Bolest Aujeszkoga


Bolest Aujeszkoga poznata još i pod imenom lažna bjesnoća, akutna je virusna zarazna bolest mnogih domaćih i divljih životinja.
Svinje, u kojih se infekcija može javiti i u subkliničkom ili latentnom obliku, su ujedno i prirodni domaćin virusa.Uzročnik bolesti je Herpesvirus suis 1, a pripada podporodici Alphaherpesvirinae, porodici Herpesviridae.
Vrijeme inkubacije obično traje od 1 do 10 dana, ovisno o dobi životinje. U svinja se virus BA u pravilu prenosi peroralno ili respiratornim putem, ali je moguća i transplacentarna infekcija. Ostale životinje se obično zaraze bliskim kontaktom sa zaraženom svinjom, a mesojedi ili svejedi i zaraženim sirovim mesom.

Klinički znakovi u svinja ovise o dobi svinje, putu ulaska virusa u organizam, virulenciji i imunološkom statusu životinje.
Mlada prasad je vrlo osjetljiva te smrtnost doseže 100% tijekom prva 2 tjedna starosti. Kliničku sliku prati hipertermija i teški neurološki poremećaji.
U prasadi starije od dva mjeseca bolest Aujeszkoga (u daljnjem tekstu: BA) je uglavnom bolest dišnog sustava, uz čestu pojavu sekundarnih bakterijskih infekcija te povremeno vidljive znakove od strane središnjeg živčanog sustava (SŽS). Morbiditet može biti i 100%, a starija prasad ima tendenciju oporavka.
U odraslih svinja infekcija je obično blaga do inaparentna, sa znakovima od strane dišnog sustava. Međutim, u nekih svinja može se razviti teža upala dišnog sustava koja rezultira upalom pluća. Povremeno su mogu uočiti i znakovi od strane SŽS u vidu tremora mišića ili konvulzija.
U krmača i nazimica česti su poremećaji u reprodukciji. Gravidne krmače mogu resorbirati inficirane fetuse, pobaciti, ili oprasiti avitalnu prasad. Česta posljedica infekcije nerasta je neplodnost.
Svinje nakon preboljenja ostaju doživotno latentno inficirane te povremeno mogu izlučivati virus.
Uz svinje, bolest se javlja i u drugih sisavaca, uključujući goveda, ovce, koze, mačke i pse, dok je u konja rjeđa. U drugih životinja BA je gotovo uvijek smrtonosna, a uginuće nastupa unutar nekoliko dana. U goveda i ovaca jedan od prvih simptoma je intenzivan svrbež koncentriran na pojedine dijelove tijela. Zaražene životinje postaju progresivno slabije, leže, imaju kolvulzije, škrguću zubima, imaju nepravilan rad srca te ubrzano plitko disanje u kombinaciji s neurološkim znakovima koji mogu podsjećati na bjesnoću. Slični klinički znakovi javljaju se i u pasa i mačaka.

 

PRAVNA OSNOVA
  • Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21)
  • Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (u daljnjem tekstu: Uredba o zdravlju životinja)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu „slobodno od bolesti” za određene bolesti s popisa i emergentne bolesti (u daljnjem tekstu: Uredba 2020/689)
  • Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/620 od 15. travnja 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja statusa „slobodno od bolesti” i statusa područja na kojemu se ne provodi cijepljenje za određene države članice ili njihove zone ili kompartmente s obzirom na određene bolesti s popisa te u pogledu odobravanja programa iskorjenjivanja tih bolesti s popisa (u daljnjem tekstu: Uredba 2021/620)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji
  • Pravilnik o prijavi bolesti životinja (Narodne novine, broj 65/20)
  • Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju za tekuću godinu
Od 21. travnja 2021. godine počela je primjena Uredbe o zdravlju životinja i s njome povezanih Uredbi. BA tako je kategorizirana u bolest kategorije C za koju svaka država članica može donijeti odluku o provedbi programa iskorjenjivanja. U tom slučaju program se dostavlja Europskoj komisiji na odobravanje te se iskorjenjivanje iz populacije kao krajnji cilj mora postići kroz najdulje šest godina sukladno članku 15. stavku 2. Uredbe 2020/689.
Budući je u Republici Hrvatskoj vrlo veliki broj malih objekata s malim brojem svinja s kojih se svinje ne premještaju u druge države članice, a program iskorjenjivanja, osim većih objekata, treba obuhvaćati i sve takve objekte, potrebno je pravovremeno osigurati financijske i druge resurse te upoznati i pripremiti subjekte (posjednike svinja) za provedbu takvog opsežnog programa. Nova legislativa također daje odredbe u odnosu na održavanje statusa koje podrazumijeva godišnja testiranja objekata slobodnih od infekcije virusom BA, kao i testiranja svinja prije premještanja i u nacionalnom prometu. Stoga je posebno važno upoznati subjekte s predmetnom odredbom kojom se propisuje da sve svinje prije premještanja trebaju biti pretražene na BA. Također, nova legislativa podrazumijeva dodjeljivanje statusa objektima slobodnih od infekcije virusom BA isključivo kada nije primijenjeno cijepljenje protiv BA te se stoga preventivno cijepljenje mora zabraniti kako bi subjekti prestali s cijepljenjem najmanje godinu dana prije dodjele statusa.
U narednom razdoblju potrebna je i prilagodba laboratorija na nove odredbe za rutinsko serološko pretraživanje svinja, budući se za pretraživanje mora koristiti test za otkrivanje cijelog virusa BA (protein virusa BA gB) sukladno Dijelu 7., Priloga I., Uredbe 2020/689.
S obzirom na novu legislativu, potrebno je prilagoditi i mjere kontrole BA u skladu s odredbama Uredbe 2020/689.
Iz svega navedenoga proizlazi da se tijekom narednog razdoblja trebaju stvoriti pretpostavke za pripremu sveobuhvatnog programa iskorjenjivanja koji će kroz sljedeće razdoblje biti dostavljen Europskoj komisiji na odobravanje, kao i za provedbu takvog programa kroz najviše šest godina, kako bi Republika Hrvatska stekla status države slobodne od infekcije virusom BA. Ostvarivanjem statusa države slobodne od infekcije virusom BA značajno bi se unaprijedila konkurentnost proizvođača svinja u svrhu stavljanja svinja u promet u druge države članice.   
Kako se u Republici Hrvatskoj iskorjenjivanje BA provodi već deset godina sukladno prethodno važećoj legislativi te je na 31. 12. 2021. bilo 27.672 objekta negativnih na BA, cilj provedbe Programa nadziranja i iskorjenjivanja BA prvenstveno je iskorjenjivanje BA na malim objektima neutvrđenog statusa. Time će se osigurati daljnje smanjenje prevalencije BA što je osnovni preduvjet za buduću pripremu programa iskorjenjivanja odobrenog od EU s ciljem ostvarivanja statusa države slobodne od infekcije virusom BA.
Sukladno navedenome i s obzirom na činjenicu da Republika Hrvatska nema status države slobodne od infekcije virusom BA niti odobreni program iskorjenjivanja BA, svim objektima s dosadašnjim statusom slobodno od BA, naziv statusa mijenja se u negativno na BA kako bi se jasno odvojio nacionalno prepoznat status na BA od statusa u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2020/689.
 
PREMJEŠTANJE SVINJA

Na objekte negativne na BA mogu se uvoditi samo svinje iz objekata istovjetnog statusa negativno na BA i iz objekata slobodnih od infekcije virusom BA u skladu s Delegiranom uredbom 2020/689. Detaljnije odredbe o premještanju svinja u druge države članice EU mogu se pronaći u Uputi o provedbi uzorkovanja svinja u svrhu premještanja svinja izvan republike hrvatske te za stjecanje i održavanje statusa slobodno od bolesti aujeszkoga.
 
Svi subjekti koji planiraju premještati svinje u druge države članice EU mogu podnijeti zahtjev za uzorkovanje i serološko pretraživanje u svrhu stjecanja statusa objekta slobodnog od infekcije virusom BA u svrhu certificiranja pošiljaka svinja za premještanje u EU, sukladno odredbama Uredbe 2020/689, Dio V., Poglavlje 1., Odjeljak 1. c), jednokratno ili s razmakom od 2 do 3 mjeseca te sukladno Uputi iz Dodatka III Programa. Subjekti podnose zahtjev Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane putem ovlaštene veterinarske organizacije na obrascu iz Dodatka I Programa. Ovlaštena veterinarska organizacija zahtjev dostavlja elektronskom poštom te po odobrenju Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane provodi uzorkovanje. 
Na objekte slobodne od infekcije virusom BA u skladu s Delegiranom uredbom 2020/689 mogu se uvoditi svinje u skladu s odredbama Delegirane Uredbe 2020/689, Dio V., Poglavlja 1., Odjeljka 2. (d).
 
U slučaju da se na objekt uvedu svinje nižeg statusa, objektu se status suspendira ili povlači sve dok se ne provede uzorkovanje sukladno odredbama Dijelu 5. ovoga Programa, ovisno o prvotno stečenom statusu.
 

Kalendar događanja