Ptice uzgojene u zatočeništvu


 • peradi;
 • ptica uvezenih u okviru programa zaštite odobrenog od nadležnog tijela u zemlji odredišta;
 • kućnih ljubimaca iz trećeg stavka članka 1. Direktive Vijeća (EEZ) br. 92/65 u pratnji vlasnika;
 • ptica namijenjenih zoološkim vrtovima, cirkusima, zabavnim parkovima ili pokusima;
 • ptica namijenjenih tijelima, institucijama ili centrima odobrenima u skladu s člankom 13. Direktive Vijeća (EEZ) br. 92/65;
 • golubova za natjecanja uvezenih na teritorij Unije iz susjedne treće zemlje gdje je njihovo boravište, koji su odmah pušteni sa očekivanjem da će odletjeti natrag u odnosnu treću zemlju;
 • ptica uvezenih iz Andore, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švicarske i Vatikana
 „objekt odobren za uzgoj” je:
 • objekt koji se koristi isključivo za uzgoj ptica; i
 • koji je pregledan i odobren od nadležnog tijela treće zemlje izvoznice te udovoljava uvjetima iz članka 4. i Priloga II. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 139/2013;
 „ptice uzgojene u zatočeništvu” su ptice koje nisu ulovljene u divljini, već su rođene i uzgojene u zatočeništvu i potječu od roditelja koji su se parili u zatočeništvu ili su oplođena jaja na drugi način prenesena u zatočeništvo;
„bešavni nožni prsten” je prsten ili obruč kružnog oblika, bez prekida ili spoja, s kojim nije manipulirano na bilo koji način, takve veličine da se ne može skinuti s noge ptice kada je u potpunosti razvijena nakon što je stavljen u prvim danima njenog života, komercijalno proizveden u tu svrhu;
„odobreni karantenski objekt” je objekt koji nije karantenski centar:
„odobreni karantenski centar” je prostor:
 • koji služi kao karantena za uvezene ptice;
 • koji sadrži određeni broj jedinica, koje su operativno i fizički odvojene jedna od druge i svaka pojedina jedinica sadrži samo ptice iz iste pošiljke, istog zdravstvenog statusa i tvori jednu epidemiološku jedinicu;
 • koji je pregledan i odobren od nadležnog tijela, te udovoljava minimalnim uvjetima iz članka 6. i Priloga IV Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 139/2013.
 
Odobrene treće zemlje ili državna područja trećih zemalja

Uvoz ptica iz zatočeništva u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku je dozvoljen jedino iz trećih zemlja  ili dijelova trećih zemalja navedenih u Prilogu I. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 139/2013 a to su:
 • treće zemlje ili njihovi dijelovi navedeni u stupcima 1 i 3 tablice iz Dijela 1. Priloga I. Uredbe Komisije (EZ) br. 798/2008 i koje imaju u stupcu 4 te tablice predviđen obrazac veterinarskog certifikata za perad za uzgoj ili proizvodnju osim bezgrebenki (obrazac „BPP“);
 • Argentina
 • Filipini: regija glavnoga grada.
 
Odobreni objekti za uzgoj

Osim što moraju dolaziti iz odobrenih trećih zemalja ili njihovih dijelova ptice iz zatočeništva koje se uvoze u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku moraju dolaziti iz odobrenih objekata za uzgoj koji udovoljavaju uvjetima iz članka 4. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 139/2013.
Popis odobrenih objekata za uzgoj u trećim zemljama iz kojih je dozvoljen uvoz ptica iz zatočeništva u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici Europske komisije:

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/ia_trade_list_approved-breeding-est_captive-birds-third.pdf
 
Odobrene granične veterinarske postaje (GVP)

Uvoz ptica iz zatočeništva je dozvoljen jedino preko graničnih prijelaza na kojima se nalaze granične veterinarske postaje (GVP) odobrene za uvoz drugih životinja ( oznaka O) na kojima će granični veterinarski inspektori obaviti veterinarski pregled životinja kako bi provjerio da li udovoljavaju propisanim veterinarsko – zdravstvenim zahtjevima za uvoz.
Popis GVP Republike Hrvatske dostupan je na sljedećoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/11mj%202015%20GVP%20-%20BIP.pdf

Popis svih GVP u Europskoj uniji je dostupan na mrežnoj stranici Europske komisije (DG Sante) preko sljedeće poveznice:

http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

U Republici Hrvatskoj za uvoz drugih životinja (onih koje nisu kopitari i papkari) su odobrene GVP Bajakovo (prema Republici Srbiji), GVP Stara Gradiška i GVP Nova Sela (prema Bosni i Hercegovini), GVP Karasovići (prema Crnoj Gori) te GVP Zračna luka Zagreb.

Unos ptica iz zatočeništva podrijetlom iz trećih zemalja na područje Europske unije preko GVP Stara Gradiška, GVP Bajakovo, GVP Nova Sela te GVP Karasovići trenutno nije moguć zbog nepovoljnog zdravstvenog statusa ptica u Bosni i Hercegovini, Republici Srbiji i Crnoj Gori !
 
Prethodna najava dolaska pošiljke životinja na GVP

U skladu s člankom 1. Uredbe Komisije br. 282/2004 EZ osoba odgovorna za pošiljku (uvoznik ili njegov zastupnik) obvezna je jedan radni dan prije dolaska ptica iz zatočeništva na ulaznu graničnu veterinarsku postaju (GVP) obavijestiti graničnog veterinarskog inspektora odnosne GVP o dolasku životinja, te o broju, vrsti i približnom vremenu dolaska životinja.
Pošiljka se najavljuje na obrascu ZVDU propisanom u Dodatku I. Uredbe Komisije br. 282/2004 EZ putem TRACES sustava ili, ukoliko životinje ulaze na područje Europske unije preko GVP Republike Hrvatske, pošiljku je moguće najaviti i na obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
Obrazac za prethodnu najavu pošiljke je potrebno e –poštom ili putem faksa dostaviti ulaznoj GVP a dostupan je preko sljedeće poveznice:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/GVI/Obrazac%20za%20prednajavu%20pošiljke%20životinja.pdf

Kontakt podaci GVP Republike Hrvatske dostupni su na sljedećoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/11mj%202015%20GVP%20-%20BIP.pdf
 
Prekršajne odredbe

Ukoliko osoba odgovorna za pošiljku ne najavi pošiljku životinja jedan radni dan prije dolaska životinja na ulaznu GVP to predstavlja postupanje protivno važećim veterinarskim propisima te granični veterinarski inspektor prema osobi odgovornoj za pošiljku poduzima zaštitne mjere u skladu s odredbama propisanim u članku 166. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ 82/2013;148/2013).
 
Veterinarski pregledi

Sve pošiljke ptica iz zatočeništva koje se unose na područje Europske unije iz trećih zemalja podliježu potpunom veterinarskom pregledu na ulaznoj GVP u skladu s odredbama Direktive Vijeća (EEZ) br. 91/496. U Republici Hrvatskoj odredbe Direktive su preuzete Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (NN 154/08;154/09;28/10).
 
Provođenje službenih uzorkovanja ptica iz zatočeništva prilikom uvoza

Tijekom obavljanja veterinarskog pregleda granični veterinarski inspektor može obaviti službeno uzorkovanje ptica iz zatočeništva u svrhu laboratorijskih ispitivanja kako bi provjerio da li ptice udovoljavaju propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima za uvoz kako je to navedeno u veterinarskom certifikatu.
Ukoliko se uzorkovanja ptica provode na temelju nepravilnosti utvrđenih tijekom obavljanja veterinarskih pregleda ili granični veterinarski inspektor posumnja u zdravstveno stanje životinja sve troškove uzorkovanja i laboratorijskih ispitivanja snosi vlasnik životinje ili osoba odgovorna za pošiljku (uvoznik ili njegov zastupnik).
 
Visina pristojbe za obavljene veterinarske preglede

Visina pristojbe za obavljeni veterinarski pregled živih životinja pri uvozu propisana je u Poglavlju V Priloga Pravilnika o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja („Narodne novine“ 8/2014).
Pristojba za obavljeni veterinarski pregled pošiljaka, koji se obavlja noću, u dane državnih blagdana ili u neradne dane (subota i nedjelja), uvećava se za 50%.
Noćnim radom podrazumijeva se rad koji se obavlja u razdoblju od 22 sata do 6 sati sljedećeg dana.
 
II. VETERINARSKO – ZDRAVSTVENI UVJETI ZA UVOZ
 
Veterinarski certifikati

Sve pošiljke ptica iz zatočeništva prilikom unosa iz trećih zemalja u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku mora pratiti obrazac veterinarskog certifikata propisan u Prilogu III. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 139/2013.

Veterinarski certifikat za uvoz određenih ptica/ptica iz zatočeništva osim peradi namijenjenih za otpremu u Uniju

Veterinarski certifikati moraju biti:
 • napisani na jeziku zemlje izvoznice, hrvatskom jeziku te u slučaju da Republika Hrvatska nije država članica preko koje se pošiljka unosi na područje Europske unije i na jeziku ulazne države članice,
 • izdani i ovjereni od službenog veterinara treće zemlje iz koje se ptice iz zatočeništva izvoze.
 
Ostali veterinarsko – zdravstveni uvjeti

Uvoz ptica iz zatočeništva iz trećih zemalja u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku bit će odobren samo ako ptice ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • ptice moraju biti uzgojene u zatočeništvu;
 • ptice moraju biti u trećoj zemlji izvoznici podvrgnute laboratorijskom testiranju u razdoblju od 7 do 14 dana prije otpreme s negativnim rezultatom na bilo koji virus influence ptica i virus newcastleske bolesti;
 • ptice ne smiju biti cijepljene protiv influence ptica;
 • ptice moraju biti označene individualnim identifikacijskim brojem na bešavnom nožnom prstenu ili mikročipom u skladu s člankom 66. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006;
 • individualni identifikacijski broj nožnog prstena ili mikročip mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:
  • ISO kod treće zemlje izvoznice koja je provela označivanje;
  • jedinstveni serijski broj;
 • individualni identifikacijski broj mora biti upisan u veterinarski certifikat o zdravlju životinja;
 • ptice moraju biti prevožene u novim kavezima koji su izvana pojedinačno označeni identifikacijskim brojem, a koji mora odgovarati identifikacijskom broju navedenom u veterinarskom certifikatu;
 • ako se uvoze strogo zaštićene životinjske vrste ptica, u skladu s odredbama CITES konvencije, uvoznici su obvezni ishoditi odgovarajuća CITES dopuštenja u državi izvoza i državi uvoza. Nadležno tijelo za izdavanje CITES dopuštenja u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode.
Više informacija o prekograničnom prometu zaštićenim životinjskom vrstama i izdavanju CITES dopuštenja dostupno je na sljedećoj mrežnoj stranici:

http://www.mzoip.hr/hr/priroda/divlje-vrste-i-njihovo-koristenje/prekogranicni-promet-i-trgovina-divljim-vrstama.html

Nakon prolaska ulazne GVP ptice moraju biti prevožene u kavezima ili krletkama izravno s granične veterinarske postaje u odobreni karantenski objekt ili centar.
Ukupno vremensko razdoblje putovanja od granične veterinarske postaje do karantenskog objekta ili centra ne smije biti dulje od devet sati.
Ptice moraju provesti najmanje 30 dana u odobrenom karantenskom objektu ili centru gdje će se obaviti uzorkovanje i testiranje ptica na influencu ptica i newcastlesku bolest na način kako je propisano u Prilogu V Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 139/2013.
U Republici Hrvatskoj trenutno ne postoje službeni karantenski objekti ili centri.
Popis odobrenih karantenskih objekata i centara u drugim državama članicama dostupan je na sljedećoj mrežnoj stranici Europske komisije:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

Sve troškove karantene i provedenih ispitivanja snosi vlasnik životinja odnosno uvoznik.

Dokumenti za ispis:

1. Uvoz ptica iz zatočeništva iz trećih zemalja (PDF)
2. Veterinarski certifikat za uvoz ptica iz zatočeništva
 
Ažurirano: 10. travnja 2016. godine
 

Kalendar događanja