Odobravanje objekata za akvakulturu


UPUTA O AUTORIZACIJI (ODOBRAVANJU) OBJEKATA AKVAKULTURE

Što je autorizacija (odobravanje)?
U skladu s člankom 176. Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i vijeća o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) propisano ja da svi subjekti koji vode objekt akvakulture nadležnom tijelu (Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva, u daljnjem tekstu Uprava) podnose zahtjev za odobravanjem objekta akvakulture.
 
Na koga se odnosi odobravanje?
Odobravanju podliježu slijedeći objekti akvakulture:
  1. objekti akvakulture u kojima se životinje akvakulture drže s namjerom premještanja iz tih objekata živih ili kao proizvodi životinjskog podrijetla od životinja akvakulture,
  2. drugi objekti za akvakulturu koji predstavljaju znatan rizik zbog vrsta, kategorija, i broja životinja akvakulture koje se tamo drže, vrste dotičnog objekta za akvakulturu, premještanja životinja akvakulture u dotični objekt za akvakulturu i iz njega:

- karantenski objekti za životinje akvakulture;
- objekti akvakulture u kojima se drže životinje akvakulture vrsta s popisa koje su vektori u izolaciji do trenutka kada se više ne smatraju vektorima;
- objekti akvakulture koji su zatvoreni prostori u kojima se drže životinje akvakulture za ukrasne svrhe, koji zbog svojih obrazaca premještanja predstavljaju znatan rizik od bolesti;
- objekti akvakulture u kojima se drže životinje akvakulture za ukrasne svrhe u otvorenim prostorima;
- plovila ili drugi pokretni prostori u kojima se životinje akvakulture drže privremeno za potrebe liječenja ili drugog postupka povezanog s uzgojem.

Odobravanja izdana u skladu sa Zakonom o zdravlju životinja odvojena su od dozvole za akvakulturu, te se provode nakon izdavanje iste. Odobravanje objekata akvakulture bavi se samo pitanjima koja se odnose na zdravlje akvatičnih životinja, dok će dozvola za akvakulturu regulirati sve ostale aspekte rada poslovanja akvakulture.

Odobravanje objekata akvakulture vrši se u skladu s odredbama Delegirane uredbe komisije (EU) 2020/691 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte akvakulture i prijevoznike akvatičnih životinja (u daljnjem tekstu Uredba 2020/691).

Odobravanju ne podliježu objekti akvakulture navedeni u članku 3. Uredbe 2020/691

Početak provedbe postupka odobravanja
Subjekti koji vode prethodno navedene objekate za akvakulturu Upravi podnose zahtjev za odobravanje.
Nakon zaprimljenog zahtjeva za odobravanje nadležni veterinarski inspektor/službeni veterinar obaviti će nadzor objekta akvakulture, te Upravi podnesti zapisnik o nalazu inspekcijskog nadzora. Na temelju dostavljenog zapisnika Uprava objektu akvakulture izdaje rješenje o odobravanju te ga upisuje u javni Registar objekata za akvakulturu i objekata za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za suzbijanje bolesti.
Zahtjevi za odobravanje objekata akvakulture:
  1. subjekti koji su odgovorni za te objekte moraju izraditi i dokumentirati plan biosigurnosti naveden u prema zahtjevima navedenim u točki 1. Dijela 1. Priloga 1. Uredbe 2020/691 u kojem se navodi put kojim uzročnik bolesti može ući u objekt akvakulture ili skupinu objekata akvakulture, kojim se može širiti u objektu i prenositi iz objekta na okoliš ili druge objekte akvakulture, te se navode mjere ublažavanja rizika za svaki utvrđeni biosigurnosni rizik;
  2. objekti akvakulture sudjeluju u programu nadziranja na temelju procjene rizika. Procjena rizika vrši se sukladno odredbama Dijela 1., Priloga VI. Delegirane uredbe komisije (EU) 2020/689 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu „slobodno od bolesti” za određene bolesti s popisa i emergentne bolesti
  3. prostorije i opreme objekata akvakulture moraju udovoljavati zahtjevima iz točke 2. Dijela 1., Priloga 1., Uredbe 2020/691
Procjena rizika
Prilikom službene kontrole od strane nadležnog tijela, na svakom poslovanju akvakulture provodi se procjena rizika u osnosu na izbijanje bolesti akvatičnih životinja. Procjena rizika vrši se sukladno odredbama Dijela 1., Priloga VI. Delegirane uredbe komisije (EU) 2020/689 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu „slobodno od bolesti” za određene bolesti s popisa i emergentne bolesti

Procjena rizika - uzgajališta riba

Procjena rizika - uzgajališta školjkaša

Na temelju rezultata dobivenih procjenom rizika, poslovanje akvakulture se svrstava u jednu od sljedeće tri skupine:
  • Visoki rizik
  • Srednji rizik
  • Nizak rizik
U skladu s procijenjenom razinom rizika i zdravstvenim statusom na pojedinom poslovanju akvakulture, provodit će se inspekcijski nadzor od strane nadležnog tijela odnosno ovlaštene osobe.
Za ostala pitanja o provedbi autorizacije, molim kontaktirajte:

Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane,
Planinska 2a,
10 000 Zagreb
Tel: 01/ 6443-540

Kalendar događanja