Pčele i bumbari


 I. OPĆE ODREDBE
 
Pčele (lat. Apis mellifera) i bumbarI (lat. Bombus spp.) koji se uvoze iz trećih zemalja na područje Europske unije/Republike Hrvatske moraju udovoljavati veterinarsko – zdravstvenim zahtjevima propisanim u člancima 7. i 13. Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010 od 12. ožujka 2010. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Europsku uniju određenih životinja i svježeg mesa te zahtjeva veterinarskog certificiranja.

Pri uvozu:
 • kaveza s maticama pčela i bumbara (Apis mellifera i Bombus spp.) svaki kavez smije sadržavati jednu maticu i najviše 20 hraniteljica;
 • spremnika s bumbarima (Bombus spp.), svaki spremnik smije sadržavati do najviše 200 odraslih bumbara.
 
Odobrene treće zemlje ili državna područja trećih zemalja

Uvoz pčela i bumbara iz trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku je dozvoljen jedino iz:
 • trećih zemlja, navedenih u Dijelu 1. Priloga II. Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010 u kojima prisutnost američke gnjiloće, etinioze (kornjaš Aethina tumida) i tropileloze (grinja Tropilaelaps spp.) podliježe obveznoj prijavi na cijelom državnom području treće zemlje ili dijelu njenog državnog područja; te
 • iz dijela treće zemlje ili njenog državnog područja navedenog u Dijelu 1. Priloga II. Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010 koji je:
 • zemljopisno i epidemiološki izolirani dio treće zemlje ili državnog područja, te
 • naveden u stupcu 3. tablice iz odjeljka 1. Dijela 1. Priloga IV. Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010.
U skladu s odredbama Provedbene Odluke Komisije (EU) br. 2013/503 оd 11. listopada 2013. o priznavanju određenih dijelova Unije slobodnima od varooze pčela i utvrđivanju dodatnih jamstava potrebnih u trgovini unutar Unije i uvozu radi zaštite njihova statusa kao dijelova slobodnih od varooze nije dozvoljeno uvoziti kaveze s maticama pčela i bumbara s hraniteljicama (Apis mellifera i Bombus spp.) ako su njihova konačna odredišta Ålandski otoci (Finska) ili Otok Man (Ujedinjeno Kraljevstvo).
 
Odobrene granične veterinarske postaje (GVP)

Uvoz pčela i bumbara je dozvoljen jedino preko graničnih prijelaza na kojima se nalaze granične veterinarske postaje (GVP) odobrene za uvoz drugih životinja ( oznaka O) na kojima će granični veterinarski inspektori obaviti veterinarski pregled životinja kako bi provjerio da li udovoljavaju propisanim veterinarsko – zdravstvenim zahtjevima za uvoz.
Popis GVP Republike Hrvatske dostupan je na sljedećoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/11mj%202015%20GVP%20-%20BIP.pdf

Popis svih GVP u Europskoj uniji je dostupan na mrežnoj stranici Europske komisije (DG Sante) preko sljedeće poveznice:

http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

U Republici Hrvatskoj za uvoz drugih životinja (onih koje nisu kopitari i papkari) su odobrene GVP Bajakovo (prema Republici Srbiji), GVP Stara Gradiška i GVP Nova Sela (prema Bosni i Hercegovini), GVP Karasovići (prema Crnoj Gori) te GVP Zračna luka Zagreb.

Prethodna najava dolaska pošiljke životinja na GVP

U skladu s člankom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 282/2004  osoba odgovorna za pošiljku (uvoznik ili njegov zastupnik) obvezna je jedan radni dan prije dolaska pčela ili bumbara na ulaznu graničnu veterinarsku postaju (GVP) obavijestiti graničnog veterinarskog inspektora odnosne GVP o dolasku životinja, te o broju, vrsti i približnom vremenu dolaska životinja.
Pošiljka se najavljuje na obrascu ZVDU propisanom u Dodatku I. Uredbe Komisije (EZ) br. 282/2004 putem TRACES sustava ili, ukoliko životinje ulaze na područje Europske unije preko GVP Republike Hrvatske, pošiljku je moguće najaviti i na obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
Obrazac za prethodnu najavu pošiljke je potrebno e –poštom ili putem faksa dostaviti ulaznoj GVP a dostupan je preko sljedeće poveznice:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/GVI/Obrazac%20za%20prednajavu%20pošiljke%20životinja.pdf

Kontakt podaci GVP Republike Hrvatske dostupni su na sljedećoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/11mj%202015%20GVP%20-%20BIP.pdf
 
Prekršajne odredbe

Ukoliko osoba odgovorna za pošiljku ne najavi pošiljku životinja jedan radni dan prije dolaska životinja na ulaznu GVP to predstavlja postupanje protivno važećim veterinarskim propisima te granični veterinarski inspektor prema osobi odgovornoj za pošiljku poduzima zaštitne mjere u skladu s odredbama propisanim u članku 166. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ 82/2013;148/2013).
 
Veterinarski pregledi

Sve pošiljke pčela i bumbara koje se unose na područje Europske unije iz trećih zemalja podliježu potpunom veterinarskom pregledu na ulaznoj GVP u skladu s odredbama Direktive Vijeća (EEZ) br. 91/496. U Republici Hrvatskoj odredbe Direktive su preuzete Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (NN 154/08;154/09;28/10).

Provođenje službenih uzorkovanja pčela i bumbara prilikom uvoza

Tijekom obavljanja veterinarskog pregleda granični veterinarski inspektor može obaviti službeno uzorkovanje pčela i bumbara u svrhu laboratorijskih ispitivanja kako bi provjerio da li svinje udovoljavaju propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima za uvoz kako je to navedeno u veterinarskom certifikatu.
Ukoliko se uzorkovanja pčela i bumbara provode na temelju nepravilnosti utvrđenih tijekom obavljanja veterinarskih pregleda ili granični veterinarski inspektor posumnja u zdravstveno stanje životinja sve troškove uzorkovanja i laboratorijskih ispitivanja snosi vlasnik životinje ili osoba odgovorna za pošiljku (uvoznik ili njegov zastupnik).
 
Visina pristojbe za obavljene veterinarske preglede

Visina pristojbe za obavljeni veterinarski pregled živih životinja pri uvozu propisana je u Poglavlju V Priloga Pravilnika o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja („Narodne novine“ 8/2014).
Pristojba za obavljeni veterinarski pregled pošiljaka, koji se obavlja noću, u dane državnih blagdana ili u neradne dane (subota i nedjelja), uvećava se za 50%.
Noćnim radom podrazumijeva se rad koji se obavlja u razdoblju od 22 sata do 6 sati sljedećeg dana.
 
II. VETERINARSKO – ZDRAVSTVENI UVJETI ZA UVOZ
 
Veterinarski certifikati

Sve pošiljke pčela ili bumbara prilikom unosa iz trećih zemalja u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku moraju pratiti obrasci veterinarskih certifikata propisani u Prilogu IV Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010 i to:
Veterinarski certifikati moraju biti:
 • napisani na jeziku zemlje izvoznice, hrvatskom jeziku te u slučaju da Republika Hrvatska nije država članica preko koje se pošiljka unosi na područje Europske unije i na jeziku ulazne države članice,
 • izdani i ovjereni od službenog veterinara treće zemlje iz koje se pošiljke matica pčela i bumbara izvoze.
 Uvoz kaveza s maticama (Apis mellifera i Bombus spp.), od kojih svaki može sadržavati jednu maticu s najviše 20 pratećih hraniteljica

Uvjeti za uvoz kaveza s maticama (Apis mellifera i Bombus spp.), od kojih svaki sadrži jednu maticu s najviše 20 pratećih hraniteljica propisani su u članku 7. i članku 13. Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010.
Životinje prilikom uvoza:
 • mora pratiti izvorni obrazac veterinarskog certifikata „QUE”, koji je propisan u Prilogu IV Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010,
 • moraju udovoljavati veterinarsko – zdravstvenim zahtjevima navedenim u veterinarskom certifikatu.
Nakon prolaska ulazne GVP pošiljke pčela matica se bez odlaganja prenose na određeno mjesto krajnjeg odredišta gdje se pčelinje zajednice stavljaju pod kontrolu nadležnog tijela, a matice se prebacuju u nove kaveze prije uvođenja u lokalne kolonije.
Kavezi, hraniteljice i ostali materijal koji je pratio matice iz treće zemlje podrijetla se šalje u laboratorij određen od strane nadležnoga tijela za ispitivanje prisutnosti:
 • etinioze (kornjaš Aethina tumida), njihovih jajašaca ili ličinki;
 • znakova tropileloze (grinja Tropilaelaps spp.).
Nakon laboratorijskog ispitivanja, kavezi, hraniteljice i materijal se uništavaju.
 
Uvoz spremnika s bumbarima (Bombus spp.), od kojih svaki može sadržavati koloniju od najviše 200 odraslih bumbara

Uvjeti za uvoz spremnika s bumbarima (Bombus spp.), od kojih svaki sadrži koloniju od najviše 200 odraslih bumbara propisani su u članku 7. i članku 13. Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010.
Životinje prilikom uvoza:
 • mora pratiti izvorni obrazac veterinarskog certifikata „BEE” koji je propisan u Prilogu IV Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010,
 • moraju udovoljavati veterinarsko – zdravstvenim zahtjevima navedenim u veterinarskom certifikatu.
Nakon prolaska ulazne GVP pošiljke bumbara (Bombus spp.) prenose se bez odlaganja na određeno mjesto odredišta. Bumbari mogu ostati u kontejneru u kojem su uneseni u Uniju do kraja životnog vijeka kolonije. Kontejner i materijal koji je pratio bumbare iz treće zemlje podrijetla uništava se najkasnije na kraju životnog vijeka kolonije.
 

Dokumenti za ispis:

1. Uvoz pčela i bumbara iz trećih zemalja (PDF)
2. Veterinarski certifikat „QUE”
3. Veterinarski certifikat „BEE”
 
Ažurirano: 10. travnja 2016. godine
 

Kalendar događanja