od najviše 24 sata, a napajati u vremenskim razmacima od najviše osam sati.

Dodatne zahtjevi u odnosu na pse koji se otpremaju u Finsku, Maltu, Irsku ili Ujedinjeno Kraljevstvo

Ukoliko se psi otpremaju u Finsku, Maltu, Irsku ili Ujedinjeno Kraljevstvo u identifikacijskim dokumentima (putovnici i veterinarskom certifikatu) moraju biti uneseni i podaci o tretiranju pasa protiv trakavice Echinococcus multilocularis. Naime, u skladu s odredbama Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1152/2011 Finska, Malta, Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo se smatraju zemljama slobodnim od parazita Echinococcus multilocularis te za ulazak pasa na područja tih zemalja psi moraju dodatno biti tretirani protiv trakavice Echinococcus multilocularis, lijekom na bazi prazikvantela ili nekim drugim jednako učinkovitim lijekom.
Tretiranje protiv parazita treba obaviti ovlašteni veterinar i to najviše 5 dana (120 sati) i najmanje 1 dan (24 sata) prije planiranog ulaska u spomenute države. Veterinar podatke o provedenom tretiranju mora upisati i ovjeriti u identifikacijskom dokumentu (putovnici ili veterinarskom certifikatu) koji prati kućnog ljubimca.
 
Nadzor nad komercijalnim premještanjem životinja

U skladu s člankom 5. Direktive Vijeća (EEZ) br. 90/425 te odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 nadležno tijelo odredišne ili provozne države članice Europske unije može, na mjestima odredišta životinja ili tijekom prometa, obavljati nediskriminirajuće veterinarske preglede koji mogu uključivati i službeno uzorkovanje životinja u svrhu laboratorijskih pretraga kako bi se utvrdilo da li životinje udovoljavaju propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet te da li su zadovoljeni uvjeti vezani za zaštitu dobrobiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanim postupcima kako je to navedeno u veterinarskom certifikatu.
U skladu s odredbama Direktive Vijeća (EEZ) br. 90/425 primatelj pošiljke je obvezan unaprijed najaviti dolazak životinja iz druge države članice nadležnom veterinarskom tijelu u mjestu i državi članici odredišta, posebno vrstu životinja, njihovu namjenu i očekivani datum dolaska. Vremenski rok za obavijest ne smije u pravilu biti duži od jednog dana međutim u izuzetnim okolnostima, države članice mogu tražiti obavijest do dva dana prije dolaska životinja.
 
Komercijalno premještanje pasa mačaka i pitomih vretica iz drugih država članica Europske unije u Republiku Hrvatsku

Psi, mačke i pitome vretice koji se premještaju iz drugih država članica Europske unije u komercijalne svrhe u Republiku Hrvatsku moraju udovoljavati zahtjevima propisanim u Direktivi Vijeća (EEZ) br. 92/65 a to znači da životinje:

 • moraju biti označene mikročipom ili tetovažom pri čemu je tetovaža valjana jedino ukoliko je jasno vidljiva a u identifikacijskom dokumentu (putovnici) koji prati životinju je navedeno da je životinja tako označena prije 3.07.2011. godine;
 • starije od 12 tjedana, su cijepljene protiv bjesnoće, u skladu s uputama proizvođača cjepiva, koje mora biti sukladno sa zahtjevima valjanosti iz Priloga III. Uredbe (EU) br. 576/2013;
 • mora pratiti :
 • mora pratiti veterinarski certifikat izdan od ovlaštenog veterinara države članice otpreme životinja u TRACES sustavu propisan u Dijelu 1. Priloga E Direktive Vijeća (EEZ) br. 92/65;
 • ovlašteni veterinar mora klinički pregledati životinje unutar 48 sati prije otpreme životinja u drugu državu članicu kojim treba biti potvrđeno da u vrijeme kliničkog pregleda životinje
  • nisu pokazivale znakove bolesti
  • su bile sposobne za prijevoz u predviđeno odredište.

U skladu s člankom 10. Direktive Vijeća (EEZ) br. 92/65 Republika Hrvatska dozvoljava na svoje područje premještane pasa, mačaka i pitomih vretica u komercijalne svrhe iz drugih država članica Europske unije koji su:

 • mlađi od 12 tjedana i necijepljeni protiv bjesnoće, ili
 • su stari između 12 i 16 tjedana i cijepljeni su protiv bjesnoće, ali još ne ispunjavaju zahtjeve valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće što znači da nije protekao 21 dan nakon cijepljenja;

ukoliko su zadovoljeni sljedeći zahtjevi:

 • životinje moraju biti označeni mikročipom,
 • životinje moraju pratiti odgovarajući identifikacijski dokumenti (putovnica i veterinarski certifikat),
 • životinje mora pratiti potpisana izjava od strane vlasnika ili ovlaštene osobe u skladu s obrascem iz Dijela 1 Priloga I. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013 da životinje od rođenja do trenutka nekomercijalnog premještanja nisu imali nikakav kontakt s divljim životinjama prijemljivim na bjesnoću.

Takva izjava nije potrebna ukoliko su mlade životinje u pratnji svoje majke o kojoj još ovise, a iz identifikacijskog dokumenta koji prati majku se može utvrditi da je prije njihovog rođenja majka primila cjepivo protiv bjesnoće.
 
Nadzor nad komercijalnim premještanjem životinja na mjestima odredišta

Sve pošiljke pasa, mačaka i pitomih vretica koje se u Republiku Hrvatsku dopremaju u komercijalne svrhe iz druge države članice Europske unije na mjestima odredišta u Republici Hrvatskoj podliježu obveznom dokumentacijskom pregledu i njihovo prispijeće na mjestima odredišta mora biti potvrđeno u TRACES sustavu od strane mjesno nadležnog ovlaštenog veterinara kontrolnog tijela ili veterinarskog inspektora.
 
Najava prispijeća pošiljke i kontrole na mjestu odredišta

Kako bi sve komercijalne pošiljke pasa, mačaka i pitomih vretica bile podvrgnute dokumentacijskom pregledu i njihovo prispijeće na mjestima odredišta bilo potvrđeno u TRACES sustavu, primatelj pošiljke je u skladu s odredbama Direktive Vijeća (EEZ) br. 90/425 obvezan unaprijed najaviti nadležnom ovlaštenom veterinaru kontrolnog tijela ili veterinarskom inspektoru dolazak komercijalnih pošiljaka pasa, mačaka i pitomih vretica iz druge države članice, posebno vrstu životinja, njihovu namjenu i očekivani datum dolaska.

Primatelj pošiljke najavljuje prispijeće komercijalne pošiljke pasa, mačaka i pitomih vretica u roku 24 sata prije dolaska životinja na obrascu za najavu pošiljke.

Ispunjen obrazac za najavu prispijeća pošiljke, primatelj pošiljke putem e-pošte ili faksom dostavlja ovlaštenom veterinaru kontrolnog tijela ili veterinarskom inspektoru koji će obaviti dokumentacijski pregled pošiljke i potvrditi njeno prispijeće na mjesto odredišta u TRACES sustavu.

Primatelj pošiljke može najaviti prispijeće komercijalne pošiljke pasa, mačaka i pitomih vretica i tiskanjem kreiranog veterinarskog certifikata za unutrašnju trgovinu (INTRA veterinarski certifikat) u TRACES sustavu i njegovim prosljeđivanjem putem e-pošte ili putem faksa ovlaštenom veterinaru kontrolnog tijela ili veterinarskom inspektoru.

Kada je potrebno obaviti potpuni veterinarski pregled životinja?

Potpuni veterinarski pregled komercijalnih pošiljaka pasa, mačaka i pitomih vretica (dokumentacijski, identifikacijski i fizički pregled), na mjestima odredišta u Republici Hrvatskoj je potrebno obaviti:

 • prilikom prispijeća pošiljaka pasa, mačaka i pitomih vretica u gospodarstvo odredišta, koje su određene za službeno uzorkovanje u skladu s Godišnjim planom uzorkovanja i analiza pošiljaka živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u prometu između država članica Europske unije,
 • kada se tijekom dokumentacijskog pregleda utvrde postupanja protivna važećim propisima o zdravlju i zaštiti dobrobiti životinja.

Rezultate potpunog ili djelomičnog veterinarskog pregleda kao i poduzete mjere u slučaju utvrđenih nepravilnosti, ovlašteni veterinar kontrolnog tijela ili veterinarski inspektor  je obvezna unijeti u III. dio INTRA certifikata koristeći funkcionalne mogućnosti TRACES sustava.
Sve troškove pregleda na mjestima odredišta snosi vlasnik ili uzgajivač životinja osim u slučajevima kada se provode nediskriminirajući veterinarski pregledi na mjestima odredišta koja mogu uključivati i službeno uzorkovanje životinja u skladu s Godišnjim planom uzorkovanja i analiza pošiljaka živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u prometu između država članica Europske unije.

Komercijalno premještanje pasa mačaka i pitomih vretica iz Republike Hrvatske u druge države članice Europske unije

Psi, mačke i pitome vretice koji se premještaju u komercijalne svrhe iz Republike Hrvatske u druge države članice Europske unije moraju udovoljavati zahtjevima propisanim u Direktivi Vijeća (EEZ) br. 92/65 a to znači da životinje:

 • moraju biti označene mikročipom ili tetovažom pri čemu je tetovaža valjana jedino ukoliko je jasno vidljiva a u identifikacijskom dokumentu (putovnici) koji prati životinju je navedeno da je životinja tako označena prije 3.07.2011. godine;
 • starije od 12 tjedana, su cijepljene protiv bjesnoće, u skladu s uputama proizvođača cjepiva, koje mora biti sukladno sa zahtjevima valjanosti iz Priloga III. Uredbe (EU) br. 576/2013;
 • mora pratiti :
 • mora pratiti veterinarski certifikat izdan od ovlaštenog veterinara države članice otpreme životinja propisan u Dijelu 1. Priloga E Direktive Vijeća (EEZ) br. 92/65;
 • ovlašteni veterinar mora klinički pregledati životinje unutar 48 sati prije otpreme životinja u drugu državu članicu kojim treba biti potvrđeno da u vrijeme kliničkog pregleda životinje
  • nisu pokazivale znakove bolesti
  • su bile sposobne za prijevoz u predviđeno odredište;

Najava pošiljke

Vlasnik ili uzgajivač životinja, prije izdavanja veterinarskog certifikata, treba jedan radni dan prije planirane otpreme obavijestiti ovlaštenog veterinara kontrolnog tijela ili veterinarskog inspektora o namjeri komercijalnog premještanja pasa, mačaka i pitomih vretica u drugu državu članicu i potrebi izdavanja veterinarskog certifikata. Vlasnik ili uzgajivač životinja najavljuje ovlaštenom veterinaru kontrolnog tijela ili veterinarskom inspektoru otpremu pošiljke pasa, mačaka i pitomih vretica u drugu državu članicu i potrebu za izdavanjem veterinarskog certifikata na obrascu za najavu pošiljke.

Obrazac je potrebno putem e-pošte ili faksom dostaviti ovlaštenom veterinaru kontrolnog tijela ili veterinarskom inspektoru koji će izdati veterinarski certifikat.

Obavijest o otpremi pasa, mačaka i pitomih vretica u komercijalne svrhe u drugu državu članicu Europske unije, vlasnik ili uzgajivač životinja može dostaviti ovlaštenom veterinaru kontrolnog tijela ili veterinarskom inspektoru kreiranjem I. dijela INTRA veterinarskog certifikata u TRACES sustavu.

Za kreiranje I. dijela INTRA veterinarskog certifikata u TRACES sustavu vlasnik ili uzgajivač životinja mora imati kreiran korisnički račun. Za kreiranje TRACES korisničkog računa potrebno je kontaktirati mjesno nadležnog ovlaštenog veterinara kontrolnog tijela ili veterinarskog inspektora ili proslijediti obavijest za kreiranjem korisničkog računa na sljedeću adresu e-pošte: TRACES@mps.hr.

Više informacija o TRACES sustavu dostupno je na sljedećoj mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/food/animals/traces/index_en.htm
 
Izdavanje veterinarskog certifikata

Veterinarski certifikat, za otpremu pasa, mačaka i pitomih vretica u komercijalne svrhe u drugu državu članicu Europske unije izdaje mjesno nadležni ovlašteni veterinar kontrolnog tijela kojem je Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane dodijelila ovlast da može provoditi postupke certificiranje na određenom području.
Popis kontrolnih tijela ovlaštenih od Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane u Republici Hrvatskoj s kontakt podacima dostupni su na sljedećoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=7

Ukoliko u pojedinim područjima ne postoji kontrolno tijelo ovlašteno od Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane za provođenje certificiranja, veterinarske certifikate za komercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica u drugu državu članicu Europske unije izdaje mjesno nadležni veterinarski inspektor iz Veterinarskog ureda.
Popis Veterinarskih ureda u Republici Hrvatskoj s kontakt podacima dostupni su na sljedećoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=152

Ukoliko se psi, mačke i pitome vretice otpremaju iz Republike Hrvatske u komercijalne svrhe u drugu državu članicu Europske unije, ovlašteni veterinar kontrolnog tijela ili veterinarski inspektor je obvezan veterinarski certifikat propisan u Dijelu 1. Priloga E Direktive Vijeća (EEZ) br. 92/65 izdati u TRACES sustavu.
Veterinarski certifikat se izdaju tijekom 48 sati ili najkasnije posljednjeg radnog dana prije utovara i otpreme životinja, na hrvatskom jeziku i  jeziku države članice odredišta. Valjanost veterinarskog certifikata je 10 dana.
Prilikom izdavanja veterinarskog certifikata potrebno je voditi računa o:

 • zahtjevima u odnosu na dobrobit životinja, te
 • dodatnim zahtjevima utvrđenim nacionalnim propisima odredišne države članice Europske unije u odnosu na:
  • prihvaćanje mladih pasa, mačaka i pitomih vretica, u komercijalne svrhe iz drugih država članica Europske unije, koji nisu cijepljeni protiv bjesnoće ili su cijepljeni ali još ne ispunjavaju zahtjeve valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće;
  • na pse koji se otpremaju u Finsku, Maltu, Irsku ili Ujedinjeno Kraljevstvo.

 

Ažurirano 24. lipnja 2016.


Kalendar događanja