Perad i jaja za valenje


I. OPĆE ODREDBE
 
Definicije pojmova

Definicije pojmova iz:
U Republici Hrvatskoj odredbe Direktive Vijeća (EZ) br. 2009/158 preuzete su Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (NN 107/2011; 42/2013).

„perad” su kokoši, pure, biserke, patke, guske, prepelice, golubi, fazani, jarebice i bezgrebenke (Ratitae) uzgajani ili držani u zatočeništvu radi rasploda, proizvodnje mesa ili konzumnih jaja ili za obnovu populacije pernate divljači;
„bezgrebenke“ su ptice iz reda Struthioniformes (Casuariidae, Rheidae, Struthionidae), koje se uzgajaju ili drže u zatočeništvo za uzgoj i proizvodnju;
„jaja za valenje” su jaja za inkubaciju podrijetlom od peradi;
„jednodnevni pilići“ su sva perad mlađa od 72 sata koja još nije hranjena; i mošusne patke (Cairina moschata) ili njihovi križanci bez obzira na to jesu li hranjeni ili ne;
„perad za rasplod“ je perad stara 72 sata ili starija, namijenjena za proizvodnju jaja za valenje;
„perad za proizvodnju” je perad stara 72 sata i više, uzgajana za proizvodnju mesa i/ili konzumnih jaja (ili za obnovu populacije pernate divljači);
„perad za klanje” je perad koja se šalje izravno u klaonicu radi klanja odmah po prispijeću, a u svakom slučaju unutar 72 sata;
„jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike” su jaja za valenje koja se dobivaju iz „jata kokoši slobodnih od određenih patogena”, kako je opisano u Europskoj farmakopeji , a koja su namijenjena isključivo dijagnostičkim postupcima, istraživanjima ili farmaceutskim potrebama,
„gospodarstvo“ je pogon, koji može uključivati objekt, koji se koristi za uzgoj ili držanje peradi za rasplod ili peradi za proizvodnju;
„objekt“ je pogon ili dio pogona koji zauzima jedno mjesto i namijenjen je sljedećim djelatnostima:
 • objekt za djedovska jata“ je objekt u kojem se proizvode jaja za valenje za proizvodnju peradi za rasplod;
 • objekt za roditeljska jata“ je objekt u kojem se proizvode jaja za valenje za proizvodnju peradi za proizvodnju;
 • objekt za uzgoj“:
  • objekt u kojem se uzgaja perad za rasplod do reprodukcijske dobi; ili
  • objekt za uzgoj peradi za proizvodnju u kojem se uzgaja perad za proizvodnju konzumnih jaja do razdoblja nesivosti.
„valionica”je objekt u kojem se inkubiraju i vale jaja te iz kojeg se otpremaju jednodnevni pilići,
„službeni veterinar” je veterinar kojega je imenovalo nadležno tijelo
 
Odobrene treće zemlje ili državna područja trećih zemalja

Uvoz peradi i jaja za valenje iz trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku je dozvoljen jedino iz trećih zemlja, koje se na temelju zahtjeva propisanih u Direktivi Vijeća (EZ) br. 2009/158,  nalaze na popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz peradi i jaja za valenje u Europsku uniju a koji sastavlja i ažurira Europska komisija.
Odobrenje za uvoz peradi i jaja za valenje se može odnositi na cijelo područje treće zemlje ili samo na dio njezina područja.
Popis odobrenih trećih zemalja i dijelova državnih područja trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz peradi i jaja za valenje u Europsku uniju naveden je u Dijelu 1. Prilogu I Uredbe Komisije (EZ) br. 798/2008.
Uvoz peradi je dozvoljen samo iz onih trećih zemalja ili državnih područja trećih zemalja navedenih u tablici iz Dijela 1. Priloga I Uredbe Komisije (EZ) br. 798/2008 uz čiji naziv u stupcu 4. postoji oznaka BPP, BPR, DOC, DOR, SRP, SRA te  LT20 koja ujedno predstavlja i propisani obrazac veterinarskog certifikata za uvoz. 
 • Oznaka BPP – označava da je iz određene treće zemlje ili državnog područja treće zemlje dozvoljen uvoz peradi za rasplod ili proizvodnju, osim bezgrebenki,
 • Oznaka BPR – označava da je iz određene treće zemlje ili državnog područja treće zemlje dozvoljen uvoz bezgrebenki za rasplod ili proizvodnju,
 • Oznaka DOC – označava da je iz određene treće zemlje ili državnog područja treće zemlje dozvoljen uvoz jednodnevnih pilića, osim bezgrebenki,
 • Oznaka DOR – označava da je iz određene treće zemlje ili državnog područja treće zemlje dozvoljen uvoz jednodnevnih pilića bezgrebenki,
 • Oznaka SRP – označava da je iz određene treće zemlje ili državnog područja treće zemlje dozvoljen uvoz peradi za klanje i peradi za obnavljanje populacije pernate divljači, osim bezgrebenki,
 • Oznaka SRA – označava da je iz određene treće zemlje ili državnog područja treće zemlje dozvoljen uvoz bezgrebenki za klanje,
 • Oznaka LT20 – označava da je iz određene treće zemlje ili državnog područja treće zemlje dozvoljen uvoz pojedinačnih pošiljaka koje sadrže manje od 20 komada peradi, osim bezgrebenki, njihovih jaja za valenje i jednodnevnih pilića.
Uvoz jaja za valenje je dozvoljen samo iz onih trećih zemalja ili državnih područja trećih zemalja navedenih u tablici iz Dijela 1. Priloga I Uredbe Komisije (EZ) br. 798/2008 uz čiji naziv u stupcu 4. postoji oznaka HEP ili HER koja ujedno predstavlja i propisani obrazac veterinarskog certifikata za uvoz.
 • Oznaka HEP – označava da je iz određene treće zemlje ili državnog područja treće zemlje dozvoljen uvoz jaja za valenje peradi, osim bezgrebenki,
 • Oznaka HER – označava da je iz određene treće zemlje ili državnog područja treće zemlje dozvoljen uvoz jaja za valenje bezgrebenki,
Uvoz jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike je dozvoljen samo iz onih trećih zemalja ili državnih područja trećih zemalja navedenih u tablici iz Dijela 1. Priloga I Uredbe Komisije (EZ) br. 798/2008 uz čiji naziv u stupcu 4. postoji oznaka SPF koja ujedno predstavlja i propisani obrazac veterinarskog certifikata za uvoz.
 • Oznaka SPF – označava da je iz određene treće zemlje ili državnog područja treće zemlje dozvoljen uvoz jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike.
Perad i jaja za valanje koja se iz odobrenih trećih zemalja uvoze na područje Europske unije/Republike Hrvatske moraju udovoljavati dodatnim jamstvima (ukoliko su navedena u stupcu 5.) te posebnim zahtjevima (ukoliko su navedena u stupcu 6.,6A i 6B).
Prilikom uvoza potrebno je provjeriti i da li postoje određena ograničenja uvoza , navedena u tablici iz Dijela 1. Priloga I Uredbe Komisije (EZ) br. 798/2008, u odnosu na zdravstveni status životinja u trećim zemljama, državnim područjima, zonama ili kompartmentima podrijetla s obzirom na influencu ptica i newcastlesku bolest ili zbog toga što odnosna treća zemlja nije dostavila Europskoj komisiji odgovarajući program kontrole salmonele u skladu s Uredbom (EZ) br. 2160/2003 ili je odgovarajući program kontrole salmonele dostavljen Komisiji ali ga ona nije odobrila.
 
Odobrene granične veterinarske postaje (GVP)

Uvoz peradi i jaja za valenje je dozvoljen jedino preko graničnih prijelaza na kojima se nalaze granične veterinarske postaje (GVP) odobrene za uvoz drugih životinja ( oznaka O) na kojima će granični veterinarski inspektori obaviti veterinarski pregled životinja kako bi provjerio da li udovoljavaju propisanim veterinarsko – zdravstvenim zahtjevima za uvoz.
Popis GVP Republike Hrvatske dostupan je na sljedećoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/11mj%202015%20GVP%20-%20BIP.pdf

Popis svih GVP u Europskoj uniji je dostupan na mrežnoj stranici Europske komisije (DG Sante) preko sljedeće poveznice:

http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

U Republici Hrvatskoj za uvoz drugih životinja (onih koje nisu kopitari i papkari) su odobrene GVP Bajakovo (prema Republici Srbiji), GVP Stara Gradiška i GVP Nova Sela (prema Bosni i Hercegovini), GVP Karasovići (prema Crnoj Gori) te GVP Zračna luka Zagreb.

Unos peradi i jaja za valenje podrijetlom iz trećih zemalja na područje Europske unije preko GVP Stara Gradiška, GVP Bajakovo, GVP Nova Sela te GVP Karasovići trenutno nije moguć zbog nepovoljnog zdravstvenog statusa peradi u Bosni i Hercegovini, Republici Srbiji i Crnoj Gori !
 
Prethodna najava dolaska pošiljke životinja na GVP

U skladu s člankom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 282/2004  osoba odgovorna za pošiljku (uvoznik ili njegov zastupnik) obvezna je jedan radni dan prije dolaska peradi i jaja za valenje na ulaznu graničnu veterinarsku postaju (GVP) obavijestiti graničnog veterinarskog inspektora odnosne GVP o dolasku pošiljke, te o broju, vrsti i približnom vremenu dolaska životinja.
Pošiljka se najavljuje na obrascu ZVDU propisanom u Dodatku I. Uredbe Komisije (EZ) br. 282/2004 EZ putem TRACES sustava ili, ukoliko životinje ulaze na područje Europske unije preko GVP Republike Hrvatske, pošiljku je moguće najaviti i na obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
Obrazac za prethodnu najavu pošiljke je potrebno e –poštom ili putem faksa dostaviti ulaznoj GVP a dostupan je preko sljedeće poveznice:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/GVI/Obrazac%20za%20prednajavu%20pošiljke%20životinja.pdf

Kontakt podaci GVP Republike Hrvatske dostupni su na sljedećoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/11mj%202015%20GVP%20-%20BIP.pdf
 
Prekršajne odredbe

Ukoliko osoba odgovorna za pošiljku ne najavi pošiljku životinja jedan radni dan prije dolaska životinja na ulaznu GVP to predstavlja postupanje protivno važećim veterinarskim propisima te granični veterinarski inspektor prema osobi odgovornoj za pošiljku poduzima zaštitne mjere u skladu s odredbama propisanim u članku 166. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ 82/2013;148/2013).
 
Veterinarski pregledi

Sve pošiljke peradi i jaja za valenje koje se unose na područje Europske unije iz trećih zemalja podliježu potpunom veterinarskom pregledu na ulaznoj GVP u skladu s odredbama Direktive Vijeća (EEZ) br. 91/496. U Republici Hrvatskoj odredbe Direktive su preuzete Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (NN 154/08;154/09;28/10).
 
Provođenje službenih uzorkovanja peradi i jaja za valenje prilikom uvoza

Tijekom obavljanja veterinarskog pregleda granični veterinarski inspektor može obaviti službeno uzorkovanje peradi ili jaja za valenje u svrhu laboratorijskih ispitivanja kako bi provjerio da li peradi ili jaja za valenje udovoljavaju propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima za uvoz kako je to navedeno u veterinarskom certifikatu.
Ukoliko se uzorkovanja peradi ili jaja za valenje provode na temelju nepravilnosti utvrđenih tijekom obavljanja veterinarskih pregleda ili granični veterinarski inspektor posumnja u zdravstveno stanje životinja ili jaja za valenje u pošiljci sve troškove uzorkovanja i laboratorijskih ispitivanja snosi vlasnik pošiljke ili osoba odgovorna za pošiljku (uvoznik ili njegov zastupnik).
 
Visina pristojbe za obavljene veterinarske preglede

Visina pristojbe za obavljeni veterinarski pregled živih životinja pri uvozu propisana je u Poglavlju V Priloga Pravilnika o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja („Narodne novine“ 8/2014).
Pristojba za obavljeni veterinarski pregled pošiljaka, koji se obavlja noću, u dane državnih blagdana ili u neradne dane (subota i nedjelja), uvećava se za 50%.
Noćnim radom podrazumijeva se rad koji se obavlja u razdoblju od 22 sata do 6 sati sljedećeg dana.
 
II. VETERINARSKO – ZDRAVSTVENI UVJETI ZA UVOZ
 
Veterinarski certifikati

Svu perad i jaja za valenje prilikom unosa iz trećih zemalja u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku mora pratiti odgovarajući obrazac veterinarskog certifikata naveden na popisu u Dijelu 2. Prilogu I Uredbe Komisije (EZ) br. 798/2008:
 • Obrazac BPP – za uvoz peradi za rasplod ili proizvodnju, osim bezgrebenki.
 • Obrazac BPR – za uvoz bezgrebenki za rasplod ili proizvodnju.
 • Obrazac DOC – za uvoz jednodnevnih pilića, osim bezgrebenki.
 • Obrazac DOR – za uvoz jednodnevnih pilića bezgrebenki.
 • Obrazac SRP – za uvoz peradi za klanje i peradi za obnavljanje populacije pernate divljači, osim bezgrebenki.
 • Obrazac SRA – za uvoz bezgrebenki za klanje.
 • Obrazac LT20 – za uvoz pojedinačnih pošiljaka koje sadrže manje od 20 komada peradi, osim bezgrebenki, njihovih jaja za valenje i jednodnevnih pilića.
 • Obrazac HEP – za uvoz jaja za valenje peradi, osim bezgrebenki.
 • Obrazac HER – za uvoz jaja za valenje bezgrebenki.
 • Obrazac SPF – za uvoz jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike.
Veterinarski certifikati moraju biti:
 • napisani na jeziku zemlje izvoznice, hrvatskom jeziku te u slučaju da Republika Hrvatska nije država članica preko koje se pošiljka unosi na područje Europske unije i na jeziku ulazne države članice,
 • izdani na dan utovara pošiljke za državu članicu odredišta i ovjereni od službenog veterinara treće zemlje iz koje se perad ili jaja za valenje izvoze.
 
Veterinarsko – zdravstveni uvjeti za uvoz peradi i jaja za valenje

Perad i jaja za valenje:
 • mogu se uvoziti samo iz državnog područja treće zemlje ili dijela državnog područja treće zemlje koji se nalazi na popisu u Dijelu 1. Prilogu I Uredbe Komisije (EZ) br. 798/2008,
 • moraju dolaziti iz odobrenog objekta za uzgoj ili valionice;
 • moraju prilikom uvoza biti praćeni odgovarajućim obrascem veterinarskog certifikata navedenom u Dijelu 2., Prilogu I Uredbe Komisije (EZ) br. 798/2008,
 • moraju, ovisno o vrsti i namjeni udovoljavati propisanim zahtjevima u odnosu na zdravlje životinja, javno zdravlje te dobrobit životinja tijekom prijevoza kako je to navedeno u veterinarskom certifikatu .
 
Nakon prolaska ulazne GVP perad za ugoj ili proizvodnju kao i jaja za valenje upućuju se u gospodarstvo odredišta odnosno valionicu dok se perad za klanje upućuju izravno u klaonicu radi klanja čim je prije moguće.

Dokumenti za ispis:

1. Uvoz peradi i jaja za valenje iz trećih zemalja (PDF)
2.  Veterinarski certifikat BPP
3.  Veterinarski certifikat BPR
4.  Veterinarski certifikat DOC
5.  Veterinarski certifikat DOR
6.  Veterinarski certifikat SRP
7.  Veterinarski certifikat SRA
8.  Veterinarski certifikat LT20
9.  Veterinarski certifikat HEP
10.Veterinarski certifikat HER
11.Veterinarski certifikat SPF
 
 Ažurirano: 10. travnja 2016. godine

Kalendar događanja