Odobravanje objekata u poslovanju s hranom za životinje - poveznica na obrazac zahtjeva i proceduru odobravanja


 
POSTUPAK ODOBRAVANJA 
 
Odobravanju podliježu objekti u kojima se obavljaju djelatnosti u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje (SL L 35, 8. 2. 2005.) te objekti koji obavljaju djelatnosti u skladu s:
 
- Uredbom Komisije (EZ) br. 141/2007 od 14. veljače 2007. o uvjetima za odobrenje u skladu s Uredbom (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća objekata u poslovanju s hranom za životinje koji proizvode ili stavljaju na tržište dodatke hrani za životinje kategorije »kokcidiostatici i histomonostatici« (SL L 43, 15. 2. 2007.),
- Uredbom komisije (EU) br. 225/2012 od 15. ožujka 2012. godine o izmjeni Priloga II. Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobrenja objekata koji stavljaju na tržište proizvode dobivene iz biljnih ulja i mješavina masti za uporabu u hrani za životinje i u pogledu posebnih zahtjeva za proizvodnju, skladištenje, prijevoz i testiranje na dioksin ulja, masti i proizvoda dobivenih od njih (SL L 77, 16. 3. 2012.),
- Dodatkom IV. Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31. 5. 2001),
- Uredbom (EU) br. 56/2013 od 16. siječnja 2013. godine o izmjeni Dodatka I. i IV. Uredbe 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija
- Pravilnikom o ljekovitoj hrani za životinje („Narodne novine“, broj 120/11).
 
Za odobravanje objekta potrebno je priložiti:
 
- zahtjev za odobravanje objekta (Prilog 2.),
- dokumentaciju propisanu člankom 5. Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje („Narodne novine“, broj 72/08)
 
Ukoliko će se u objektu obavljati i registrirane djelatnosti potrebno je dostaviti i
 
- zahtjev za registraciju objekta (Prilog 3.),
- izjavu subjekta u poslovanju s hranom za životinje (Prilog 4.).
 -Presliku izvatka iz Sudskog registra/Registra obrtnika/Registra udruga/Rješenje APPRR
R
 
Zahtjev za odobravanje objekta podnosi se najmanje 60 dana prije planiranog započinjanja obavljanja odobrenih djelatnosti.
 

Zahtjev za odobravanje i pripadajuću dokumentaciju, te državne biljege treba dostaviti na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Planinska 2a
10000 Zagreb
 
Objekti u poslovanju s hranom za životinje, osim objekata u kojima se obavlja primarna djelatnost, moraju udovoljavati uvjetima iz Priloga II. Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje.
 

Kalendar događanja