Dobrobit životinja na farmama


Dobrobit životinja na farmama obuhvaća uvjete zaštite životinja na farmama. Posjednik mora poduzeti sve potrebne mjere da osigura zaštitu životinja za koje se brine, te osigurati da se životinjama ne prouzroče nepotrebni bolovi, ozljede, patnje i bolest.
GOVEDA

Telad
SVINJE
PERAD

Tovni pilići
Kokoši nesilice

Kalendar događanja