Goveda


I. OPĆE ODREDBE
 
Definicije pojmova

Definicije pojmova iz:
U Republici Hrvatskoj odredbe Direktive Vijeća (EZ) br. 2004/68 preuzete su Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara (NN 41/2009; 32/2013).

„papkari” su životinje navedene na popisu u Prilogu I Direktive Vijeća (EZ) br. 2004/68;
„treće zemlje“ su zemlje koje nisu države članice Europske unije i područja država članica na koje se ne primjenjuje odredbe Direktive Vijeća (EEZ) br. 89/662 od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem provođenja unutarnjeg tržišta i odredbe Direktive Vijeća (EEZ) br. 90/425 od 26. lipnja 1990 o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta;
„odobrena treća zemlja ili državno područje treće zemlje” je treća zemlja, ili dio treće zemlje, iz koje je u skladu s člankom 3. stavkom 1. Direktive Vijeća (EZ) br. 2004/68 dozvoljen uvoz papkara navedenih u Prilogu I te Direktive;
„službeni veterinar“ je veterinar kojeg je nadležno veterinarsko tijelo treće zemlje ovlastilo za obavljanje veterinarskih pregleda živih životinja te za izdavanje službenog certifikata;
„gospodarstvo“ označava farmu ili neko drugo službeno nadzirano poljoprivredno, industrijsko ili trgovačko poduzeće, uključujući zoološke vrtove, zabavne parkove te životinjske rezervate ili lovne rezervate u kojima se životinje redovito drže ili uzgajaju.
 
Odobrene treće zemlje ili državna područja trećih zemalja

Uvoz domaćih goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihove križance) iz trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku je dozvoljen jedino iz trećih zemlja, koje se na temelju zahtjeva propisanih u Direktivi Vijeća (EZ) br. 2004/68,  nalaze na popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz goveda u Europsku uniju a koji sastavlja i ažurira Europska komisija.
Odobrenje za uvoz goveda se može odnositi na cijelo područje treće zemlje ili samo na dio njezina područja.
Popis odobrenih trećih zemalja i dijelova državnih područja trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz goveda u Europsku uniju dostupan je u Prilogu I Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010.
Uvoz domaćih goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihove križance) je dozvoljen samo iz onih trećih zemalja ili državnih područja trećih zemalja navedenih u tablici iz Priloga I Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010 uz čiji naziv u stupcu 4. postoji oznaka BOV – X ili BOV –Y koja ujedno predstavlja i propisani obrazac veterinarskog certifikata za uvoz.   
Oznaka BOV – X – označava da je iz određene treće zemlje ili državnog područja treće zemlje dozvoljen uvoz domaćih goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihovih križanaca) namijenjenih uzgoju i/ili proizvodnji nakon uvoza.
Oznaka BOV – Y – označava da je iz određene treće zemlje ili državnog područja treće zemlje dozvoljen uvoz domaćih goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihovih križanaca) namijenjenih neodgodivom klanju nakon uvoza.
Goveda koja se iz odobrenih trećih zemalja uvoze na područje Europske unije/Republike Hrvatske moraju udovoljavati dodatnim jamstvima (ukoliko su navedena u stupcu 5.) te posebnim zahtjevima (ukoliko su navedena u stupcu 6.) tablice iz Priloga I Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010
 
Odobrene granične veterinarske postaje (GVP)

Uvoz goveda je dozvoljen jedino preko graničnih prijelaza na kojima se nalaze granične veterinarske postaje (GVP) odobrene za uvoz papkara na kojima će granični veterinarski inspektori obaviti veterinarski pregled životinja kako bi provjerio da li udovoljavaju propisanim veterinarsko – zdravstvenim zahtjevima za uvoz.
Popis GVP Republike Hrvatske dostupan je na sljedećoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/11mj%202015%20GVP%20-%20BIP.pdf

Popis svih GVP u Europskoj uniji je dostupan na mrežnoj stranici Europske komisije (DG Sante) preko sljedeće poveznice:

http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

U Republici Hrvatskoj za uvoz papkara su odobrene GVP Bajakovo (prema Republici Srbiji) i GVP Stara Gradiška (prema Bosni i Hercegovini).

Unos goveda podrijetlom iz trećih zemalja na područje Europske unije preko GVP Stara Gradiška i GVP Bajakovo trenutno nije moguć zbog nepovoljnog zdravstvenog statusa goveda u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji !
 
Prethodna najava dolaska pošiljke životinja na GVP

U skladu s člankom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 282/2004  osoba odgovorna za pošiljku (uvoznik ili njegov zastupnik) obvezna je jedan radni dan prije dolaska goveda na ulaznu graničnu veterinarsku postaju (GVP) obavijestiti graničnog veterinarskog inspektora odnosne GVP o dolasku životinja, te o broju, vrsti i približnom vremenu dolaska životinja.
Pošiljka se najavljuje na obrascu ZVDU propisanom u Dodatku I. Uredbe Komisije (EZ) br. 282/2004 EZ putem TRACES sustava ili, ukoliko životinje ulaze na područje Europske unije preko GVP Republike Hrvatske, pošiljku je moguće najaviti i na obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
Obrazac za prethodnu najavu pošiljke je potrebno e –poštom ili putem faksa dostaviti ulaznoj GVP a dostupan je preko sljedeće poveznice:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/GVI/Obrazac%20za%20prednajavu%20pošiljke%20životinja.pdf

Kontakt podaci GVP Republike Hrvatske dostupni su na sljedećoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/11mj%202015%20GVP%20-%20BIP.pdf
 
Prekršajne odredbe

Ukoliko osoba odgovorna za pošiljku ne najavi pošiljku životinja jedan radni dan prije dolaska životinja na ulaznu GVP to predstavlja postupanje protivno važećim veterinarskim propisima te granični veterinarski inspektor prema osobi odgovornoj za pošiljku poduzima zaštitne mjere u skladu s odredbama propisanim u članku 166. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ 82/2013;148/2013).
 
Veterinarski pregledi

Sve pošiljke goveda koje se unose na područje Europske unije iz trećih zemalja podliježu potpunom veterinarskom pregledu na ulaznoj GVP u skladu s odredbama Direktive Vijeća (EEZ) br. 91/496. U Republici Hrvatskoj odredbe Direktive su preuzete Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (NN 154/08;154/09;28/10).
 
Provođenje službenih uzorkovanja goveda prilikom uvoza

Tijekom obavljanja veterinarskog pregleda granični veterinarski inspektor može obaviti službeno uzorkovanje goveda u svrhu laboratorijskih ispitivanja kako bi provjerio da li goveda udovoljavaju propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima za uvoz kako je to navedeno u veterinarskom certifikatu.
Ukoliko se uzorkovanja goveda provode u okviru 3% pošiljaka u skladu s odredbama Priloga II Odluke Komisije (EZ) br. 97/794 od 12. studenoga 1997. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 91/496/EEZ u pogledu veterinarskih pregleda živih životinja koje se unose iz trećih zemalja svi troškovi uzorkovanja i laboratorijskih ispitivanja se podmiruju iz državnog proračuna Republike Hrvatske.
Ukoliko se uzorkovanja goveda provode na temelju nepravilnosti utvrđenih tijekom obavljanja veterinarskih pregleda ili granični veterinarski inspektor posumnja u zdravstveno stanje životinja sve troškove uzorkovanja i laboratorijskih ispitivanja snosi vlasnik životinje ili osoba odgovorna za pošiljku (uvoznik ili njegov zastupnik).
 
Visina pristojbe za obavljene veterinarske preglede

Visina pristojbe za obavljeni veterinarski pregled živih životinja pri uvozu propisana je u Poglavlju V Priloga Pravilnika o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja („Narodne novine“ 8/2014).
Pristojba za obavljeni veterinarski pregled pošiljaka, koji se obavlja noću, u dane državnih blagdana ili u neradne dane (subota i nedjelja), uvećava se za 50%.
Noćnim radom podrazumijeva se rad koji se obavlja u razdoblju od 22 sata do 6 sati sljedećeg dana.
 
II. VETERINARSKO – ZDRAVSTVENI UVJETI ZA UVOZ
 
Veterinarski certifikati

Sva goveda prilikom unosa iz trećih zemalja u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku mora pratiti obrazac veterinarskog certifikata:
 • BOV – X – ukoliko se domaća goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihovi križanaci) uvoze s namjenom uzgoja i/ili proizvodnje nakon uvoza.
 • BOV – Y – ukoliko se domaća goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihovi križanaci) uvoze s namjenom neodgodivog klanja nakon uvoza.   
Veterinarski certifikati moraju biti:
 • napisani na jeziku zemlje izvoznice, hrvatskom jeziku te u slučaju da Republika Hrvatska nije država članica preko koje se pošiljka unosi na područje Europske unije i na jeziku ulazne države članice,
 • izdani i ovjereni od službenog veterinara treće zemlje iz koje se goveda izvoze.

Uvoz goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihovih križanaca) namijenjenih uzgoju i /ili proizvodnji nakon uvoza

Uvjeti za uvoz goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihovih križanaca) namijenjenih uzgoju i /ili proizvodnji nakon uvoza propisani su u Direktivi Vijeća (EZ) br. 2004/68. Životinje prilikom uvoza:

 • moraju biti označene,
 • mora ih pratiti izvorni obrazac veterinarskog certifikata BOV – X, koji je propisan u Prilogu II  Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010.
 • moraju udovoljavati veterinarsko – zdravstvenim zahtjevima navedenim u veterinarskom certifikatu u odnosu na:
  • javno zdravlje,
  • zdravlje životinja, te
  • zaštitu dobrobiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanim postupcima kako je to propisano u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1/2005.
Nakon prolaska ulazne GVP domaća goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihovi križanaci) namijenjene uzgoju ili proizvodnji upućuju se u gospodarstvo odredišta Na gospodarstvu odredišta, životinje za uzgoj i proizvodnju, moraju ostati pod službenim nadzorom nadležnog veterinarskog tijela. Nakon razdoblja promatranja od najmanje 30 dana, životinje mogu ući u trgovinu unutar Zajednice pod uvjetima navedenim u DirektivI Vijeća (EEZ) br. 90/425, osim u slučaju kada se otpremaju u klaonicu radi klanja.
 
Uvoz goveda namijenjenih neodgodivom klanja nakon uvoza

Uvjeti za uvoz goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihovih križanaca) namijenjenih neodgodivom klanju nakon uvoza propisani su u Direktivi Vijeća (EZ) br. 2004/68. Životinje prilikom uvoza:
 • moraju biti označene,
 • mora ih pratiti izvorni obrazac veterinarskog certifikata BOV – Y, koji je propisan u Prilogu II  Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010.
 • moraju udovoljavati veterinarsko – zdravstvenim zahtjevima navedenim u veterinarskom certifikatu u odnosu na:
  • javno zdravlje,
  • zdravlje životinja, te
  • zaštitu dobrobiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanim postupcima kako je to propisano u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1/2005.
Nakon prolaska ulazne GVP goveda namijenjena neodgodivom klanja nakon uvoza upućuju se izravno u klaonicu radi klanja u kojoj moraju biti zaklane u roku od 5 radnih dana.


Dokumenti za ispis:

1. Uvoz goveda iz trećih zemalja (PDF)
2. Veterinarski certifikat BOV – X
3. Veterinarski certifikat BOV – Y
 
 
 Ažurirano: 10. travnja 2016. godine

Kalendar događanja