Kopitari


I. OPĆE ODREDBE
 
Definicije pojmova
 
(iz Direktive Vijeća (EZ) br. 2009/156 od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja)
U Republici Hrvatskoj odredbe Direktive Vijeća (EZ) br. 2009/156 preuzete su Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja (NN 78/12).

„kopitari“ su divlje ili domaće životinje koje pripadaju vrstama konja (uključujući zebre) ili magaraca te njihovi križanci;
„registrirani kopitari su svi registrirani kopitari u skladu s odredbama Direktive Vijeća 90/427/EEZ od 26. lipnja 1990. o zootehničkim i genealoškim uvjetima koji uređuju trgovinu kopitarima unutar Zajednice koje prati identifikacijski dokument koji je izdala:
 • uzgojna organizacija ili nadležno tijelo države iz koje potječe životinja, a koje vodi matičnu knjigu ili upisnik za određenu pasminu; ili
 • međunarodno udruženje ili organizacija koja se bavi konjima za natjecanje ili utrke;
„kopitari za klanje” su kopitari koji se prevoze ili izravno ili preko odobrenog sajma ili sabirnog centra, u klaonicu radi klanja;
»kopitari za uzgoj i proizvodnju« su kopitari koji nisu registrirani kopitari ili kopitari za klanje.
 
Odobrene treće zemlje ili državna područja trećih zemalja

Uvoz kopitara iz trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku je dozvoljen jedino iz trećih zemalja, koje se na temelju zahtjeva propisanih u Direktivi Vijeća (EZ) br. 2009/156  nalaze na popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz kopitara u Europsku uniju a koji sastavlja i ažurira Europska komisija.
Odobrenje za uvoz kopitara se može odnositi na cijelo područje treće zemlje ili samo na dio njezina područja.
Popis odobrenih trećih zemalja i dijelova državnih područja trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz kopitara u Europsku uniju naveden je u Prilogu I Odluke Komisije (EZ) br. 2004/211 od 6. siječnja 2004. o uspostavljanju popisa trećih zemalja i dijelova njihovog državnog područja iz kojih države članice odobravaju uvoz živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara, te o izmjeni Odluka 93/195/EEZ i 94/63/EEZ.
 
Odobrene granične veterinarske postaje (GVP)

Uvoz kopitara je dozvoljen jedino preko graničnih prijelaza na kojima se nalaze granične veterinarske postaje (GVP) odobrene za uvoz registriranih kopitara i/ili kopitara za uzgoj i proizvodnju, na kojima će granični veterinarski inspektor obaviti veterinarski pregled životinja kako bi provjerio da li udovoljavaju propisanim veterinarsko – zdravstvenim zahtjevima za uvoz.
Popis GVP Republike Hrvatske dostupan je na sljedećoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/11mj%202015%20GVP%20-%20BIP.pdf

Popis svih GVP u Europskoj uniji je dostupan na mrežnoj stranici Europske komisije (DG Sante) preko sljedeće poveznice:

http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

U Republici Hrvatskoj za uvoz registriranih kopitara i kopitara za uzgoj i proizvodnju su odobrene GVP Bajakovo (prema Republici Srbiji) i GVP Stara Gradiška (prema Bosni i Hercegovini) dok je za uvoz registriranih kopitara odobrena i GVP Nova Sela (prema Bosni i Hercegovini).

Unos kopitara na područje Europske unije preko GVP Stara Gradiška i GVP Nova Sela trenutno nije moguć zbog nepovoljnog zdravstvenog statusa kopitara u Bosni i Hercegovini !
 
Prethodna najava dolaska pošiljke životinja na GVP

U skladu s člankom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 282/2004  osoba odgovorna za pošiljku (uvoznik ili njegov zastupnik) obvezna je jedan radni dan prije dolaska kopitara na ulaznu graničnu veterinarsku postaju (GVP) obavijestiti graničnog veterinarskog inspektora odnosne GVP o dolasku pošiljke, te o broju, vrsti i približnom vremenu dolaska životinja.
Pošiljka se najavljuje na obrascu ZVDU propisanom u Dodatku I. Uredbe Komisije (EZ) br. 282/2004 EZ putem TRACES sustava ili, ukoliko životinje ulaze na područje Europske unije preko GVP Republike Hrvatske, pošiljku je moguće najaviti i na obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
Obrazac za prethodnu najavu pošiljke je potrebno e –poštom ili putem faksa dostaviti ulaznoj GVP a dostupan je preko sljedeće poveznice:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/GVI/Obrazac%20za%20prednajavu%20pošiljke%20životinja.pdf

Kontakt podaci GVP Republike Hrvatske dostupni su na sljedećoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/11mj%202015%20GVP%20-%20BIP.pdf
 
Prekršajne odredbe

Ukoliko osoba odgovorna za pošiljku ne najavi pošiljku životinja jedan radni dan prije dolaska životinja na ulaznu GVP to predstavlja postupanje protivno važećim veterinarskim propisima te granični veterinarski inspektor prema osobi odgovornoj za pošiljku poduzima zaštitne mjere u skladu s odredbama propisanim u članku 166. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ 82/2013;148/2013).
 
Veterinarski pregledi

Sve pošiljke kopitara koje se unose na područje Europske unije iz trećih zemalja podliježu potpunom veterinarskom pregledu na ulaznoj GVP u skladu s odredbama Direktive Vijeća (EEZ) br. 91/496. U Republici Hrvatskoj odredbe Direktive su preuzete Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (NN 154/08;154/09;28/10).
 
Provođenje službenih uzorkovanja kopitara prilikom uvoza

Tijekom obavljanja veterinarskog pregleda granični veterinarski inspektor može obaviti službeno uzorkovanje kopitara u svrhu laboratorijskih ispitivanja kako bi provjerio da li kopitari udovoljavaju propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima za uvoz kako je to navedeno u veterinarskom certifikatu.
Ukoliko se uzorkovanja kopitara provode, u okviru 3% pošiljaka, u skladu s odredbama Priloga II Odluke Komisije (EZ) br. 97/794 od 12. studenoga 1997. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 91/496/EEZ u pogledu veterinarskih pregleda živih životinja koje se unose iz trećih zemalja svi troškovi uzorkovanja i laboratorijskih ispitivanja se podmiruju iz državnog proračuna Republike Hrvatske.
Ukoliko se uzorkovanja registriranih kopitara provode na temelju nepravilnosti utvrđenih tijekom obavljanja veterinarskih pregleda u skladu s Provedbenom Odlukom Komisije  (EU) br. 2014/92 оd 14. veljače 2014. o izmjeni Priloga II. Odluci 97/794/EZ o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 91/496/EEZ u pogledu veterinarskih pregleda živih životinja koje se unose iz trećih zemalja sve troškove uzorkovanja i laboratorijskih ispitivanja snosi vlasnik životinje ili osoba odgovorna za pošiljku (uvoznik ili njegov zastupnik).
 
Visina pristojbe za obavljene veterinarske preglede

Visina pristojbe za obavljeni veterinarski pregled živih životinja pri uvozu propisana je u Poglavlju V Priloga Pravilnika o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja („Narodne novine“ 8/2014).
Pristojba za obavljeni veterinarski pregled pošiljaka, koji se obavlja noću, u dane državnih blagdana ili u neradne dane (subota i nedjelja), uvećava se za 50%.
Noćnim radom podrazumijeva se rad koji se obavlja u razdoblju od 22 sata do 6 sati sljedećeg dana.
 
II. VETERINARSKO – ZDRAVSTVENI UVJETI ZA UVOZ
 
Veterinarski certifikati

Sve kopitare prilikom unosa iz trećih zemalja u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku moraju pratiti veterinarski certifikati čiji su obrasci propisani u različitom EU zakonodavstvu ovisno o namijeni kopitara koji se unose na područje Europske unije.
Veterinarski certifikat mora biti:
 • izdan na dan utovara životinja ili, ako se radi o registriranim kopitarima, zadnji radni dan prije utovara kopitara,
 • napisan na jeziku zemlje izvoznice, hrvatskom jeziku te u slučaju da Republika Hrvatska nije država članica preko koje se pošiljka unosi na područje Europske unije i na jeziku ulazne države članice,
 • izdan i ovjeren od službenog veterinara treće zemlje iz koje se kopitari izvoze.
 Uvoz kopitara za klanje

Uvjeti za uvoz kopitara za klanje kao i obrasci veterinarskih certifikata koji pri uvozu moraju pratiti kopitare za klanje propisani su u Odluci Komisije (EEZ) br. 93/196 od 5. veljače 1993. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz kopitara za klanje.
U Prilogu I Odluke Komisije (EEZ) br. 93/196 propisan je obrazac veterinarskog certifikata za kopitare koji se nakon uvoza izravno otpremaju u klaonicu radi klanje dok je u Prilogu II Odluke Komisije (EEZ) br. 93/196 propisan obrazac veterinarskog certifikata za kopitare za klanje koji se na klanje otpremaju preko odobrenog sajma ili sabirnog centra.
Kopitari za klanje pri uvozu moraju ispunjavati sljedeće veterinarske zahtjeve:
 • moraju biti identificirani/označeni,
 • mora ih pratiti izvorni veterinarski certifikat za uvoz kopitara za klanje propisan u Prilogu I ili II Odluke Komisije (EEZ) br. 93/196,
 • moraju udovoljavati veterinarsko – zdravstvenim zahtjevima navedenim u veterinarskom certifikatu.

Uvoz registriranih kopitara ili kopitara za uzgoj i proizvodnju

Uvjeti za uvoz registriranih kopitara i kopitara za uzgoj i proizvodnju propisani su u Odluci Komisije (EEZ) br. 93/197 od 5. veljače 1993. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju.
Osim u Prilogu I Odluke Komisije (EZ) br. 2004/211, u Prilogu I Odluke Komisije (EEZ) br. 93/197  navedene su treće zemlje prema sanitarnim skupinama (označenim slovima od A – G)  iz kojih je dozvoljen uvoz registriranih kopitara ili kopitara za uzgoj i proizvodnju.
U Prilogu II Odluke Komisije (EEZ) br. 93/197 propisan su obrasci veterinarskih certifikata za uvoz registriranih kopitara ili kopitara za uzgoj i proizvodnju u odnosu na odgovarajuću sanitarnu skupinu zemalja iz koje se uvoze .
Registrirani kopitari te kopitari za uzgoj i proizvodnju pri uvozu moraju ispunjavati sljedeće veterinarske zahtjeve:

 • moraju biti identificirani/označeni,
 • mora ih pratiti izvorni identifikacijski dokument (registrirane kopitare),
 • mora ih pratiti odgovarajući izvorni obrazac veterinarskog certifikata za uvoz registriranih kopitara i kopitara za uzgoj i proizvodnju u Europsku uniju, propisan u Prilogu II Odluke Komisije (EEZ) br. 93/197,
 • moraju udovoljavati veterinarsko – zdravstvenim zahtjevima navedenim u veterinarskom certifikatu.
 Privremeni uvoz registriranih kopitara, kraći od 90 dana

Uvjeti za privremeni uvoz registriranih kopitara kao i obrasci veterinarskih certifikata koji pri privremenom uvozu moraju pratiti registrirane kopitare propisani su u Odluci Komisije (EEZ) br. 92/260 od 10. travnja 1992. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za privremeni ulazak registriranih konja.
Osim u Prilogu I Odluke Komisije (EZ) br. 2004/211, u Prilogu I Odluke Komisije (EEZ) br. 92/260  navedene su treće zemlje prema sanitarnim skupinama (označenim slovima od A – F)  iz kojih je dozvoljen privremeni uvoz registriranih kopitara.
U Prilogu II Odluke Komisije (EEZ) br. 92/260  propisani su obrasci veterinarskih certifikata za privremeni uvoz registriranih kopitara u odnosu na zdravstveni status zemlje podrijetla registriranih kopitara.
Registrirani kopitari pri privremenom uvozu, kraćem od 90 dana moraju ispunjavati sljedeće veterinarske zahtjeve:
 • moraju biti identificirani/označeni,
 • mora ih pratiti izvorni identifikacijski dokument,
 • mora ih pratiti odgovarajući izvorni veterinarski certifikat za privremeni uvoz registriranih kopitara u Europsku uniju, kraći od 90 dana propisan u Prilogu II Odluke Komisije (EEZ) br. 92/260 ,
 • moraju udovoljavati veterinarsko – zdravstvenim zahtjevima navedenim u veterinarskom certifikatu.
Vlasnik registriranog kopitara ili osoba ovlaštena od vlasnika, koji se privremeno uvozi za razdoblje kraće od 90 dana (npr. sudjelovanje na sportskim priredbama), obvezan je neposredno nakon dolaska na mjesto odredišta u državi članici Europske unije obavijestiti mjesno nadležnog službenog veterinara kako bi potvrdio prispijeće registriranog kopitara  u TRACES sustavu.

Pri privremenom uvozu registriranih kopitara vlasnik kopitara ili osoba ovlaštena od vlasnika mora voditi računa:
 • o vremenu proteklom od privremenog uvoza do povratka registriranog kopitara u treću zemlju podrijetla budući da ono može iznositi najviše 90 dana; te
 • da registrirani kopitar pri povratku u treću zemlju podrijetla napusti područje Europske unije preko odobrene GVP preko koje je registrirani kopitar privremeno uvezen u Europsku uniju.
 Ponovni uvoz registriranih kopitara nakon privremenog izvoza

Uvjeti za ponovni uvoz registriranih kopitara nakon privremenog izvoza kao i obrasci veterinarskih certifikata koji pri ponovnom uvozu moraju pratiti registrirane kopitare propisani su u Odluci Komisije (EEZ) br. 93/195 od 2. veljače 1993. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza.
U Prilozima II – IX Odluke Komisije (EEZ) br. 93/195 propisani su obrasci veterinarskih certifikata za ponovni uvoz registriranih kopitara nakon privremenog izvoza u odnosu na zdravstveni status treće zemlje iz koje se registrirani kopitari ponovno uvoze.
Registrirani kopitari pri ponovnom uvozu nakon privremenog izvoza moraju ispunjavati sljedeće veterinarske zahtjeve:
 • moraju biti identificirani/označeni,
 • mora ih pratiti izvorni identifikacijski dokument,
 • mora ih pratiti izvorni veterinarski certifikat za ponovni uvoz registriranih kopitara u Europsku uniju, propisan u Prilozima II – IX Odluke Komisije (EEZ) br. 93/195,
 • moraju udovoljavati veterinarsko – zdravstvenim zahtjevima navedenim u veterinarskom certifikatu.
Pri ponovnom uvozu registriranih kopitara vlasnik kopitara ili osoba ovlaštena od vlasnika mora voditi računa o vremenu proteklom od privremenog izvoza do ponovnog uvoza budući da je ono određeno EU zakonodavstvom i navedeno je u veterinarskom certifikatu koji treba pratiti registriranog kopitara pri ponovnom uvozu !

Dokumenti za ispis:


1. Uvoz kopitara iz trećih zemalja (PDF)
 
 Ažurirano: 10. travnja 2016. godine
 

Kalendar događanja